11
Pita giput yaun lavo gitangi amolmol bui ane nangge Jerusalem
Eisir aposel be tis amolmol bui ane ebe inambweg Juda as taku ok iute binge inei amolmol ebe nangge Juda ite ok ande inggas Pomate ane mateu givin weik etok ge ok. Beti givin ebe Pita gibielk Jerusalem ok, be amolmol subu ebe ivarkei gwangne ve inaure amolmol utlas ulis veik meinahlang ve Pomate ane amolmol-gen ok inggo ei be inei, “Mie gule ete amolmol ebe iure utlas ulis ite ok as nam be gon be gunum guvin eisir gikwai,” Beti Pita ginei gen tepwengge ebe meng-gihlang ok lavo lavo gitangi eisir be ginei; “Ayeu gabweg ete Jopa ok love as-mate ti ayeu gas miengk gabweg love gali gen ti weik ebe kambam bogbogo bamo ti ok be imbiti ane isi aivat etok ta ve wal be itu gisov nangge gulumb gitangi ayeu ginme. Ayeu nangg gitung vevie ge be gali gen matawas ebe ivang nalk ok tepwengge giengk kambam bamo etok aplo. Bekob gaute avo ti ginei gitangi ayeu dang-eteik; ‘Pita, Umdil be os wenk etenok vunkunu be on.’ Bemem ayeu ganei, ‘Amol Bamo, Ayeu gan gen dang dang-etok ti ite molge. Ve amei Juda amei luev giengk dang-etok ve atob anen gen sinsin-ge ite.’ Be avo galkok ginei gitangi ayeu vukuri be ginei, ‘Gen bambamo ete ande ayeu gapasang be vie gikwai ok, yem undi gen etok ti unei tomtom me tiate ite.’ 10 Avo etok meng-gihlang vukuri bekob kambam bamo etok girun ate gireu gulumb gile vukuri.
11 Be givin sawa etok ge amol aitol ebe ihlin is nangge Sisaria ok imbielk ve nam ete ayeu gabweg ok. 12 Be Ngalau Yamar ginei gitangi ayeu dang-eteik, ‘Umdil be uvin sotol be unde, be tam-itung yaun walang ano bwaya. Beti awangg nune-nggen bage tavlu be ano ailu (6) etenik imdil ivin ayeu be amei tepwe ale love ambielk Sisaria be asov amol ebe gihlin sotol aitol etok ok ane nam aplo ale. 13 Be amol nok ginei gitangi amei ve ei gili Pomate ane ngalau kulkul ane ti ginme givarkei ei ane nam aplo be ginei gitangi ei be ginei, ‘Uhlin amolmol subu inde Jopa ok be in-gas amol ti are Saimon be ei are ti Pita be inme etenik. 14 Be atob ei ninei yaun ebe ve nemb mie be tis am amolmol-gen ru ok nitangi mie. Amol nok ginei dang-etok gitangi amei. 15 Bekob ayeu gamdil be ganei yaun. Ayeu ganei yaun gavang be Ngalau Yamar ginme gireu eisir weik ebe warik eitit ok. 16 Be givin etok ge ayeu tangg giro Amol Bamo ane yaun ebe warik ginei ok. Ve Ei ginei dang-eteik ginei; ‘Jon ges bui sanggu gipil amolmol ve bui sin-ge. Bemem yem atob un-gas Ngalau Yamar weik ebe aim bui sanggu ok.’ 17 Be Pita ginei; Eisir ok aplos givin Yisu Kilisi weik ete eitit ok, beti Pomate geb gen vie etok sin-gege gitangi eisir dang-ebe warik geb gitangi eitit ok. Be ayeu gitangi ebe ve navarkei Pomate gili ok ite ma.”
18 Eisir iute Pita ane yaun love tumi-ngge imbweg, bekob avos givwat Pomate are be inei, ‘Pomate giro amolmol ebe dabas ungglus ok ebe nangge Juda ite ok vukir veik inambweg matawas invin weik etok ge.’
Amolmol bui ane nangge Antiok
19 Stiven gimat vunu gikwai, bekob amolmol bui ane ebe imbweg Jerusalem ok inggas bunam bamo molge love ili ma be ipelk iriv be ira. Amolmol subu ipelk nambe Pinisia as taku be tis nusawa Saipras ane ile, be inei Pomate ane yaun (mateu) gitangi amolmol Juda ane ge ebe warik ile imbweg taku etok ok. 20 Bemem kob amolmol bui ane subu nangge Saipras be tis Sairini imdil ile Antiok be inei Amol Bamo Yisu ane yaun binge gitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok givin. 21 Be Amol Bamo ane gwang-ne giro eisir ta be amolmol anongge aplos givin ei be iro isate vukir itangi ei ile.
22 Amolmol bui ane nangge Jerusalem iute yaun etok binge beti ihlin Banabas be gisov gile Antiok. 23 Banabas givang love gibielk be gili ebe Pomate ane yaun bwaibwaya giengk givin eisir ok be ta vevie anongge. Be giro eisir ta be ginei aplos nivin Amol Bamo be ines miengk nitangi ei nemb ta-ngge. 24 Banabas ei amol vie ti ebe aplo givin Pomate gwang-ne molge ok, be Ngalau Yamar ane gwang-ne givang givin ei, beti giro amolmol anongge vukir be aplos givin Pomate.
25 Bwayage-kob Banabas gimdil gile Tasas ve nili Saul. 26 Banabas gibielk ve Saul bekob gigas ei be gabu ile imbweg Antiok gitangi Sonda bamo ungglus ti ivin amolmol bui ane, be imbul amolmol anongge ve Pomate ane yaun nangge etok. Beti amolmol ital eisir ebe aplos givin Kilisi ok inei “Bui ane” (Kristen) gimungg ge nangge Antiok. 27 Givin as-mate etok amolmol subu ebe inei Pomate avo ok isov nangge Jerusalem ile Antiok. 28 Be eisir nok as amol ti are Agabas, be Ngalau Yamar geb ei avut be gimdil be ginei yaun ebe asonge amolmol marav-nes is nemb taku walang ok avut nangge nalk ok binge. (Be bwayage-kob yaun etok ano gile givin ebe amol bamo Klodias meng-gihlang be geb amolmol dabin ok.) 29 Beti eisir singamolomb tas-gitung ve inei inemb as nune-nggen ebe imbweg Judia as taku ok ru be inemb mone ebe giengk eisir ane ok siti nitangi eisir nile. 30 Eisir ilgum gen nok gikwai kob emb mone nok gitangi Banabas gabu Saul be ivwat ile emb gitangi bambamo ebe em lum mateu ane dabin ok.