25
Pol geb yaun ve Sisa ve niute ane yaun
Festas gigas kulkul gikwai be gibweg love as-mate aitol gile gikwai kob nangge Sisaria be gireu gile Jerusalem. Be nangge eteok amolmol bambamo subu ebe emb da nangge lum yamar ok be tis bambamo yaun ane subu itangi ei ile be inei Pol ane yaun gitangi ei be inei yaun gwang-ne molge gitangi ei be inei, “Mie omb amei ru be uhlin ei ninme ete Jerusalem nik ma!” Bemem iyo, ve eisir imbiti yaun gikwai ve atob ines Pol vunu nangge luev. Be Pestas giwel eisir avos be ginei, ‘Pol gibweg kapual-lu nangge ebe Sisaria ok, be ayeu atob nanumul nale eteok vukuri. Be ginei yem uli ei gilgum gen tiate ti, kob aim bambamo yaun ane invin ayeu be amei ande kob inalgum ei ane yaun nangge eteok.’
Festas gibweg givin eisir love wat as-mate 8 me 10 gile gikwai kob gisov gile ebe Sisaria ok vukuri. Be givin tistumi ei gile gibweg taku ebe ve niute amolmol as yaun ok be geb yaun gile ve Pol ve ginei ninme. Pol gile givarkei Festas na gikwai kob bambamo yaun ane ebe ivin Festas be isov nangge Jerusalem ile ok ivarkei ile idbul Pol be inei yaun bunam walang ano gipil Pol. Bemem eisir gitangi ebe ve inei lavo nitangi Festas inei yaun etok ano me wali dang ok ite. Be Pol giwel eisir avos be ginei “Ayeu galgum gen ti gitlek Juda as luev me lum yamar me amol bamo Sisa ebe geb amolmol dabin nangge Rom ok ite molge.”
Bemem Pestas gilgum veik amolmol Juda ane indi ei vie ok, beti giutani Pol be ginei, “Mie tam-givin gunei nureu nule Jerusalem ok okob ayeu naute miam yaun nangge eteok me ma?”
10 Bemem Pol ginei gitangi Pestas be ginei, “Nam ete galkik ayeu gavarkei aplo be ganei yaun nik, etek Sisa ane nam yaun ane roro. Be nam dongke etenik ge ebe ve inalgum awangg yaun nangge ok. Be mie ate guli gikwai gunei ayeu galgum gen tiate ti gitangi eisir Juda ite molge. 11 Ginei ayeu nalgum gen tiate ti gitangi ebe ve ines ayeu vunu nisov ok, okob etok gitangi. Bemem ginei ines ayeu vunu ve yaun bingkas-kasop ete eisir inei sinsin-ge gipil ayeu nik ane, okob amol ti gitangi ebe atob nemb ayeu nitangi eisir nale ok ite molge. Sisa dongke-ngge atob niute awangg yaun.” 12 Pestas gile kakie givin ane amolmol-gen ebe iro ei ta ve yaun ane ok gikwai kob ginumul ginme be giwel Pol avo be ginei, “Mie gunei Sisa ei dongke-ngge atob niute miam yaun. Dang-etok be mie nutangi ei nule kob.”
Pol givarkei Agripa gabu Benaisi nas
13 As-mate subu gile gikwai kob amol bmao (king) ebe geb amolmol taku ti ane dabin ok Agripa gabu luvu-avie Benaisi ile Sisaria ok ve isavi Pestas bage. 14 Be gabu imbweg ete Sisaria ok love ande as-mate subu gile gikwai kob Pestas ginei Pol ane yaun gitangi amol bamo Agripa be ginei; “Piliks gitak amol ti gibweg kapual-lu tis ebe warik be ete gibweg nik. 15 Be as-mate ti ayeu gareu Jerusalem gale ok, okob ete eisir Juda as amolmol bambamo yaun ane inei ei ane yaun gitangi ayeu be iutani ayeu ve napasang ei ane yaun. 16 Bemem ayeu gawel eisir avos be ganei; ‘Amei Rom atob analgum amol ti ane yaun sinsin-ge ite ma. Amol ei-ate ninme nivarkei nivin eisir ebe ilgum yaun gipil ei ok okob inei as yaun.’ 17 Beti givin ebe ayeu tis bambamo yaun ane ambielk Sisaria ok be ayeu gasge gen ti ite. Amei amdil tistumi be ayeu gale gabweg taku ebe ve inaute amolmol as yaun ok be gab yaun gile ve in-gas amol nok inme. 18 Bekob amolmol ebe ilgum yaun gipil ei ok imdil be ayeu ganei bwat atob eisir inkari ei ane gen tiate ret ebe gilgum ok nile nihlang be amei andi. Be gasge be gali ma. 19 Be eisir ilgum yaun avo ailu gili gipil ei. Yaun avo ti gipil eisir ate as luev, be ti gipil amol ti are Yisu ebe nolge gimat vunu ok. Bemem Pol ginei ei ane yaun be ginei nolge gimdil vukuri nangge taku gimat ane. 20 Beti gilgum be ayeu garek luev ebe ve napasang yaun etok nile roro ok, beti gautani Pol be ganei ei nireu nile ete Jerusalem ok okob ayeu naute ei ane yaun nangge eteok vukuri. 21 Bemem Pol ginei ei atob nimbweg kapaul-lu dang-etok love Sisa ei-ate ge niute ei ane yaun. Beti ayeu gali ma be ganei be itak ei ginumul gile gibweg kapual-lu vukuri, ve nimbweg etok love kob ayeu nahlin ei be nitangi Sisa nile.” 22 Beti amol bamo Agripa ginei gitangi Pestas be ginei, “Ayeu tangg givin ve ganei naute amol nok ane yaun siti bekob.” Be Pestas giwel Agripa avo be ginei, “Asongkob tistumi kob mie nute ei ane yaun.”
23 Givin Tistumi Agripa gabu Benaisi indang is-ate be ino as kup bwalbwale vevies walang ano veik amolmol indi be avos nivwat sulu ares. Be amolmol valir ane as amolmol bambamo ebe itwem is ok be tis bambamo nam etok ane inggas sulu be isov nam yaun ane aplo ile. Bekob Pestas geb yaun gile ve in-gas Pol inme.
24 Pol ginme givarkei eisir tepwengge nas gikwai kob Pestas gimdil be ginei, “Amol bamo (king) Agripa be tis yem tepwe ete ande usov unme umbweg uvin amei nik, undi amol etenik okob, amolmol Juda ane tepwengge nangge etenik be nangge Jerusalem, eisir ilgum ei ane yaun ivarkei ayeu nangg be ital yaun avos bambamo-ngge be inei, ‘Amol etenik nimbweg matawe vukuri ite.’ 25 Bemem ayeu gali ei ane gen tiate ti gitangi ebe ve ines ei vunu nisov ok ite. Bemem gisov ei ate ane yaun ebe ginei ve atob Sisa dongke-ngge niute ei ane yaun ok ane ge, beti ayeu tang-gitung ve ganei nahlin ei nitangi Sisa nile. 26 Bemem ayeu gali ei ane yaun dabe ti ebe ve nato lavo nitangi Sisa nile ok ite. Beti ete ganei be inggas amol nok ginme givareki yem bambamo be tis amol bamo Agripa nangg-aim veik eitit tanei ei ane yaun be tandi ei ane yaun ane dabe ebe atob ayeu naro lavo nitangi Sisa nile ok okob. 27 Ve ginei eitit tanahlin amol kapual-lu ane ti didil ge nile, be tanei ei ane yaun lavo nitangi amol bamo ite, atob vie ite molge.