12
Herodes ges Jems vunu be gitak Pita gibweg kapual-lu
Givin sawa etok Herodes meng-gihlang be geb amolmol dabin, bemem ei gilgum mateu tiate molge gitangi amolmol bui ane. Ei ginei be ane amolmol valir ane es Jon male Jems vunu ve buyag valir ane. Herodes gili ginei amolmol Juda ane tas-givin luev etok anongge, beti givin ebe eisir Juda imbweg ve inalgum as ben bamo ti ebe tas-gitung tumbus-gen ebe warik Pomate ane ngalau kulkul ane ges eisir nangge Aigipten ite ok, be givin etok ete ei geb Pita ta weik etok ge be gile gitak ei gibweg kapual-lu, be geb ane amolmol valir ane dubi aivat ve inemb Pita dabin. Eisir valir ane nok as amolmol ano aivat aivat gitangi dubi aivat etok ge. Herodes nok tang-gitung ve ginei inalgum as ben bamo etok be ma nikwai kob ninggas Pita nile nihlang be nivarkei amolmol tepwengge nas veik ines ei vunu. Beti Pita gibweg nam kapual-lu ane be amolmol valir ane as kulkul ve emb ei dabin nangge etok. Bemem amolmol bui ane es miengk painge-ngge gitangi Pomate veik nemb ei ru.
Pomate ane ngalau kulkul ane inggas Pita gikwai kapual-lu
Herodes tang-gitung ve ginei tistumi kob ninggas Pita nangge kapual-lu nile nihlang be nitak ei nivarkei amolmol nas. Be givin tambok etok ge Pita giengk gisov amolmol valir ane ailu sawa, be idgin ei bage tis va ta ve seng ailu. Be amolmol valir ane ebe emb nam kapual-lu ane dabin ok emb nam avo dabin ivarkei dang-etok. Be seukie-ngge Amol Bamo ane ngalau kulkul ane ti gibielk ve Pita nangge ete nam kapual-lu ane nok aplo be be ane aivi giro be bogbogo molge. Ngalau kulkul ane nok bage gile Pita be giuki ve nes ei itin be ginei, “Umdil seukie.” Be seukie-ngge seng ailu ebe idgin Pita bage tis va ta ok beleinge gile gitak. Be ngalau kulkul ane nok ginei gitangi Pita be ginei, “Umbiti am bika be uno vam taptape,” Be Pita gilgum gitangi ei yaun ge. Bekob ngalau kulkul ane nok ginei gitangi ei, “Uno am kup malar ane be utau ile ayue.” Pita gimdil be givang mul ve ngalau kulkul ane nok, be ei tang-gisgil gen ebe ngalau kulkul ane etok gilgum ok, be ei ginei bwat ebe giengk mev ok ge.
10 Sulu ivang ile be itlek amol mate ane ebe givarkei ve geb nam kapual-lu ane dabin ok, be gabu ile love itlek amol mul ane be kob imbielk ve nam avo aen ebe ve inde inahlang gitip ok. Be nam avo aen etok ei ate ges ate ponge be sulu ivang ile ihlang be gabu ivang luev ti ile ve ivang. Be seukie-ngge Pomate ane ngalau kulkul ane nok gikwai Pita be gile ve givang.
11 Bekob Pita na sangas be gitpweng gen ete ginme gihlang ve ei ok are be ginei, “Galkik ande ayeu gatpweng are roro-ngge ganei Pomate gihlin ane ngalau kulkul ane ginme be gigas ayeu gakwai Herodes bage be tis gen bambamo ebe amolmol Juda ane tas gitung ve inalgum nitangi ayeu ok.”
12 Pita ta gitung ge dang-etok gikwai kob gile gipil Jon ebe ital are ti inei Malaka ok tine Malia ane nam. Be amolmol anongge iro isate sut isov nam etok ile be es miengk imbweg. 13 Pita givang gile be giding-ding nam avo be ginei unes nam avo ponge, be avie kulkul ane ti are Roda gile ve nes nam avo ponge. 14 Avie nok ande gitpweng Pita avo are be ta-vevie anongge be ges nam avo ponge ite nangge be gituvki ginumul gile ginei gitangi eisir be ginei Pita ete givarkei sagin dume ok. 15 Be eisir inei gitangi Roda be inei, “Gen giwel mie me?” Bemem Roda ginei gwang-ne ge be ginei, bingano molge Pita ete givarkei sagin dume ok. Beti eisir iwel ei avo be inei, “Etenok Pita dalgo matas.”
16 Bemem Pita giding-ding nam avo painge-ngge givang be bwayage-kob eisir es nam avo ponge. Be givin ebe eisir matanos ile ili Pita ok be ikuri vunu-ngge. 17 Be Pita ges bage ge ve eisir ve ginei inei yaun walang ano bwaya. Bekob giput gen ebe Amol Bamo gilgum ve gigas ei gikwai kapual-lu ok lavo gitangi eisir. Bekob ginei, “Unde be unei gen etenik binge nitangi Yisu male Jems be tis awangg nune-nggen tepwengge.” Bekob ginumul gisov vukuri be gile ve givang sawa ti. 18 Givin tistumi amolmol valir ane ili ebe ande Pita lavo bun ok be ikuri ge be inei, “Wali ande ande amol etek givang dang?” 19 Beti amol bamo Herodes gihlin ane amolmol valir ane ile ve inrek Pita. Bemem eisir irek love ili ma. Beti Herodes ta-vavis be gilgum yaun ve nes amolmol valir ane ebe em Pita dabin nangge kapual-lu ok vunkunu. Bekob ete gimdil nangge Judia as taku be gisov gile gibweg Sisaria as nam.
Herodes gimat vunu
20 Herodes tavavis anongge ve amolmol nangge Taia be tis Saidon. Bemem nalk sawa ete ei gibweg ok ete eisir as ben lavo etok. Beti amolmol tepwengge inei yaun gisov dongke ve intangi ei inde. Eisir ivang itangi Blastas amol ebe geb Herodes ane nam dabin ok ile gimungg, be inei yaun gitangi ei ve nes yaun bamo etok vunu.
21 Be givin as-mate ebe Herodes gitak yapin ve niute amolmol as yaun ok, be ei gino amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok as kup be gile gibweg taku ebe ve niute amolmol as yaun ok. Be ei ginei yaun avo vie molge gitangi amolmol. 22 Beti amolmol tepwengge emb avos ponge be avos givwat ei are be inei, “Yaun avo etenik ginme nangge amol ti ane ite ma. Yaun etenik ginme nangge pomate ti.” 23 Bemem Herodes ei ate avo givwat Pomate are ite be ei tang-givin ve amolmol avos nivwat ei ge are. Beti Pomate ane ngalau kulkul ane ti geb gimat gitangi ei be mwatmwat gidbwen ei aplo be gimat vunu.
24 Bekob ete Pomate ane yaun meng-gihlang gwang-ne ge be givang geb taku walang ok avut.
25 Banabas gabu Saul ilgum as kulkul etok ve emb mone gitangi bambamo nangge Jerusalem be ma gikwai kob gabu inggas Jon ebe ital are ti inei Malaka ok givin be inumul ile Antiok.