22
“Angg nune-nggen. Ayeu nanei aute lavo nitangi yem be unaute kob.” Eisir iute ebe Pol ginei yaun giengk eisir Juda avos ok be tepwengge imbweg gikias-ma ve iute ei ane yaun ebe ginei ginei ok. Pol ges vu ane yaun dang-eteik:
“Ayeu amol Juda ane ti, be einangg gikuv ayeu nangge Tasas gideb Silisia as taku ane, bemem ayeu ganme gabweg etenik love ande bamongg nangge taku etenik. Be eitit and amol bamo Gameliel gibul ayeu ve eitit tumbud-gen as luev walang ok be ayeu gatpweng are gikwai, beti ayeu gavarkei gwang-ne ve gatau gale Pomate weik ete yem ulgum nik. Ayeu galgum ve gayaing amolmol ebe aplos givin mateu vaku etenik ok, be gas eisir subu vunkunu giriv be gira be gatak avie be amol imbweg kapual-lu givin. Amol bamo ebe geb da gitangi Pomate nangge lum yamar ok be tis bambamo ebe ipas-pasang amolmol as yaun ok itpweng awangg luev etok are gikwai bekob inei lavo itangi yem. Ayeu galgum dang-etok gavang, bekob ete eisir bambamo nok iro kapia ti gitangi eisir Juda ebe imbweg Damaskus ok be ayeu gavwat kapia nok be gale veik namb eisir bui ane ta be nanggas is nanumul nale Jerusalem veik in-gas vavavne ve as tiate ebe ilgum ilgum ok ane.
Pol giput ane yaun ebe meng-gihlang ve amol bui ane ti ok
Ayeu gavwat kapia etok be gavang ve gale love ande as-mate luvwe be ande gale gabloblo Damaskus. Be seukie-ngge gen aivi bogbogo bamo ti gisov nangge gulumb ginme gitut gibweg ayeu be giro ayeu nangg avut. Love gabieg gale gatak nalk be gaute avo ti gital ayeu dang-eteik; ‘Saul Saul! Mie gulgum ve nuyaing ayeu ve ret ane?’ Be ayeu gawel avo etok be ganei, ‘Amol Bamo mie ret?’ Be ei ginei, ‘Ayeu Yisu Nasaret ane ebe mie lolom ve nuyaing ayeu ok.’ Be amolmol ebe ivang ivin ayeu ok, ili gen aivi bamo etok givin, bemem iute avo ete ginei yaun gitangi ayeu ok givin ite.
10 “Be ayeu ganei, ‘Amol Bamo, atob ayeu namdom auate?’ Be Amol Bamo giwel ayeu avongg be ginei, ‘Umdil be ule uhlang Damaskus ok. Ve amol ebe atob inei gen bambamo ebe ande ayeu gab gitangi mie ve nulgum ok, ete gibweg eteok be atob ninei lavo nitangi mie.’ 11 Be gen aivi galkok ringenk molge be giro ayeu matanongg avut be gitangi ebe ve nali taku vukuri ok ite. Beti amolmol ebe ivang ivin ayeu ok emb ayeu baingg be itwem ayeu love ale ahlang ebe nam ok. 12 Be amol ti gibweg etok are Ananias. Ei amol ti ebe gipasang be givang mul ve eitit Juda and luev na gili ok. Be eisir Juda ane tepwengge ebe imbweg Damaskus ok, ili ei inei amol vie ti. 13 Ananias nok givang gitangi ayeu ginme love ginme givarkei gibloblo ayeu be ginei, ‘Angg nune Saul. Matanom ponge!’ Be givin sawa etok ge ayeu matanongg vie vukuri be matanongg ponge be gali Ananias ete givarkei nik. 14 Be ei ginei gitangi ayeu be ginei; ‘Eitit tumbud-gen, as Pomate geb mie ve nutpweng ei ane tang-givin are be nuli ei ane Amol kulkul ane vie Yisu be nute yaun ebe ei ate ginei gisov avo ok. 15 Ve mie atob nunei yaun nipil gen ebe gute be guli ok nitangi amolmol tepwengge. 16 Dang-etok be galkik etenik mie nusge gen ti vukuri ite. Mie nuli Kilisi nunei am Amol Bamo be nuringk bui sanggu ve Yisu nok ane gwang-ne ane veik nisin miam gen tiate tepwengge nikwai.’
Pomate gihlin Pol gitangi amolmol dabas ungglus ane gile
17 Ayeu gabweg etok love kob ganumul ganme Jerusalem vukuri. Be givin ebe ayeu gale be gas miengk gavang lum yamar ok love gali gen ti weik ebe mev ok, 18 be gali Amol Bamo. Be ei ginei gitangi ayeu be ginei; ‘Umdil ukwai Jerusalem seukie-ngge. Ve amolmol nangge taku etenok atob inavkir dumas nitangi awangg yaun ete mie ve nunei nitangi eisir ok.’ 19 Be ayeu gawel ei avo be ganei; ‘Amol Bamo eisir ate ili gikwai ve warik ayeu gavang gatangi Juda as lum mateu ane walang ok gale be gab amolmol ebe aplos givin mie ok ta be garau is be gatak eisir imbweg kapual-lu. 20 Be givin ebe es miam amol kulkul ane Stiven vunu ok, be givin etok ayeu ate ik gavarkei gavin ve gab amolmol ebe es ei vunu ok as kup dabin be ayeu gali be tang-givin anongge ve ganei eisir inalgum dang-etok.’ 21 Be Amol Bamo ginei gitangi ayeu; ‘Umdil be ule. Ve ayeu atob nahlin mie be nule taku undib ge nangge amolmol ebe nangge Juda ite ok as taku.’ ”
Pol gabu amolmol valir ane as amol bamo nangge Rom as yaun
22 Amolmol tepwengge tumi-ngge be iute Pol ane yaun painge love ei ginei yaun ake etok, ete amolmol tepwengge ital yaun avos bambamo ge be inei, “Tanes ei vunu nikwai! Ve amolmol dang dang-etenik gitangi ebe inambweg matawas ok ite.” 23 Be eisir tepwengge ele-leinge be ikarkari as kup gireu einggoto be ingal alus be ikari gireu einggoto ve bwais ve ret inaute yaun ete Pol ginei ok. 24 Beti amol bamo ebe geb amolmol valir ane dabin ok ginei gitangi ane amolmol valir ane ve in-gas Pol insov inde ebe eisir ate as nam aplo ok. Be ginei gitangi eisir ve inrau ei be inautani ve nam-nambed be amolmol tepwengge ele-leinge gidbwem ei. 25 Amolmol valir ane idgin Pol ta gikwai be veve inrau ei, be ei ginei gitangi eisir valir ane as amol bamo ti ebe givarkei gibloblo ei ok be ginei, “Eitit and yaun giengk dang-etok, yem unalgum dang-etok nitangi amolmol Rom ane ite, yem unaute eisir as yaun nimungg bekob unes is. Be gen ete yem ulgum gitangi ayeu nik, etok vie ite molge.” 26 Eisir valir ane as amol bamo giute yaun etok be gile ginei gitangi as amol bamo ebe geb eisir tepwengge dabin ok be ginei, “Mie ve numdom nitangi amol etenik? Amol etenik ei amol Rom ane ti?”
27 Beti amol bamo ebe geb eisir valir ane dabin ok gitangi Pol gile be giutani ei be ginei, “Mie unei yaun lavo vevie itangi ayeu kob. Mie amol Rom ane me ma?” Be Pol giwel ei avo be ginei, “Bingano. Ayeu amol Rom ane ti.” 28 Be eisir valir ane as amol bamo nok ginei, “Ayeu gab mone bamo molge gitangi amolmol Rom ane ve gavgo auate be meng-gahlang weik amol Rom ane ti.” Be Pol ginei gitangi ei, “Ayeu Tamangg meng-gihlang amol Rom ane ebe warik, be einangg gikuv ayeu nangge Tasas. Be ayeu amol Rom ane roro.”
29 Be givin etok ge amolmol ebe ilgum ve inautani Pol ok ande ipelk ve is-ate ane be ivarkei aikawe ikwai Pol. Be eisir valir ane as amol bamo ebe geb is dabin ok gipelk ve ate ane givin, ve ande ei gitpweng are ginei Pol ei amol Rom ane ti bemem ei ginei be ane nunus-gen idgin Pol ta ve seng.
Pol givarkei bambamo yaun ane nas
30 Givin tistumi amolmol valir ane as amol bamo ebe geb eisir dabin ok gilgum ve niute yaun ete eisir Juda inei gipil Pol ok ane dabe vevie kob, beti geb yaun gile ve bambamo ebe emb da gitangi Pomate nangge lum yamar ok be tis eisir ebe ipas-pasang amolmol as yaun ok be iro isate sut, bekob gigas Pol gile gitak ei givarkei eisir nok nas.