13
Yus shiir enentáimtiksatin
Nuamtak yachi̱a núnisrum tuke mai anenai ajatarum. Tuke íirar shiir itiaatarum. Nuna túruiniak shuar nékachminiak nayaimpinmaya̱ suntaran itiaawaruiti.
Sepunam pujuinia nusha atumsha niiji̱a̱i̱ pujáa núnisrumek waitnentrarta. Wáitkiasarma nusha wisha núnisnak wáitsamniapitjia tusarum waitnentratarum.
Nuatnaikiatin péṉkeraiti. Shuar ni nuwe̱ja̱i̱ tsaniṉ pujustin péṉkeraiti. Tura nuatkamu ainia nusha chikichan e̱a̱kchatniuiti. Tsanirmana núnaka Yus asutiáttawai.
Aya kuítiak enentáimtusam pujusaip. Yuska “Kanakchattajai tura peṉké ikiukchattajme” túramui. Tuma asamtai ame takakmena nuja̱i̱ shiir enentáimsam “maakete” titiá. Tiniu asamtai arantutsuk ju̱ tíminiaitji: “Winia yainnia nuka Uunt Yúsaiti. Nu asamtai shuar túrutamnia nuna ashamkashtatjai.”
Atumin Yus-Chichaman jintintramawarmia nu enentáimtustarum. Yúsan shiir enentáimtuiniak péṉker wekasarmia núnisrumek atumsha túratarum.
Jesukrístuka tuke yapají̱tsuk nuikiya núnisaṉ yamaisha tura ukunmasha tuke núnisaṉ átatui. Chíkich chicham niisháa írunna nu anturkairap. Yus in anenma asakrin kakaram ajasartai. Shuar niisháa yurumkaja̱i̱ enentáirui̱ kakaram ajastaj táyat peṉké yáiṉchaiti. Yurumeaj núja̱i̱nchu antsu Yusa aneṉkrattairi̱ji̱a̱i̱ ii enentái̱n kakaram ajasminiaitji.
10 Yáunchu Yúsnan pujurin namaṉ maar Yus susamunmaya̱n yuu ármiayi. Tura iikia Yus-sutai̱ nusháa ana nu súaji. Nusha Kristu jakamu asamtai yaunchua nu Yúsnan pujurin nui̱ pachiinkiachmin áiniawai. 11 Israer-shuarnumia̱ Yúsnan pujurniu uuntri̱ tunaan asakártaj tusa namaṉké numpe̱n júkiar Imiá Shiir Tesaamunam wa̱in ármiayi. Tura nu namaṉ arant áesatniuyayi. 12 Núnisaṉ Jesussha péprunam arant wáitkianas mantamnamiayi. Nuja̱i̱ ashí shuara tunaari̱n ni numpe̱ja̱i̱ nijiatkaiti. 13 Núnisrik iisha péprunmaya̱ arant wétinia núnisrik Jesusai̱ weri Niiji̱a̱i̱ métek wishikmain katsuntutai. 14 Kame ju̱ nuṉkanam amuukachmin pepru atsawai. Antsu ukunam ti shiir pepru átatna nu nákaji. 15 Tuma asar namaṉ maar Yus sútsuk antsu shiir chicham súakur tuke Yus shiir yúmiṉkiaji. Tuke núnisar túratai. 16 Péṉker túrakrum takakrum nu ajamnaisatin kajinmatnaikiirap. Nusha ti shiir Yus sútainti.
17 Yus-shuaran akupin ainia nu umirkarum shiir enentáimtikratarum. Ni takatri̱n Yúsan ujaktin ásar atumí wakani̱n shiir wainiainiawai. Niisha itiurchatcha antsu wakerumainian túrawarat tusarum shiir yáiṉtarum. Nu túrachkumka ¿itiurak yainmakarat?
18 Incha Yus áujsatarum. Iisha ashí péṉker túratin wakeraji. Túraji enentáimji. 19 Tura Yus áujkuram Yus ataksha atumja̱i̱ wainniaikiatniun wari tsaṉkatrukat tusarum seatritiarum.
Amúak shiir chichaawai
20-21 Imiatkinchanum apujkartinia nú Yus, Jesukrístun jakamunmaya̱ iniantkimia nuka, ni numpé̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ ashí péṉker ana nuna suramsarti. Nuja̱i̱ ni wakeramu túrattarme. Tura Jesukrístu kakarmari̱ji̱a̱i̱ ashí ni wakeramun in pujurtamas takasti. Ii Uuntri̱ Jesukrístu ashí Yus-shuaran ti peṉker Wáinniuiti. Tura ni numpe̱ja̱i̱ Yamaram Chichaman kakaram awajsamiayi. Nu Chichamsha tuke meṉkakashtatui. Aya Kristu tuke shiir awajnasti. Núnisaṉ atí.
22 Yatsurú, kakaram chicharkajrumna ju̱ shiir enentáimja̱i̱ anturkatarum. Kame ti wárik áatrajrume. 23 Yamaikia ii yachi Timiutéu sepunmaya̱ jiinki aṉkant ajasai. Nuna ujaajrume. Wárik támataiṉkia atumin íitiaj tusan winiakun niiji̱a̱i̱ winittiajai.
24 Atumí úuntri̱sha tura ashí Yus-shuarsha amikmaatarum. Itiaria nuṉkanmaya̱ shuarsha amikmatmainiawai.
25 Ashí Yus ti shiir yainmakarti. Nuke atí.