13
Eisir emb Banabas gabu Saul ve inemb kulkul mateu ane
Pomate ane amolmol ebe inei Pomate avo ok be tis gidung subu ebe imbweg ivin amolmol bui ane nangge Antiok ok ares eteik, Banabas gabu Saimon ebe ital are ti inei ‘Tumtumi molge’ ok, be Lusias nangge Sairini. Be Saul gabu Herodes ane ulis ebe geb nalk siti-ngge dabin ok ane nune Maneyen. Eisir nok iyamar ben be es miengk gitangi Pomate ivang, be Ngalau Yamar ginei gitangi eisir,” “Yem unemb Banabas gabu Saul ve inalgum kulkul ebe ayeu gatal sulu ve inalgum ok.”
Beti eisir iyamar ben be itak bais be es miengk giwei sulu gikwai kob ihlin sulu be ile.
Banabas gabu Saul inei mateu nangge nusawa Saipras
Ngalau Yamar gihlin Banabas gabu Saul be isov ile nam dabe ti are Selusia. Bekob gabu ipil ei-vovo nangge etok be ilaik ile isov nusawa Saipras. Sulu imbielk nam dabe ti are Salamis be gabu inei Pomate ane yaun bing nangge Juda as lum mateu ane nangge etok be Jon ebe ital are ti Malaka ok geb sulu ru be geb kulkul givin sulu.
Sulu ivang emb taku walang ok avut nangge ete nusawa Saipras ok bekob gabu es gili ile ipil nam dabe ti are Pepos. Be nangge etok sulu ile vunge ve amol ti are Ba Jisas, amol nok dueb tine be gilgum gen subu weik waru ok givin givin. Be ei amol Juda ane ti be ei giyo-giyo amolmol ginei ei amol ti ebe ginei Pomate avo ok. Be ei gibweg givin amol bamo ebe geb amolmol dabin ok are Sesias Polas. Sesias Polas nok ei amol ti ebe dabe-gwet vie molge ok, be ei gital Banabas gabu Saul ile ei ane nam, ve ei tang-givin ve sulu inei Pomate ane yaun nitangi ei be niute. Bemem Ba Jisas nok, ebe ital are ti giengk Grik avos inei Elimas ok, gilgum ve ginei Banabas gabu Saul avos gil-kili veik amol bamo ebe geb amolmol dabin ok aplo nivin sulu as yaun bwaya. Bemem Ngalau Yamar geb Saul ebe ital are ti vukuri inei Pol ok avut be na giro Ba Jisas ta be ginei; 10 “Sadam natu mie roro-ngge. Mie gos valir gitangi luev vie walang ok be luev bingkasop ane be tis luev gen tiate ane walang ano gingik giengk mie aplom. Be mie gulgum ve guyaing Amol Bamo ane luev vie walang ok, be asger kob mie nukari am mateu tiate bambamo etok nikwai subu? 11 Be ute! Galkik etenik atob Amol Bamo nilgum mie be matanom nitu be nuli taku vukuri ite love sawa ti okob.” Be seukie-ngge ei matano avuavu be giding taku giriv be gira ve girek amolmol ebe ve inemb ei bage be inatwem ei ok. 12 Amol bamo ebe geb amolmol dabin ok gili gen etok love aplo givin be tang-gitung Pomate ane yaun bamo molge.
Banabas gabu Pol emb kulkul nangge Antiok gideb Pisidia ane
13 Pol tis ane nune-nggen ebe ivang ivin ei ok, ipil ei-vovo nangge Pepos be ilaik ile isov Pega gideb Pampilia as taku ane. Bekob Jon ebe ital inei Malaka ok gikwai sulu be gilumul gile Jerusalem vukuri. 14 Banabas gabu Pol ikwai Pega be ile nam dabe bamo ti are Antiok gideb Pisidia as taku ane. Be givin Juda as Sonda Sabat sulu isov Juda as lum mateu ane aplo ile imbweg. 15 Eisir bambamo isam yaun ebe warik Pomate geb gitangi Mose ok be tis amolmol ebe inei Pomate avo ok as yaun gikwai kob amol bamo ebe geb lum mateu ane dabin ok geb yaun gile ve Banabas gabu Pol be ginei, “Angg nune gabu. Gabu tangg-aim gitung yaun ti ebe ve unes amolmol tas ta ok giengk okob gabu unei.” 16 Beti Pol gimdil be girun bage itin veik amolmol tumi-ngge. Bekob ginei, “Yem amolmol Israel ane be tis yem amolmol gitip ane ebe upelk ve Pomate ok unaute kob. 17 Amolmol Israel ane etenik as Pomate geb eitit tumbund-gen, be givin ebe eisir imbweg amolmol subu as nalk nangge Aigipten ok, be ei gilgum be eisir meihlang anongge molge. Be bwayage-kob ei ate ge gigas eisir ikwai Aigipten as taku. 18 Be givkwen eisir nangge taku sawa ebe amolmol imbweg ite ok gitangi Sonda bamo 40. 19 Be bwayage-kob ei ges amolmol anongge gitangi dubi 7 vunkunu nangge Kanaan be geb eisir as nalk gitangi amolmol Israel ane, be eisir imbweg etok gitangi Sonda bamo 450. 20 Be gideb mul ane kob ei geb eisir as awaga-gen be ivang love gitangi ebe amol ebe ginei Pomate avo ok, Samuel meng-gihlang be geb amolmol dabin. 21 Be givin sawa etok eisir tas-givin ve in-gas amol bamo ti ebe ve nemb eisir dabin ok. Beti Pomate geb Kis natu Saul ve nemb eisir dabin. Saul geb eisir dabin gitangi Sonda bamo 40. Be Saul nok ane dani-nggen ete Benyamin ane amolmol-gen ok. 22 Bemem bwayage-kob Pomate gitin ei gikwai kulkul etok be geb Dawit ve amolmol Israel ane as amol bamo (king) ebe geb is dabin ok. Pomate ginei yaun gipil Dawit nok be ginei, ‘Galkik ande ayeu gali amol ti ebe ayeu gali ei vie be tang-givin ei ok. Jesi natu Dawit be ei atob nilgum gen walang ebe ayeu tang-givin ve ei nilgum ok ano nile.’ 23 Pomate gilgum ane yaun ebe warik gibiti ok ano gile ve geb amol ebe ve nemb amolmol Israel ane ru ok be meng-gihlang nangge Dawit ane vaku gen. Be amol nok are Yisu. 24 Yisu meng-gihlang ite nangge be Jon ginei mateu gitangi amolmol Israel ane be ginei inro is-ate vukir inkwai as gen tiate aplo be inringk bui sanggu. 25 Gibloblo ve Jon nilgum ane kulkul be ma, be ei giutani amolmol Israel ane be ginei, “Yem tangg-aim gitung nam-nambed gipil ayeu? Ayeu amol ebe yem usge ei ok ite ma. Bemem unaute kob! Amol etok atob nivang mul ve ayeu be ninme. Be ei amol tis are bamo gitlek ayeu be ayeu gen bwam-bwam.”
26 Be Pol ginei; Angg nune-nggen, Ablaham ane vaku-nggen be tis yem amolmol ebe nangge Juda ite be aplongg-aim givin Pomate ok, Pomate geb yaun ebe geb eitit dabin ok gitangi eitit gikwai. 27 Be amolmol ebe imbweg Jerusalem ok tis as awaga-gen itpweng amol nok are be tis amolmol ebe inei Pomate avo ok as yaun ebe isam givin Sonda Sabat walang ok, ok are ite. Bemem eisir ilgum gen etok gitangi yaun ebe warik amolmol ebe inei Pomate avo ok inei ve asonge eisir inalgum ok ano gile. 28 Eisir ili ei ane gen tiate ti ebe gilgum ok ite, bemem inei gitangi Pilata be ges ei vunu sin-gege. 29 Eisir ilgum gen bambamo ebe warik amolmol ebe inei Pomate avo ok iro ok gikwai kob iru ei beleinge nangge ei givsangin be ile ispun gisov taku gimat ane. 30 Bemem Pomate ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane. 31 Be as-mate walang ano ei ges ate ru gitangi amolmol ebe warik ivang ivin ei nangge Galilaia be ireu ile Jerusalem ok be ili ei gikwai. Be eisir nok ete galkik emb kulkul ve inei ei ane yaun gitangi amolmol Juda ane. 32 Be amei anei Pomate ane bing vie gitangi yem be anei; Gen ebe warik Pomate ginei ve nemb nitangi eitit tumbud-gen ok, 33 ete galkik ande ei geb gen etok gitangi eisir natus-gen eitit. Ei ges Yisu itin vukuri nangge taku gimat ane, be gen etok gitangi yaun ti ebe ebe giengk Sam ailu (2) ane ok. Ve yaun etok ginei dang-eteik:
‘Ayeu natungg mie. Be galkik etenik ande mei Tamem Ayeu.
34 Pomate ges Yisu itin vukuri nangge taku gimat ane veik utle nipiel nangge taku gimat ane bwaya. Ve warik ei ate ginei yaun nok ge ake ti givin dang-eteik;
‘Atob ayeu namb gen vevies tepwe
ebe warik ganei ve namb nitangi Dawit ok nitangi yem.’
35 Dang-ebe yaun ebe giengk kapia Sam ane ginei ok. Ve yaun etok ginei dang-eteik;
‘Atob mie tam nivalngan am amol kulkul ane vie etok be utle nipiel niengk taku gimat ane ite.’
36 Givin ebe Dawit geb amolmol dabin ok, ei gilgum ane kulkul gitau gile Pomate ane yaun ge. Be mul-ane kob ei gimat vunu be amolmol ivwat ei utle ulis ile ispun gito givin ane bambamo gen, be utle gipiel giengk taku gimat ane. 37 Bemem, amol ebe Pomate ges ei itin nangge taku gimat ane ok, ei utle gipiel ite ma. 38 Angg nune-nggen, Dang-etok be yem unatpweng yaun eteik are vevie kob. Amei anei mateu gitangi yem be anei, Yisu ei Amol ebe gisin amolmol as tiate tepwengge gikwai ok. 39 Be Mose ane yaun gitangi ebe atob nisin eitit and gen tiate nikwai love Pomate nital eitit ninei amolmol vie ane ok ite ma. Amolmol ebe aplos givin Yisu ok ge ete atob Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane. 40 Dang-etok be unemb aim-ate dabin vie-ngge, veik gen ete Pomate ane amolmol ebe inei Pomate avo ok inei ok menihlang nipil yem bwaya. 41 Be yaun ete eisir inei inei ok dang-eteik;
‘Yem amolmol ebe uli Pomate ane yaun weik gen sin-ge ok yem unaute kob. Yem tangg-aim gitung yaun walang ano be ulat baingg-aim bemem asonge yem unmat vunu. Ve galkik etenik ayeu galgum kulkul ti, be ginei amol ti ninme be ninei yaun kulkul etok ane binge nitangi yem atob yem aplonggaim nivin ite yapin.’
42 Pol gabu Banabas imdil ve inde inahlang inkwai lum mateu ane aplo, be amolmol inei gitangi sulu be inei, “Sonda mul ane kob gabu undumul unme be unei yaun etenik vukuri be amei anaute.” 43 Amolmol tepwengge ile ihlang ikwai lum aplo be amolmol Juda ane subu be tis eisir ebe nangge Juda ite ok subu, ebe ipelk ve Pomate ok, eisir itau ile Pol gabu Banabas. Be sulu inei yaun be es bing ve eisir be inei invang insov Pomate ane yaun bwaibwaya ane lu-ngge.
44 Givin Sonda amolmol nam etok ane tepwengge iro is-ate sut ile ve inaute Amol Bamo ane mateu. 45 Givin etok eisir Juda ili ebe amolmol anongge molge iro is-ate sut ile ve inaute Pol ane yaun ok, be tas-vavis anongge be inei yaun ungglus ungglus gipil Pol gabu Banabas be tis as yaun ebe inei ok. 46 Bemem sulu ivarkei gwang-ne ge be inei, “Bingano eilu avang ve anei Pomate ane mateu nitangi yem amolmol Juda ane nimungg. Bemem yem bwaingg-aim be uvkir dumangg-aim gitangi yaun etenik. Beti etok weik ebe yem unei gipil aim-ate be unei, ‘Amei gitangi ebe atob anambweg matawangg amei nemb ta-ngge ok ite.’ Dang-etok beti atob eilu anvang antangi amolmol ebe nangge Juda ite ok ande. 47 Ve Amol Bamo ginei gitangi amei dang-eteik,
‘Ayeu gab yem weik ebe amolmol dabas ungglus ane as dau ok, veik unemb eisir ru be unes luev ebe Pomate ve nemb eisir dabin ok ru nitangi amolmol nalk ane tepwengge.’
48 Amolmol ebe nangge Juda ite ok iute yaun etok be tas-vevias anongge be avos givwat Amol Bamo ane mateu. Be eisir ebe Pomate tang-givin be geb eisir ve inambweg matawas nemb ta-ngge ok, aplos givin Pomate.
49 Be Amol Bamo ane mateu givang geb taku etok avut. 50 Bemem eisir Juda inei yaun gisov avie gaptol ebe tis ares be ivang mul ve Juda as luev ok be tis awaga nam etok ane, ebe nangge Juda ite ok ve ines Pol gabu Banabas vunu. Be itin sulu be ile ve ivang ikwai eisir as taku. 51 Sulu iro nas vukir gitangi eisir be guni gitangi eisir be kuku gilumul veik ines eisir as gen tiate ru nitangi eisir ate, be gabu ile Aikoniam. 52 Givin sawa etok Ngalau Yamar geb amolmol bui ane ebe imbweg Antiok ok avut be ivang tis tas-vevias ge.