24
Amolmol bambamo Juda ane ilgum Pol ane yaun
As-mate bage tavlu gile gikwai kob amol bamo Ananias gigas bambamo yaun ane subu be tis as amol ti ebe ve nivarkei ve yaun ane ok givin be ile, amol nok are Tetalas. Eisir ile be inei as yaun ebe ilgum gipil Pol ok gitangi amol bamo ebe geb amolmol dabin ok be giute. Bekob amol bamo ebe geb amolmol dabin ok gital Pol ginme givarkei, bekob Tetalas gimdil ve ninei ane yaun. Tetalas gilgum ve ginei ninei yaun bingkasop nipil Pol beti ginei; “Amol bamo Piliks. Mie gubweg beti amei Juda avang vie-ngge. Mie ge ete gob amei nam dabe walang ok ru vie molge ve gen bunam bambamo ebe warik meng-gihlang ok ane. Be amei tepwengge nangge nam dabe walang ok tangg-amei vevie anongge ve gen vevies ete mie gulgum gitangi amei ok ane. Be ayeu bwaingg ve naro mie ta sawa undib molge beti ayeu ve nautani mie. Ginei mie tam-givin kob nute amei-mei yaun tupe-ngge eteik bekob? Amei atpweng amol etenik are gikwai ve ei amol tiate ane roro. Be amolmol dubi ti ebe ital inei amolmol Nasaret ane, ebe es is-ate gile ikwai amei ok ete as amol mate ane etenik. Be galkik etenik ei gilgum ve niyaing lum yamar nivin weik etok ge, beti amei amb ei ta (be ve analgum ei ane yaun nitangi ebe amei ate luev ok. Bemem eisir valir ane as amol bamo ebe geb eisir dabin ok, Lisias gisov ginme be gigas ei gikwai amei, be ginei amolmol ebe ilgum yaun gipil amol etenik ok intangi mie inme kob.) Dang-etok be galkik etenik mie nutani ei ate be ninei yaun bambamo ebe amei anei gipil ei ok be mie nute.”
Be eisir Juda ok iro Tetalas ane yaun etok ta givin be inei, “Yaun bambamo etenok ano molge.”
Pol ginei ane yaun gitangi amol bamo Piliks
10 Bekob Piliks ginei gitangi Pol ve ninei ane yaun. Beti Pol gimdil be ginei; “Ayeu gatpweng are ganei mie gubweg etenik be gupasang amolmol taku etenik ane as yaun love nolge Sonda bamo walang ano gile gikwai. Beti atob ayeu nanei angg yaun tis tangg vevie-ngge navarkei mie nam. 11 Ginei mie nutani eisir ve awangg yaun ane, atob eisir inei dang-eteik nitangi mie be inei; Ayeu gareu gale Jerusalem ok tis walirik ve nas miengk nagge lum yamar, be galkik ande as-mate 12 ge gile gikwai. 12 Bemem eisir Juda ili ebe ayeu tis eisir subu anggo amei ate nangge lum yamar aplo me garo amolmol sut nangge lum mateu ane aplo me nangge nam luvwe luvwe ok ite ma. 13 Be yaun bambamo ete eisir inei gipil ayeu nik ane dabe ma molge. 14 Bemem yaun dongke eteik ge ete ayeu ve nanei nitangi mie. Kilisi ane luev ebe eisir ate ital inei luev bingkasop ane ok, ete ayeu gasov luev etok ane lu be ganei uye be gas miengk gitangi tumbung-gen as Pomate. Bemem ayeu ok aplongg givin Mose ane yaun be tis amolmol ebe inei Pomate avo ok as yaun ebe iro gisov kapia ok givin weik etok ge. 15 Be gasge sawa ebe ve Pomate nes amolmol vie be tiate ane it-kitin vukuri nangge taku gimat ane ok, weik ete eisir isge ivang nik. 16 Beti as-mate walang ok ayeu galgum ve ganei namb auate dabin vie-ngge veik navang tis yaun ma ge nangge amolmol be tis Pomate nas.
17 “Ayeu gabweg gariv be gara ge nangge nam dabe subu love Sonda bamo subu gile gikwai kob galumul gatangi angg bambamo-nggen gale vukuri. Be gavwat mone subu givin ve namb nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok, be tis da subu givin. 18 Ayeu galgum kulkul etok gavang lum yamar aplo ve gapasang angg yaun ebe ve menahlang amol vie vukuri ok ane, ete eisir ili ayeu nangge etok. Bemem givin etok ayeu gavang gavin amolmol subu me galgum amolmol be tas-vavis ite ma. 19 Be eisir Juda ane subu ebe imbweg Esia as taku ok, eisir etok ge ete ivang ete lum yamar aplo ok ivin ayeu. Dang-etok be ginei eisir nok ili ayeu galgum gen tiate ti, okob eisir ate inme invarkei ete mie nam nik be inei. 20 Be ginei ma, okob eisir bambamo etenik inei gen tiate ret ebe ayeu galgum givin ebe gavarkei bambamo yaun ane nas ok lavo nitangi mie.
21 Be yaun dongke ebe ayeu gatal givin ebe gavarkei bambamo yaun ane nas ok ete dang-eteik;
‘Ayeu aplongg givin ganei asonge Pomate nes amolmol ebe imat vunkunu ok itin vukuri nangge taku gimat ane. Be gisov yaun etok ane ge, ete galkik eisir ilgum awangg yaun nangge mie nam nik.’ ”
22 Piliks ei gitpweng luev (Kilisi) aplos givin ane be tis amolmol bui ane as luev are gikwai, beti ei ginei gitangi eisir ve inasge amolmol valir ane as amol bamo ebe geb is dabin ok Lisias be nangge Jerusalem ninme kob nipasang eisir as yaun. 23 Bekob ginei gitangi amolmol valir ane as amol mate ane ti ebe gitwem eisir ok ve ninggas Pol nile ebe nam kapual-lu ane ok. Bemem inadgin ei ta love gwang-ne molge bwaya, be nivarkei Pol ane nune-nggen ebe ve inde inatlek nas ve ei be inemb gen nitangi ei ok gili bwaya.
Piliks geb Pol dabin nangge nam kapual-lu ane gitangi Sonda bamo ailu
24 As-mate subu gile gikwai kob Piliks gabu arwe Juda avie ti are Drusila ile, be Piliks geb yaun gile ve Pol ve ginei ninme be ninei yaun subu be ei niute kob. Beti Pol gitangi ei gile be ginei amolmol bui ane as luev ebe aplos givin Yisu Kilisi ok lavo lavo be ei giute. 25 Pol ginei yaun ebe ve tanemb itate dabin be tanei yaun ano ano-ngge ok, be tis ebe asonge nindeb mulane be Pomate nilgum amolmol and yaun ok lavo gitangi Piliks be giute love gipelk ve ate ane be ginei, “Atob mie nunumul nule, be sawa ti kob ayeu natal mie be nunumul nunme vukuri.” 26 Piliks tang-givin ve ginei Pol nemb mone subu nitangi ei veik nihlang ei nikwai nam kapual-lu ane. Beti gital Pol as-mate walang ok be gile ve sulu kakie.
27 Ivang love Sonda bamo ailu gile gikwai kob ete Pestas giwel Piliks be gigas ei ane kulkul. Piliks gilgum veik amolmol Juda ane indi ei vie beti ginei be Pol gibweg ete nam kapual-lu ane ok mang-mangi.