3
Amol kubuk ane ti givang vie vukuri
1-2 As-mate ti givin gibok (3 kilok) Pita gabu Jon ile ve insov lum yamar aplo inde ve eisir as as-matano ebe ve ines miengk ok givin gibok. Be amol kubuk ane ti gibweg gibloblo lum yamar bamo etok ane nam avo bamo ti ebe ital are inei ‘Vie Molge’ ok. Amol nok ane Sonda bamo gitangi 40. Ei va mwaimuai (gimat) yapin givin ebe tine gikuv ei ok, be gitangi ebe ve nivang ok ite. Be as-mate walang ok amolmol ivwat amol nok ile itak ei gibweg gibloblo lum yamar bamo etok ane nam avo bamo ebe ital inei ‘Vie Molge’ ok, veik niutau-tani mone be tis gen subu subu nangge amolmol ebe ile ve insov lum yamar aplo inde ve miengk ane ok. Amol nok gili Pita gabu Jon ebe ile ve inde insov lum aplo ok, be giutani sulu ve ginei inemb ei ru be inemb mone siti ve ei. Pita gabu Jon ivarkei vas ta be nas giro amol nok ta ivarkei, bekob Pita ginei gitangi ei be ginei, “Nam roro-ngge nitangi eilu.” Amol nok girau na lili gitangi sulu be ginei bwat atob sulu inemb gen ti nitangi ei. Bekob Pita ginei, “Ayeu mone ma ebe ve namb mie ru be namb nitangi mie ok. Bemem gen ebe ayeu ve namb nitangi mie ok ete dang-eteik: Ayeu nanei nitangi mie ve Yisu Nasaret ane ane gwang-ne be nanei ‘Umdil be uvang.’ ” Bekob Pita bage gile geb amol nok gibweg bage mol be girun ei itin ve nivarkei, be seukie-ngge amol nok va gwang-ne be vie vukuri. Be vepie gile givarkei bekob givang givin Pita gabu Jon be isov lum aplo ile. Amol nok givang be vepie vepie be avo givwat Pomate are. Amolmol bambamo ebe imbweg lum yamar aplo ok, ili amol nok ebe ande va walo gwang-ne be ei ate givang be avo givwat Pomate are ok, 10 be itpweng are inei amol etenik ebe warik va mwai muai be gen ma ve ane be gibweg gibloblo nam avo lum yamar bamo etenik ane ebe ital inei vie molge ok, ve giutau-tani mone be gen nangge amolmol ok. Be eisir avos poke-ngge be tasgitung gile ma-ngge ve gen ete meng-gihlang gipil ei ok.
Pita ginei mateu givarkei lum yamar aplo
11 Amol nok bua ve ret nikwai Pita gabu Jon, be ei geb sulu bais be sotol tepwe ile ivarkei lum yamar bamo nok ane aplo ti ebe ital inei ‘Solomon ane nam aplo’ ok, be nam aplo etok isil avwut ite be salang salang ge weik ete samuak ok. Amolmol tepwengge ili be ikuri is-ate vunu-ngge be iro isate sut ile idbul sotol. 12-16 Pita gili amolmol anongge ebe inme be ingik is-ate be ilgum ve indi amol etok ok, be ginei gitangi eisir be ginei, “Avongg-aim pikpok ve gen etenik ane bwaya ve etek eitit Israel ane ge tepwe etenik. Be eilu mei gwang-ne gitangi ebe ve unalgum gen ti dang-etenik ok ite. Velob yem tangg-aim nitung unei eilu algum gen gitangi ebe Pomate ane luev ok beti gilgum be amol etenik va walo gwang-ne be givang, bemem ma. Be tangg-aim itung yaun dang-etok be unatlo eilu vun-kunu bwaya. Ve etenik Amol ebe yem omb ei gitangi bambamo mateu ane be tis bambamo ebe emb amolmol dabin ok, ane gwang-ne ete giro amol ete ande uli be utpweng are nik ta. Givin ebe yem ulgum ei ane yaun ok, be Pilata gilgum ve ginei nihlang ei be nile, bemem gitangi ite, ve yem bwaingg-aim ve ei. Be Amol nok ei Pomate ane amol vie molge ti be ei amol yaun ano ane. Bemem yem uvkir dumangg-aim gitangi ei be unei gitangi Pilata ve nihlang amol ti ebe ges amolmol vunkunu ok nikwai kapual-lu be nitangi yem nilek. Be Amol vie dongke ebe ve ninggas eitit tantangi luev matawas ane tande ok ete yem os ei vunu. Bemem eitit tumbud-gen Ablaham gabu Isak as Pomate (ebe warik inei uye be es miengk gitangi ok,) ete ges ane Amol kulkul ane Yisu nok ane gwang-ne be tis ane bogbogo ru gitangi eitit ve ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane, be eilu avang ve anei yaun nipil gen etok. Be eilu aplongg-amei givin ei beti ei ane gwang-ne gilgum amol etenik be vie be yem tepwe-ngge ande uli gisov matanongg-aim.
17 Angg nune-nggen. Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, yem tis aim bambamo-nggen ebe emb lum mateu ane dabin ok utpweng gen etok are vevie ite beti ulgum gen dang-etok gipil Yisu. 18 Bemem yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok inei ok ginei dang-eteik: Pomate ginei, ‘Awangg amol ebe gab gitangi yem gilek ve nemb aim dabin ok atob ninggas bunam tis vavavne.’ Beti galkik gen ete yem ulgum ok, ande gilgum be yaun etok ano gile.
19 Dang-etok be unro aim-ate vukir be unvang mul ve Pomate ane luev, veik atob ei nisin yem aim gen tiate walang ok nikwai. 20 Ginei yem unalgum dang-etok atob Amol Bamo nemb ane gwang-ne ninme niro yem ta. Be atob ei nihlin Yisu, Amol Bamo ebe ve nemb amolmol dabin ok ebe warik ei ate geb yapin ok nitangi yem. 21 Bemem atob nimbweg nangge gulumb ok love Pomate nipasang gen walang ok be nile lavo vukuri okob, dang-ebe warik Pomate ei ate ginei gitangi ane amolmol yaun ane ebe inei ane yaun ano vusa ok. 22 Ve Mose ginei dang-eteik; Pomate ei eitit and Amol Bamo, be atob ei nemb eitit ate and amol ti be nitak ei be nivarkei ve yem aim amol ebe ve ninei Pomate avo ok weik ete ayeu ik. Be eitit tansov amol nok ane yaun walang ok ane lu ge. 23 Be ginei amol ti nivkir dume nitangi Pomate ane amol kulkul ane etok ane yaun, atob ei nimbweg matawe nivin Pomate ane amolmol ite, Pomate atob nes ei vunu nikwai. 24 Amolmol ebe warik inei Pomate avo ok, ete Samuel ei-ate be tis eisir subu ebe meihlang gideb mul ane ok. Be eisir inei yaun gipil gen ete galkik meng-gihlang givin as-mate etenik ok. 25 Be yaun ebe Pomate gibiti be ginei gitangi ane amolmol kulkul ane ebe inei ei avo ok, yaun etok inei gipil yem roro. Dang-etok beti atob yem un-gas gen ebe warik Pomate ginei ane yaun ge gitangi tumbungg-aim gen ok unvin. Ve Pomate ginei gitangi Ablaham be ginei, ‘Atob ayeu namb gen vie molge ti nitangi amolmol tepwengge nangge nalk. Be gen vie etok atob menihlang nangge miam amolmol-gen.’ 26 Pomate geb ane amol kulkul ane gitangi yem gilek gimungg, be ei tang-givin ve ginei yem untau aim luev gen tiate walang ok ane, veik atob ei na nili yem be unambweg vie-ngge.”