16
Timoti gile givang givin Pol gabu Silas
Pol gabu Silas ivang love imbielk Debi tis Listra, be nangge Listra sulu ili amol ti nangge etok, amol nok are Timoti, be ei tine nangge Juda be tame nangge Grik. Be sulu tine isgabu ge aplos givin Pomate. Amolmol bui ane nangge Listra tis Aikoniam inei Timoti lavo be inei, ‘Timoti ei amol vie molge. Pol tang-givin ve ninggas Timoti ninme nivang nivin ei, beti gigas ei gile be giure utle ulis. Pol gilgum gen etok ve amolmol Juda ane ebe imbweg taku etok ok itpweng are inei Timoti tame nangge Grik. Beti ei gilgum etok veik eisir indi Timoti weik amol Juda ane ti. Sotol ivang itangi nam dabe walang ok ile be inei yaun ebe warik eisir aposel be tis eisir awaga ipil dongke be inei nangge Jerusalem ok gitangi amolmol be inei eisir invang mul ve yaun etok ge. Beti amolmol bui ane aplos givin Pomate gwang-ne molge, be amolmol anongge iro is-ate vukir itangi Pomate ile givin as-mate walang ok.
Pol giengk mev giro amol Masedonia ane ti
Ngalau Yamar givarkei sotol gili ve ginei inei mateu nitangi amolmol nangge Esia as taku bwaya. Beti ivang nambe Prisia tis Galeisia as taku ane ile. Sotol ivang love imbielk Misia as taku be ilgum ve inde inahlang Bitinia as taku, bemem Amol Bamo ane Ngalau givarkei sotol gili. Beti sotol itlek Misia as taku be isov mang-mangi ge nambe Troas ane ile. Be givin tambok Pol giengk mev be gili amol Masedonia ane ti ginme be ginei yaun gwang-ne gitangi ei be ginei, ‘Mie nos gielk gili nunme nupil ete Masedonia ik be nomb amei ru. 10 Pol gili gen etok gikwai kob, ete amei amdil be arek luev ve ande ete Masedonia ok. Amei atpweng are anei Pomate gital amei ve ginei ande be anei mateu nitangi amolmol nangge eteok.
Avie ti are Lidia ei giro ate vukir be meng-gihlang avie bui ane
11 Beti amei anggas eivovo nangge Troas be alaik roro-ngge love ale asov nusawa ti are Samotres. Be amdil kob ale asov nam dabe ti are Niapolis. 12 Be nangge etok amei ale atak be avang ve luev ge love ambielk taku ti ebe warik amolmol Rom ane ile imbweg ok, be taku nok are Pilipai. Be etok amolmol Masedonia ane as nam dabe bamo ti etok ebe warik gimungg ane ok. Be amei ambweg etok sawa undib siti. 13 Be givin Juda as Sonda, amei avang ale ahlang akwai nam luvwe be ale love ambielk ve bui bamo ti. Ve ame anei bwat eisir Juda as taku ebe es miengk nangge nangge ok giengk etok. Be nangge bui kire amei ali avie gaptol subu ebe tis dubi imbweg ok, beti amei ale ambweg avin eisir be kakie avin is. 14 Be avie Taiataira ane ti are Lidia, ei avie ti ebe geb kulkul ve giril kambam muele vevies ge ve mone ane ok. Be ei avie ti ebe ginei uye be ges miengk gitangi Pomate ok. Be Amol Bamo gilgum be ei tang-givin anongge ve niute yaun ebe Pol ginei ginei ok ge. 15 Lidia nok tis ane bambamo-nggen iringk bui sanggu gikwai kob ei giutani amei be ginei, “Ginei yem tangg-aim gitung unei ayeu aplongg givin Amol Bamo ano molge, okob unpil awangg nam unme be unambweg.” Be ei girwel amei ge ve ginei ande.
Pol gabu Silas imbweg kapual-lu nangge Pilipai
16 Amei ambweg love as-mate ti be avang ve ande taku ebe es es miengk ivang ok, be avie ti ebe geb kulkul sinsin-ge be mone ma ve ane ok givang ginme be giro amei ta nangge luev. Be avie nok ngalau tiate ti givang givang ei. Be as-mate walang ok ngalau tiate nok giro ei ta be ginei yaun ebe giengk aplo ge ok binge gitang-tangi amolmol. Be gilgum be amolmol ivgo ei ane tivie ebe geb ei dabin ok ve mone bamo molge. 17 Avie nok gitau gile amei, be gital gital dang-etok ginei; “Etenik Pomate bamo eingoto ane, ane amolmol kulkul ane etenik. Be as-mate walang ok eisir inei luev ebe Pomate ve ninggas eitit tantangi ei ate tande ok lavo gitangi eitit.” 18 As-mate walang ok avie nok gilgum dang-etok painge-ngge love Pol ande gikwes be girau lili gitangi ngalau tiate nok be ginei, “Ayeu nanei yaun gwang-ne nitangi mie ve Yisu Kilisi ane gwang-ne ane, be mie nukwai avie etenok be nule.” Be seukie-ngge ngalau tiate etok gile gihlang gikwai avie nok be gile.
19 Avie nok ane bambamo-nggen ili ebe ande eisir as mone ane dabe ande givang gikwai ok, beti tas-vavis be emb Pol gabu Silas ta be irwel sulu ile ivarkei amolmol bambamo nas nangge nam luvwe. 20 Bekob inggas sulu itangi bambamo ebe iute amolmol as yaun be ipas-pasang ok ile be inei, “Amol ailu etenik nangge Judia, be sulu inme be ilgum amolmol eitit and nam ane be tas-vavis ano anongge. 21 Be gabu inei yaun subu gitangi ebe atob eitit tan-gas ta be tavang mul ok ite. Ve yaun etok givang mul ve eitit Rom ane and luev ite ma.” 22 Be amolmol tepwengge ok inei yaun bingkasop gipil Pol gabu Silas givin weik etok ge, beti amolmol bambamo ebe iute amolmol as yaun be ipas-pasang ok iwaulu Pol gabu Silas as kup be inei gitangi amolmol ve inrau sulu ve bueng. 23 Irau sulu ve bueng avo anongge gikwai kob ile itak sulu imbweg kapual-lu, be emb yaun gwang-ne molge gitangi amol ebe ve nemb nam kapual-lu ane dabin ok ve nemb sulu dabin vie-ngge. 24 Amol ebe geb nam kapual-lu ane dabin ok giute ebe amolmol emb yaun gwang-ne molge gitangi ei ok, beti ei gigas Pol gabu Silas gile be gitak sulu isov nam aplo ti atane ge nangge nam kapual-lu ane, be ginei be gabu isweng vas gisov ei avo ti gile bekob giving ta.
25 Be givin tambok luvwe amolmol subu ebe imbweg nam kapual-lu ane ivin ok, iute ebe Pol gabu Silas inei uye be es miengk gitangi Pomate imbweg ok. 26 Be seukie-ngge gikuri ges bamo molge love twelk nam kapual-lu ane tepwengge gigikie murk bamo, be nam avo kapual-lu ane walang ok pingpong be avos givkwav ge. Be gen ebe idgin amolmol kapual-lu ane bais tis vas ta ok tepwengge bingbleng gile gitak gikwai. 27 Amol ebe geb nam kapual-lu ane dabin ok gimdil be gili ebe ande nam avo tepwengge avos givkwav ge ok, be aplo bunam molge ve ginei bwat ande amolmol kapual-lu ane tepwengge ipelk be ma. Beti giput ane buyag valir ane be veve niro ate vunu.
28 Bemem Pol gital yaun avo bamo-ngge gitangi ei be ginei, “Uyaing imate bwaya. Ve amei tepwe ete ambweg nik.” 29 Bekob amol nok gital yaun avo bamo veik amolmol inaute be intung dau be invwat inme. Be ei gituvki gisov nam kapual-lu ane aplo gile, amol nok gipelk be gikur-kuri anongge love gikari ate gile gitak nalk gibloblo Pol gabu Silas vas. 30 Bekob gimdil be gigas sulu ile ihlang be ginei, “Yemlu amol bamo ge isgabu, be atob ayeu namdom veik Pomate nemb ayeu, ru?”
31 Be sulu inei gitangi ei be inei, “Mie aplom nivin Amol Bamo Yisu, okob atob Pomate nemb mie be tis am bambamo-nggen ru.” 32 Bekob sulu inei Amol Bamo ane mateu gitangi amol nok be tis ane amolmol-gen ebe tepwe iengk nam dongke ok. 33 Be givin tambok etok ge amol nok gigas Pol gabu Silas gile be givuk sulu as bid ebe bueng gen is ok. Bekob amol nok tis ane bambamo-nggen iringk bui sanggu. 34 Amol nok gigas sulu ile ane nam be geb ben gitangi sulu ve inen. Be ei tis ane bambamo-nggen imbweg tis tas-vevias ge ve ande eisir aplos givin Pomate.
35 Be bwayage as giro vusa kob amolmol bambamo ebe iute amolmol as yaun be ipas-pasang ok, ihlin amolmol valir ane subu ile be inei gitangi amol ebe galkik geb nam kapual-lu ane dabin tis tambok ok be inei, “Mie nuhlang amol ailu etenok be inde ve invang.” 36 Beti amol nok ginei yaun nok gitangi Pol be ginei, “Amolmol bambamo ebe iute amolmol as yaun be ipasang ok emb yaun ginme ve ayeu be inei nahlang yemlu Silas be unde ve unvang. Dang-etok be gabu unvang tis aplongg-aim vie-ngge ve unde.
37 Bemem Pol ginei gitangi eisir be ginei, “Ma yapin! Eilu amol Rom ane bemem eisir ipasang eilu amei yaun vevie kob ite be irau eilu ve bueng nangge amolmol tepwengge nas be itak eilu ambweg nam kapual-lu ane sin-gege. Be galkik atob eisir inahlin eilu bwaya-gege dang-etok be ande anahlang ankwai nam kapual-lu ane ok ite. Eisir ate inme be in-gas eilu ande anahlang.”
38 Beti amolmol valir ane inggas yaun etok inumul ile be inei gitangi Rom as amolmol bambamo ebe iute amolmol as yaun be ipas-pasang ok. Givin ebe eisir iute lavo vevie ve Pol gabu Silas etok sulu amol Rom ane ok, be ikuri vunu-ngge. 39 Beti bambamo ebe iute iute amolmol as yaun ok ile be inei yaun tas-viti ane gitangi sulu, ve sulu ok amol Rom ane bemem eisir tas-gisgil be ilgum sulu tiate. Bekob inggas sulu ile ihlang ikwai kapual-lu be inei gitangi sulu ve inkwai nam dabe etok be inde ve invang. 40 Pol gabu Silas ile ihlang nangge kapual-lu be gabu mang-mangi ile ipil Lidia ane nam be iro amolmol bui ane ta be inei yaun subu gitangi eisir gikwai kob ile ve ivang.