15
Amolmol bui ane ikasa nangge Jerusalem
Amolmol bui ane subu nangge Judia isov ile Antiok be imbul amolmol be inei, ‘Ginei yem uvang mul ve Mose ane yaun ebe ve inaure utlas ulis ok ite, atob Pomate ninggas yem untangi Ei ate unde ite.’ Pol gabu Banabas iute yaun etok be tas vavis anongge be gabu inggo amolmol Juda ane ve yaun etok ane. Beti amolmol bui ane emb Pol gabu Banabas nok be tis eisir ate as amolmol subu be ireu ile nam bamo Jerusalem ve inpasang yaun etok invin eisir aposel be tis awaga yaun ane.
Be ihlin eisir be ile. Eisir nok ivang nambe Finisia tis Samaria as taku ane ile be inei gen ebe Pomate gilgum ve giro amolmol ebe nangge Juda ite ok vukir be inme ihlang ve amolmol bui ane ok, lavo gitangi eisir nam dabe ailu etok. Amolmol bui ane nangge nam dabe ailu etok iute yaun etok be tas-vevias anongge.
Pol gabu Banabas be tis as amolmol-gen mibielk Jerusalem, be amolmol bui ane be tis eisir aposel be awaga inggas eisir. Bekob Pol gabu Banabas iput gen bambamo ebe Pomate giro sulu ta be ilgum ok lavo gitangi eisir. Bemem amolmol bui ane subu nangge Parisai imdil be inei, ‘Yem unaure eisir ebe nangge Juda ite ok utlas ulis be unes bing gwang-ne ge nitangi eisir ve invang mul ve Mose ane yaun ge ma.’
Beti eisir aposel tis eisir awaga ipil dongke ve inpasang yaun etok. Eisir kakie gipil yaun etok ivang be Pita gimdil be ginei, “Angg nune-ngge. Yem ate utpweng gen etok are gikwai, ve warik Pomate geb ayeu ve nanei ei ane binge vie nitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok veik inaute be inro is-ate vukir be aplos nivin Pomate. Be Pomate ei gitpweng amolmol tepwengge are, be ei ges ru gitangi eitit ve ei tang-givin amolmol ebe nangge Juda ite ok be geb ane Ngalau Yamar gitangi eisir dang ebe warik geb gitangi eitit ok. Be ei geb Ngalau Yamar gitlek ate ti gitangi eitit be eisir ebe nangge Juda ite ok ite. Ma molge. Eisir aplos givin Pomate beti Pomate gilgum eisir aplos vie.
10 Be nam-nambed be yem bwaingg-aim ve gen ebe Pomate ginei eitit tanalgum ok be uli aim yaun weik gen vie molge gitlek Pomate be ve unvang mul ve yem-ate aim yaun? Me wat yem ulgum ve undi Pomate ane gwang-ne me? Beti ve unemb gen bunam etok nitangi amolmol ebe aplos givin Pomate ok, ve insov Mose ane yaun ane lu ge? Warik eitit tumbud-gen be tis eitit ate ok gitangi ite weik etok ge. 11 Bemem eitit aplond givin tanei Pomate atob nemb eitit be tis eisir ebe nangge Juda ite ok ru ve Amol Bamo Yisu ane ta-viti be tis ane yaun bwaibwaya ane ge.”
12 Amolmol tepwengge tumi-ngge imbweg be iute yaun ebe Banabas gabu Pol inei ok. Sulu inei yaun gipil gen bwalbwale ebe Pomate giro sulu ta be ilgum nangge amolmol ebe nangge Juda ite ok as taku ok.
13 Banabas gabu Pol inei as yaun love ma gikwai. Kob Jems gimdil be ginei, “Angg nune-nggen unaute awangg yaun okob. 14 Simon Pita ande ginei lavo gitangi yem gikwai, ve Pomate ges ane tang-givin ru gitangi amolmol ebe nangge Juda ite ok ve geb eisir as amolmol subu be meihlang ve ane amolmol-gen. 15 Dang-etok be yaun etenik be tis amolmol ebe inei Pomate avo ok as yaun gitangi ate-ngge. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik,
16 ‘Amol Bamo ginei; Bwayage-kob atob ayeu nanumul nanme be naro Dawit ane bambamo-nggen ebe imbweg iriv be ira ok sut inpil dongke vukuri. Be atob nasin eisir as tiate ebe ilgum ok tepwe nikwai, be nalgum eisir be inambweg vie.
17 Kob atob amolmol tepwengge ebe nangge Juda ite ok ebe ayeu gab eisir yapin ve invang invin ayeu ok, atob inrek Amol Bamo.
18 Yaun etenik ebe warik Amol Bamo ginei vusa ok.’
19 Beti Jems ginei ayeu tangg gitung ve ganei eitit tanalgum dang-eteik; “Amolmol ebe nangge Juda ite ok ebe ande iro is-ate vukir itangi Pomate ile ok, etok eitit tanemb bunam nitangi eisir bwaya. 20 Bemem eitit tandi be tanro kapia ti nitangi eisir nile be tanes bing bingkas-kasop ane ok bwaya. Be inkari luev wasi ane subu, be inen bwelk ete amolmol emb savwalos avut ok bwaya, be tis twerk ok weik etok ge. 21 Ve Mose ane yaun etenik amolmol isam nangge nam dabe walang ok be inei ginme gihlang givin Sonda sabat walang ok nangge as lum mateu ane gitang-tangi ge tis ebe warik.”
Kapia gitangi amolmol bui ane ebe nangge Juda ite ok
22 Beti eisir aposel tis eisir awaga be amolmol bui ane emb as amol ailu be ihlin sulu ve invin Pol gabu Banabas be insov inde Antiok. Eisir emb Judas ebe ital are ti inei Basabas ok gabu Silas. Sulu etok ebe amolmol bui ane ili sulu inei sulu amol bamo ok. 23 Be eisir emb kapia nok gitangi sulu be ivwat. Be kapia etok ginei dang-eteik.
“Yem-aim nune-nggen amei, aposel be tis awaga avongg-amei ges amei nune-nggen yem ebe nangge Juda ite ok, nangge Antiok tis Siria be Silisia. As-mate vie yem tepwengge.
24 Amei aute binge gikwai ve amei-mei amolmol subu ebe ahlin is ite be eisir ate ivang itangi yem ilek gitangi ebe tas-givin ok be ilgum yem be aplongg-aim bunam ok.
25 Beti amei aro amei ate sut be anei yaun gisov dongke be amb amei amol ailu etenok be ivin eitit and amol ailu ebe tand givin sulu anongge ok. Banabas gabu Pol be itangi yem ilek.
26 Pol gabu Banabas nok sulu ipelk ve is-ate ane ite ma, sulu ilgum veik inalgum Yisu Kilisi eitit and Amol Bamo are menihlang bamo-ngge.
27 Beti amei ahlin Judas gabu Silas ilek be atob sulu inei yaun etok lavo nitangi yem nivin.
28 Ngalau Yamar givang givin amei be amei anei yaun etok love gwang-ne be anei; Atob amei anemb bunam ti vukuri nitangi yem ite. Bemem yaun eteik ge ete amei anei yem unalgum ano nile.
29 Dang-eteik; Yem unen gen ete emb ve da gitangi pomate bingkas-kasop ane ok, be tis twerk be bwelk ete amolmol emb savwalos avut ok ite molge. Be unkari aim luev wasi ane bambamo ete ulgum ulgum ok nikwai subu. Ginei yem unalgum dang-ete ande amei anei gitangi aim nok, be ungil-gili aim-ate nitangi gen bambamo etok tepwengge, okob atob yem unvang vie-ngge. Ameimei yaun nok etenok ge.”
30 Pol gabu Banabas be Judas gabu Silas imdil be ile love imbielk Antiok be iro amolmol bui ane sut bekob emb kapia nok gitangi eisir. 31 Givin ebe eisir isam kapia etok ok, be tas-vevias anongge ve yaun ebe giengk kapia etok ok ane. 32 Judas gabu Silas ok sulu amol ebe inei Pomate avo ok, beti sulu iro eisir ta be inei yaun subu gitangi eisir givin. 33 Judas gabu Silas imbweg sawa undib siti nangge ete Antiok ok. Be bwayage-kob eisir emb sulu bais be ihlin sulu ilumul ile Jerusalem vukuri, be gabu inggas amolmol Antiok ane as yaun tas-vevias ane ile be inei gitangi amolmol Jerusalem ane. 34 (Bemem Silas tang-givin anongge ve ginei nimbweg ete Antiok ok.)
35 Pol gabu Banabas imbweg ete Antiok ok be gabu emb kulkul ivin amolmol subu ve imbul Amol Bamo ane mateu gitangi amolmol.
Pol gabu Banabas emb is-ate vusa
36 As-mate subu gile gikwai kob Pol ginei gitangi Banabas be ginei, “Tutlu tandumul tantangi and nune-nggen nangge nam dabe walang ebe warik tanei Amol Bamo ane mateu gitangi eisir ok tande, be tandi tanei eisir ivang vie-ngge me ma?” 37 Banabas tang-givin ve ginei ninggas Jon ebe ital inei Malaka ok nivin be sotol inde. 38 Bemem Pol ginei, ‘Amol etenik warik gipelk gikwai tutlu nangge Pampilia, be geb kulkul givin tutlu ite. Dang-etok be tutlu tangas ei bwaya. 39 Beti sulu iwel is-ate avos painge love gabu emb is-ate vusa, Banabas gigas Jon Malaka be gabu ipil eivovo ti be ilaik ile isov nusawa Saipras. 40 Be Pol geb Silas ve nivang nivin ei. Be amolmol bui ane nangge etok es miengk gitangi Amol Bamo veik ane yaun bwaibwaya nivang nivin sulu be niro sulu ta. 41 Bekob gabu imdil be ivang nambe Siria tis Silisia as taku ane ile, be emb kulkul ve iro amolmol bui ane ta nangge etok.