2
Ngalau Yamar ginme nalk.
Givin as-mate etok eisir Juda iro as ben sut veve indi as Sonda Pendekos, be Yisu ane amolmol-gen tepwengge iro is-ate sut isov taku dongke-ngge be imbweg. Be seukie-ngge avo bil-bilinge ti meng-gihlang nangge gulumb weik ebe wavin vuvu-vunge ve ginme ok, love geb nam ete eisir imbweg ok avut. Be eisir ili gen weik ebe yev ane amble ok gile gitak be gen etok gitip gilkili be gibwas ate gitangi eisir ananos ge. Ngalau Yamar geb eisir avut be givin sawa etok ge Ngalau Yamar geb eisir avos ru be inei yaun giengk amolmol walang ok avos gitangi ge gile. Be givin etok amolmol Juda ane as amolmol mateu ane subu ebe imbweg itangi taku walang ok ge gile ok, iro is-ate sut isov Jerusalem ge be imbweg etok.
Amolmol tepwengge iute gen bil-bilinge etok be tepwengge iro isate sut ile ipil dongke-ngge. Bekob iute ebe Yisu ane amolmol-gen inei yaun giengk eisir avos gitangi ge ok, be ikuri vunu-ngge. Be tas gitung gile ma be ilat bais be inei, “Nam-nambed ete ande eisir etenik inei yaun giengk eitit avond gitang-tangi ge nik? Ve etok eisir Galilaia ane ge bambamo etenik? Be wali nam-nambed ete ande eitit etenik tepwengge taute ebe eisir inei yaun giengk eitit avond be gile gitangi roro-ngge weik ebe eitit ate taute be tanei nangge tamand-gen tis tinand-gen avos ok? Ve etenik eitit amolmol avo ti ane ti ane nangge Patia be Midia be nangge Ilam tis Mesopotamia be Judia tis Kapadosia, be nangge Pontas be Esia. 10 Be nangge Frisia tis Pampilia be Aigipten, be nangge Libia as taku ebe gibloblo Sairini ok, be tis eitit Rom ane ebe tanme tambweg etek ok. 11 Be eitit Juda be tis amolmol subu ebe ivang mul ve eitit Juda and luev ok be eitit Krit be tis Arabia ane bambamo ete taro it-ate sut tanme tambweg etek? Bemem ande eitit etenik tepwengge taute ebe eisir inei Pomate ane gen bwalbwale bambamo giengk eitit and yaun be gile gitangi roro-ngge.” 12 Be tas gitung gile ma be inei, “Gen etenik wat tis ane lavo ti?” 13 Bemem eisir nok as amolmol subu ilgum molok gile Yisu ane amolmol-gen be inei eisir inum bui vavis.
Pita ginei mateu
14 Bwayage-kob Pita gimdil be givarkei givin aposel 11 ebok be gital yaun avo bamo gitangi amolmol tepwengge be ginei, “Eitit Juda be tis amolmol tepwengge ete galkik tanme tambweg Jerusalem nik unaute kob! Gen bamo etenik ane dabe dang eteik: 15 Yem unei amei anum bui vavis beti gilgum dabangg-amei gwet be tiate, bemem dang-etenok ite. Vasov nik ge 9 kilok tistumi be gitangi ebe ve inum bui vavis ok ite nangge. 16 Bemem gen etenik gitangi yaun ebe warik Joel amol ebe ginei Pomate avo ok ginei ok. 17-21 Ve Pomate ginei;
‘Atob ayeu nalgum dang-eteik nindeb mul ane. Ayeu atob namb angg Ngalau Yamar nitangi amolmol tepwengge. Be yem natungg-aimgen tepwengge amol be avie, atob inei mateu avos weik amolmol ebe inei Pomate avo ok. Be aim amol gaptol singamolomb atob indi gen walang ano weik ebe mev ok, be atob nasu mev nitangi tumbungg-aimgen. Be atob ayeu namb Ngalau Yamar nitangi angg amolmol kulkul ane weik etok ge, avie be amol. Be atob eisir inei mateu avos weik amolmol ebe inei Pomate avo ok. Atob ayeu nalgum as-matano be menihlang weik tambok, be nalgum aiweng be niro mwele weik ebe twerk ok. Be nangge nalk atob ayeu nalgum gen bwalbwale bamo ti. Atob twerk tis yev be yev umkumk bamo nimungg, bekob atob Amol Bamo ane as-mate ebe ve ninumul ninme ok menihlang. Be ei ane as-mate etok atob tandi tanei as-mate bamo ti, be atob bogbogo weik ebe yev giro taku be bogbogo ok. Be nivin etok atob amolmol tepwengge ebe as tangir gitangi Pomate gile ok, ete atob Pomate nemb eisir ru.’ ”
22 Be Pita ginei; “Yem amolmol Israel ane, unaute yaun eteik okob. Pomate ginei Yisu Nasaret ane lavo gitangi yem gipil gen bwalbwale be tis gen bambamo ebe Yisu gilgum ok be yem utpweng are gikwai, ve gen etok Yisu gilgum nangge yem aim taku. 23 Be Pomate gili be gitpweng are gimungg ginei, atob ei nemb Yisu nitangi yem ninme. Bemem kob atob yem unemb ei nitangi amolmol tiate ane nile be ines ei nireu ei-givsangin. Be etok weik ebe yem ate os ei vunu ok. 24 Bemem Pomate ges ei itin vukuri be gihlang ei gikwai tanmat vunu ane gwang-ne, ve gitangi ebe atob tanmat vunu ane gwang-ne nemb ei ta ok ite ma. 25 Ve warik Dawit ginei yaun gipil Yisu nok be ginei;
‘Ayeu gali Amol Bamo givang gibloblo ayeu geb ta-ngge, be ei givang givin ayeu beti gen ti gitangi ebe atob nisgul ayeu be nambieg ok ite ma.
26 Beti ayeu ganei aplongg vusa tis ta-ngg vevie-ngge. Be ayeu utlangg ulis ok weik etok ge, atob nisge gen vie nivang painge ge.
27 Ve atob mie tam nivalngan ayeu dalgongg matawas ane be niengk em niengk taku gimat ane ite. Be atob tam nivalngan am amol vie be nimat vunu be utle nipiel ite.
28 Mie gos luev matawas ane ru gitangi ayeu gikwai, be atob nutak ayeu nambweg navin mie tis ta-ngg vevie-ngg ge.’
29 Be Pita ginei gitangi eisir be ginei, “Angg nune-nggen, ayeu nanei eitit tumbund Dawit ane yaun lavo vevie nitangi yem be unaute kob. Dawit ginei yaun etok gipil ei ate ite ma. Ei gimat vunu be ispun ei gikwai, be ane umbub ete eitit tamb dabin tavang nik. 30 Bemem Dawit ei Pomate ane amol ti ebe ginei Pomate avo ok, be ei gitpweng Pomate ane yaun ebe gibiti be ginei ‘bingano molge’ ok are gikwai. Ve Pomate ginei; ‘Atob ayeu namb miam vaku ti ve nemb amolmol dabin weik ete mie nik.’ 31 Dawit gili be gitpweng gen ebe Pomate ve nilgum ok are gimungg gikwai, beti ei ginei yaun gipil Kilisi ebe atob matawe be nimdil vukuri ok be ginei;
‘Pomate gitangi ebe atob nes ei bal nangge taku gimat ane love utle nipiel ok ite.’
32 Be Pita ginei, Yisu nok ete Pomate ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane be amei tepwengge matanongg-amei gitut gibweg ei, beti anei ane yaun. 33 Be galkik ande ei gireu gile gibweg gibloblo Pomate be gigas Ngalau Yamar nangge Tame ane, ebe warik ginei yapin ve nemb nitangi ei ok. Beti galkik ei nok ge ane gwang-ne ete gilgum gen bambamo ete ande yem uli be ute nik. 34 Dawit ei ate gireu gulumb gile ite, bemem ei ginei,
‘Pomate ginei gitangi Amol Bamo dang-eteik,
35 ‘Mie numbweg numbloblo ayeu ge love ayeu natak amolmol ebe ili mie tiate ok tepwengge insov miam gwang-ne ane lu okob.’
36 Dang-etok be eitit Israel ane tepwengge tanatpweng gen etok are vevie okob. Ve Yisu ebe yem os ei gireu ei-givsangin gile ok, ete ande Pomate gitak ei ve Amol Bamo ebe ve nemb amolmol dabin ok.
Amolmol anongge iro is-ate vukir be iringk bui sanggu
37 Amolmol iute yaun etok love aplos bunam molge be tas gitung gile ma be inei gitangi Pita be tis ane sukus-gen be inei, “Atob amei analgum amei ate nam-nambed ge?” 38 Be Pita ginei gitangi eisir be ginei, “Tepwengge unro aim ate vukir be unringk bui sanggu ve Yisu Kilisi ane gwang-ne ane veik nisin aim tiate walang ok nikwai. Be Pomate atob nemb Ngalau Yamar nitangi yem. 39 Ve warik Pomate ginei yapin ginei atob nemb gen etok nitangi yem tis natungg-aimgen be tis amolmol taku ti ane nivin. Bingano, Pomate ei eitit and Amol Bamo, be ei ginei gikwai ginei ei tang-givin ve nemb Ngalau Yamar nitangi amolmol tepwengge ebe gital eisir be itangi ei ile ok. 40 Be Pita ginei yaun subu givin gitangi eisir be ginei gwang-ne ge be ginei, “Nangg-aim undi aim ate-ngge, velob unyaing aim ate be un-gas vavavne unvin amolmol tiate ane. 41 Amolmol bon ge aplos givin Pita ane yaun be iringk bui sanggu. Be givin as-mate etok ge amolmol ebe iro is-ate vukir be meihlang ve Pomate ane amolmol-gen ok gitangi 3,000. 42 Be eisir nok ivang ivin aposel be en Pasa ve tas gitung Yisu be aposel imbul eisir, be en ben gisov dongke be es miengk ivin is-ate gigas ta-ngge.
Amolmol ebe vasov aplos givin Pomate ok, as mateu vie
43 Amolmol tepwengge ili gen bambamo be tis gen bwalbwale bambamo ebe aposel ilgum ok be ipelk anongge. 44 Be Pomate ane amolmol-gen tepwengge ivang ivin is-ate vie-ngge be ili eisir ate as gen weik ebe eisir tepwengge as gen ok. 45 Eisir nok emb as nalk tavlu be tis as gen subu subu gitang-tangi ge be amolmol ebeok ivgo, bekob ivwat mone gen etok ane ile be imbwas gitangi amolmol ebe ben be gen walang ok ma ve is ok. 46 Eisir tepwengge aplos dongke-ngge be as-mate walang ok eisir isov lum yamar bamo aplo ile. Be en ben ivin is-ate gitang-tangi as nam ge tis tas vevias ge be aplos dongke-ngge. 47 Be avos ges Pomate tis as-mate walang ok, be amolmol ebeok tepwengge tas givin eisir be ipasang eisir vie-ngge. Be as-mate walang ok Amol Bamo geb kulkul ve gigas amolmol ebe geb eisir ru ok ile isov ei ane amolmol-gen aplo ivin.