23
Pol na giro bambamo yaun ane ebe tis dubi imbweg ok ta be ginei, “Anngg nune-nggen. Ayeu gas angg luev walang ok vie ge tis aplongg dongke-ngge gavang Pomate na love galkik as-mate etenik. Be ayeu gali ganei ayeu galgum gen ti gitlek me tiate ite. Ma molge.”
Be Ananias, ei amol ebe geb da nangge lum yamar ok ginei gitangi eisir ebe ivarkei ile imbloblo Pol ok ve inavtav ei avo avut. Be Pol ginei gitangi Ananias be ginei; “Mie ete avom givwat imate sinsin-ge nok atob Pomate nivtav mie. Mie gubweg etenok ve nupasang awangg yaun nitangi luev ebe ipas-pasang amolmol as yaun ok, bemem mie ate gutau gile luev etok ite be gunei gitangi amolmol ve inavtav ayeu mera.”
Be amolmol ebe ivarkei ile imbloblo Pol ok inei gitangi ei, “Ret ginei mie nunggo Pomate ane amol ebe geb da nangge lum yamar ok dang-etok?”
Be Pol giwel eisir avos be ginei, “Angg nune-nggen. Ayeu ganei bwat ei amol singe ti ebe geb da nangge lum yamar ite ok. Be ginei ayeu natpweng are atob ayeu nanei yaun dang-etok nipil ei ite. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei, ‘Mie nunei yaun ungglus ungglus nipil am amolmol-gen as awaga ite.
Pol ande gili be gitpweng are ginei bambamo yaun ane ete iro is-ate sut be imbweg ok, as amolmol subu nangge Sadukai be subu nangge Parisai. Beti ei gital yaun avo bamo ge be ginei, “Angg nune-nggen. Ayeu tubungg nangge Parisai be ayeu Parisai ti. Be ayeu ok aplongg givin ve ganei amolmol ebe nolge imat vunkunu ok asonge inamdil vukuri be ganei ane yaun. Beti galkik gisov yaun etok ane ge ete eisir ilgum yaun bamo etenik gipil ayeu.” Pol ginei yaun etok be eisir Parisai tis Sadukai iute love inggo is ate be emb is ate vusa gile dubi ailu. (Ve eisir Sadukai nok ebe inei amolmol ebe nolge imat vunkunu ok asonge inamdil vukuri ite, be inei angela be tis ngalau ivang ite weik etok ge. Bemem eisir Parisai ete ili yaun etok inei yaun ano ti be aplos givin.) Beti eisir ilgum be ital yaun avos bambamo-ngge. Be Parisai as amolmol subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok, imdil be inei yaun gwang-ne ge be inei, “Amei ali amol etenik gilgum gen tiate ti ite. Be etenik wat ngalau me angela ti wat ginei yaun gitangi ei me?”
10 Amolmol inggo is ate giriv be gira tiate be amol bamo ebe geb eisir valir ane dabin ok gipelk velob amolmol dubi ailu etok inyati Pol gili nile ailu. Beti ei gihlin ane amolmol valir ane subu ve insov inde be in-gas Pol nikwai amolmol dubi ailu etok inde ebe eisir ate as nam ok.
11 Be imdil tistumi be imbweg love tambok, be Amol Bamo ginme givarkei gibloblo Pol be ginei; “Mie nupelk bwaya, be nuvarkei gwang-ne ge. Mie gos valir ve awangg yaun ane nangge Jerusalem, be atob nulgum weik etok ge nangge ete Rom ok.”
Eisir Juda imbiti Pol ane yaun ve ines ei vunu
12 Givin tistumi eisir Juda subu iro is ate sut be imbiti yaun ti gili nangge Pomate na, be inei atob eisir inen ben be inum bui ite love ines Pol vunu nikwai kob. 13 Eisir nok anongge molge gitlek 40 ete imbiti yaun etok. 14 Bekob ete ivang itangi bambamo ebe em da nangge lum yamar ok be tis eisir ebe ilgum amolmol as yaun ok ile be inei, “Amei ande ambiti yaun ti love gwang-ne gikwai be anei atob anyamar ben tis bui painge love anes Pol vunu nikwai kob. 15 Dang-etok be yem ate tis eisir ebe ipas-pasang amolmol as yaun ok unemb yaun nile ve eisir valir ane as amol bamo ebe geb eisir dabin ok, be unyo unei ninggas Pol be nisov nitangi yem ninme ve yem veve unaute Pol ane yaun vevie. Be amei ande apasang amei ate gikwai ve atob anes ei vunu nangge luev be ei atob nimbielk etenik ite.”
16 Bemem Pol wa ti giute ebe eisir Juda imbiti wa ane yaun gili ok, beti givang gile love gisov eisir valir ane as nam aplo gile be ginei yaun etok binge gitangi Pol. 17 Bekob Pol gital eisir valir ane as amol bamo ti ebe gitwem is ok gitangi ei gile be ginei; “Amol eteik ve ninei yaun ti nitangi yem aim amol bamo ebe geb yem dabin ok, be unggas ei be gabu unde.” 18 Beti amolmol valir ane as amol bamo nok gigas amol singamolmb nok be gabu itangi eisir as amol bamo ebe geb is dabin ok ile be ginei, “Amol kapual-lu ane Pol, gital ayeu gale be giutani ayeu ve nanggas amol etenik natangi mie nanme ve ei wat veve ninei yaun ti nitangi mei?” 19 Eisir valir ane as amol bamo ebe geb is dabin ok gile geb amol singamolmb nok gibweg bage be gigas ei gile aikawe kob giutani ei be ginei; “Mie ve nunei yaun ret nitangi ayeu?”
20 Be amol nok giwel ei avo be ginei, “Eisir Juda imbiti yaun ti gili be inme inei gitangi bambamo ebe ilgum amolmol as yaun ok ve inemb yaun nitangi mie ninme be inyo inei mie nunggas Pol nutangi eisir nule ve eisir veve inaute Pol ane yaun vevie, veik eisir ines ei vunu nangge luev. 21 Bemem mie nusov eisir as yaun ane lu bwaya, ve eisir ebe imbiti Pol ane yaun gili ve ines ei vunu ok walang molge gitlek 40. Be eisir nok inei gikwai inei atob inen ben be inum bui ite love ines Pol vunu nikwai kob. Be galkik etenik ande eisir ivo Pol nangge luev, be isge ge ve atob mie nunei yaun ret nitangi eisir.”
22 Amol bamo ebe geb eisir valir ane dabin ok ges bing gwang-ne molge gitangi amol singamolomb nok be ginei, “Mie nunei yaun ete ande gunei binge gitangi ayeu nik nitangi amolmol ite molge.” Bekob gihlin ei be gile ve givang.
Amol bamo ebe geb amolmol valir ane dabin ok gihlin Pol gitangi amol bamo ebe geb amolmol dabin ok are Piliks gile
23 Bekob amol bamo nok gital ane amol ailu ebe itwem eisir valir ane ok be itangi ei ile be ginei, “Yemlu unemb amolmol valir ane nitangi 200, be eisir ebe ve inpil bwelk hos ok nitangi 70, be amolmol ebe ivwat i ok nitangi 200 yapin ge, ve atob eisir invang tis 9 kilok tambok inde Sisaria. 24 Be unpasang bwelk hos ti ebe ve Pol nimbweg niwei ok nivin be un-gas ei vie-ngge love unambielk ve amol bamo Piliks.” 25 Amolmol valir ane as amol bamo nok giro kapia ti givin dangeteik.
26 “Asmate. Ayeu Klodias Lisias garo kapia etenik gitangi mie amol bamo Piliks. 27 Eisir Juda emb amol etenok ta be ilgum ve ines ei vunu, bemem ayeu gaute binge dang-etok ve ei amol Rom ane ti. Beti ayeu gagas angg amolmol valir ane subu be asov ale anggas ei gikwai. 28 Be ayeu galgum ve naute yaun ete eisir ilgum gipil ei ok ane dabe vevie, beti gagas ei gatangi eisir ebe ilgum amolmol as yaun ok gale. 29 Bemem ayeu gali gen tiate ti ebe ei gilgum, be gitangi ebe ve tanes ei vunu me tantank ei nimbweg kapual-lu ok ite ma. Be etenik eisir ilgum yaun sin-ge gipil ei gisov eisir ate as luev ane ge. 30 Be ayeu gaute binge givin ve amolmol Juda ane subu imbiti yaun ti gili ve ines ei vunu, beti ayeu gahlin ei gitangi mie gilek. Be ganei gitangi amolmol ebe ilgum yaun gipil ei ok ve intangi mie indek okob inei as yaun ebe ilgum gipil ei ok ane dabe nitangi mie nangge etenok be nute.”
31 Eisir valir ane isov as amol bamo ane yaun ane lu ge be inggas Pol be ivang tambok love imbielk nam dabe ti are Antipatris. 32 Be imdil tistumi kob eisir ebe ivang ve vas ok inumul be eisir ebe ipil bwelk hos ok ge ivin Pol be ile Sisaria. 33 Eisir inggas ei be ile love imbielk be emb kapia gitangi amol bamo Piliks be emb Pol gitangi ei gile. 34 Amol bamo ebe geb amolmol dabin ok gili kapia etok gikwai kob giutani Pol be ginei, “Wali mie nangge?” Be Pol ginei, “Ayeu nangge Silisia as taku.” 35 Bekob amol bamo nok ginei, “Bwayage be amolmol ebe ilgum yaun gipil mie ok inambielk yapin kob atob ayeu naute miam yaun.” Be ginei be amolmol valir ane emb Pol dabin nangge nam bamo ebe warik Herodes gibweg ve geb amolmol dabin ok.