14
Pol gabu Banabas ilgum kulkul nangge Aikoniam
Pol gabu Banabas ilgum weik etok ge nangge Aikoniam, sulu isov Juda as lum mateu ane aplo ile be inei mateu ivang love amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok walang ano iro is-ate vukir be aplos givin Kilisi.
Bemem Juda subu ebe aplos givin Kilisi ite ok inei yaun gisov eisir ebe nangge Juda ite ok be ilgum eisir be tas-vavis gitangi amolmol bui ane. Pol gabu Banabas imbweg Aikoniam sawa undib molge be gabu ilgum kulkul ve inei mateu tis aplos dongke-ngge nangge etok. Be Pomate giro sulu ta be gabu ilgum gen bwalbwale tis gen bambamo walang ano, veik amolmol indi be inatpweng are inei Pomate ane yaun bwaibwaya etok gen ano molge. Bemem kob amolmol nangge nam dabe bamo etok emb is-ate vusa gile dubi ailu, amolmol tavlu ile ivin eisir Juda be tavlu ile ivin Pol gabu Banabas. Bwayage-kob amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok tis as awaga gen imdil be ilgum ve ines Pol gabu Banabas vunu ve vat. Bemem sulu ande itpweng gen etok are gikwai, beti gabu ipelk ile nam dabe natu ailu ebe giengk Likonia as taku ok, nam dabe natu ailu nok ares Listra tis Debi, be tis nam dabe subu ebe giengk gibloblo nam dabe ailu etok ok. Sulu imbweg etok be ilgum kulkul ve inei mateu gitangi amolmol taku etok ane.
Pol gabu Banabas ilgum kulkul nangge Listra
Amol ti gibweg ete Listra ok, amol nok va muai-muai tis ebe tine givkuv ei ok, be gitangi ebe ve nivang ok ite. Amol nok gibweg ve giute Pol ane yaun ebe ginei ginei ok. Pol na giro amol nok ta be gili ginei ei aplo givin gwang-ne molge gitangi ebe atob utle vie vukuri ok. 10 Beti Pol gital avo bamo ge gitangi amol nok be ginei, ‘Umdil be uvarkei.’ Be seukie-ngge amol nok vepie gile givarkei be gilauk. 11 Amolmol tepwengge ili gen ete Pol gilgum ok, be ital yaun avos bambamo ge giengk eisir ate avos ge be inei, ‘Eisir pomate ande meihlang weik ebe amolmol ok be isov nalk itangi eitit inme.’ 12 Be eisir ital Banabas are ti inei Sus. Sus etok amolmol Grik ane as pomate ti. Be Pol ei amol yaun ane, beti eisir ital ei inei Hemis. Ve eisir ital as pomate yaun ane inei Hemis. 13 Be pomate Sus nok ane lum yamar givarkei luev den, be amol bamo ebe geb kulkul ve geb da gitangi pomate Sus nok nangge ane lum yamar etok ok, gigas bwelk bulimakao avkwan subu be tis monok subu ebe indul yapin ok. Be givang gile ve nile nihlang sawa ebe lum givarkei ok ve nemb gen etok ve da nitangi Pol gabu Banabas. Ve amolmol tas-givin ve inemb da nitangi sulu.
14 Banabas gabu Pol iute gen ete eisir veve inalgum nitangi sulu ok binge love gabu aplos bunam be isi-sisiel as kup be gabu vepias ile ihlang amolmol tepwengge nas be ital yaun avos bambamo be inei; 15 “Ret ginei beti yem ve unalgum gen dang-etok nitangi eilu? Eilu amolmol sin-ge weik ete yem nik. Be eilu anme etenik ve anei Pomate ane binge vie nitangi yem veik yem untau aim luev tiate bambamo etenik ebe gitangi ve nemb aim ru ite ok be unro ai-mate vukir untangi Pomate matawe ane unde. Ei amol ebe gipasang gulumb tis nalk be gielk tis gen walang etenik ok. 16 Be warik gimungg ane Pomate na vier ve amolmol be ilgum gen gitangi ebe eisir ate tas-gitung ok. 17 Bemem Pomate givwaivun ate molge ite, ei ges ate ru gitangi eitit ve gilgum gen vevies-ge gitangi eitit. Ei geb ur nangge gulumb gisov be gilgum eitit and ben be meng-gihlang ano anongge, be ei gilgum be eitit tavang tis tand veviand ge.” 18 Banabas gabu Pol inei yaun etok, bemem sulu ate ilgum kulkul bamo ve ivarkei amolmol ebe ilgum ve inemb da nitangi sulu ok gil-kili.
Amolmol es Pol ve vat
19 Bwayage-kob amolmol Juda ane subu nangge Antiok be tis aikoniam ane inme, be inei yaun gisov amolmol aplos love gilgum amolmol be tas-vavis be es Pol ve vat gile gitak bekob irwel gile giengk nam bage. Be eisir inei bwat ande ei gimat vunu. 20 Bemem givin ebe amolmol bui ane inme be ivarkei ile idbul Pol ok, okob ete ei gimdil be givang gile gihlang nam luvwe vukuri. Be imdil tistumi kob sulu Banabas imdil ikwai nam dabe etok be ile nam dabe ti are Debi.
21 Sulu inei mateu gitangi amolmol nangge Debi ivang love iro amolmol anongge vukir be meihlang ve amolmo bui ane. Bekob gabu ilumul ile Listra tis Aikoniam be Antiok vukuri. 22 Be gabu as kulkul ve iro amolmol bui ane ta be es bing gwang-ne ge gitangi eisir be inei, “yem untau unde Pomate ane yaun vie etenik ge, ve Pomate atob nemb eitit dabin. Bemem atob eitit tan-gas gen bunam be tis vavavne walang ano nimungg bekob.” 23 Pol gabu Banabas emb eisir as amolmol subu ve as awaga-gen gitangi nam dabe ge, bekob gabu iyamar ben be es miengk be emb eisir nok gitangi Pomate ebe aplos givin ei ok ile.
Pol gabu Banabas inumul ile Antiok gideb Siria ane
24 Be bwayage-kob sulu ivang emb Pisidia as taku walang ok avut love gabu ile ihlang ve Pampilia as taku. 25 Be gabu inei mateu gitangi amolmol nangge nam dabe Pega bekob gabu isov ile nam dabe ti are Atelia. 26 Sulu inggas eivovo nangge Atelia be ilaik ile isov nam dabe bamo ti ebe warik amolmol bui ane emb sulu gisov Pomate bage ve nemb sulu dabin be ane yaun bwaibwaya nivang nivin sulu be niro sulu ta veik gabu inalgum kulkul ete ande gabu ilgum be ma gikwai ok. Be nam dabe nok are Antiok weik etok ge. 27 Pol gabu Banabas imbielk Antiok bekob gabu iro amolmol bui ane sut be iput gen bambamo ebe Pomate gilgum gitangi sulu ok lavo gitangi eisir be inei, ‘Pomate ande ges luev ru gitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok, be meihlang ve amolmol bui ane.’ 28 Be sulu imbweg etok manang ivang ivin amolmol bui ane.