5
Ananias gabu Sapaira as yaun
Amol ti are Ananias gabu arwe Sapaira imbweg etok. Ananias nok geb ane nalk tavlu siti be amol ti givgo. Bemem ei gitak mone nalk etok ane tavlu giengk ve ane be arwe gili gen etok givin, be ei givwat mone tavlu-ngge gile be geb gitangi aposel. Bekob Pita gimdil be ginei gitangi ei be ginei, “Sadam girau gile mie. Mie guyo Ngalau Yamar be gutak mone nalk etok ane tavlu giengk ve im ve ret ane? Wat givin ebe amolmol ivgo nalk etok ite nangge ok be wat mie tam-gitung ve gunei etok mie ate ge am nalk sawa etok. Beti givin ebe mie gob nalk nok gitangi amolmol be ivgo ok ete mie tam-gitung gunei mone etok, etok mie-ate ge am gen. Be galkik mie ve numdom etenik? Be mie guyo amolmol ge ite mie guyo Pomate givin.” Ananias giute yaun etok gikwai be seukie-ngge gibieg gile gitak be gimat vunu. Amolmol ebeok tepwengge iute gen etok ane binge be ipelk anongge. Bekob amol gaptol subu ile isum ei utle ulis gisov babal be ivwat ile ispun nangge taku gimat ane.
As-matano sawa aitol gile gikwai kob Ananias nok arwe gile, be ei giute gen bunam etok ane binge ite. Be Pita giutani ei be ginei, “Yemlu uvwat mone dang-etok ge ve aim nalk sawa etok ane me?” Be ei giwel Pita avo be ginei, “Bingano mone nok etenok ge.” Be Pita ginei gitangi ei, “Nam-nambed be yemlu am amol uli Pomate ane Ngalau Yamar weik gen molok molok ti be ve unyo unyo ei? Ute, amol gaptol etenik ivwat arwem ile ispun beti ete ande inme ivarkei nam avo nik ve atob invwat mie nule nuvin.” 10 Be seukie-ngge avie nok gibieg gile gitak nalk gibloblo Pita va be gimat vunu. Be amol gaptol nok isov ile be ili avie nok ebe ande gimat vunu be giengk ik, beti ivwat ei ile ispun gibloblo arwe. 11 Pomate ane amolmol-gen be tis amolmol ebeok tepwengge iute gen etok ane binge be ipelk anongge.
Eisir aposel ilgum gen bwalbwale be tis gen gwang-ne gwang-ne walang ano
12 Eisir aposel ilgum gen bwalbwale be tis gen bambamo walang ano molge gitangi amolmol. Be amolmol ebe aplos givin Pomate ok tepwengge iro is-ate sut isov dongke be imbweg nangge Solomon ane samwak. 13 Amolmol ebeok avos givwat aposel ares bemem eisir subu ipelk ve is-ate ane be inme ikasa ivin ite. 14 Bemem amol be avie anongge molge aplos givin Amol Bamo be ile isov ei ane amolmol-gen aplo tis as-mate walang ok. 15 Be eisir nok inggas as amolmol ebe tis gimat ok giwei as yemb be ile itak giengk nam luvwe, veik Pita nitak bage niwei eisir me nivang nilek be ninme be ane dalgo ge nitav tulu ve eisir be vias vukuri. 16 Be amolmol nangge nam dabe subu ebe gibloblo Jerusalem ok, inggas amolmol ebe tis gimat ok be tis eisir ebe ngalau tiate givang givin is ok be inme ge. Be amolmol ebe tis gimat walang ano ok tepwengge utlas vie vukuri.
Pomate ane ngalau kulkul ane inggas eisir aposel ikwai kapual-lu
17-18 Beti amolmol ebe emb da gitangi Pomate ok tis as amol bamo ebe geb eisir dabin ok dubis tinas be tas-vavis anongge gitangi eisir aposel. Be emb eisir ta be ile itak is imbweg kapual-lu ivin amolmol tiate ane, amolmol da ane nok nangge Sadukai. 19 Bemem givin tambok, Amol Bamo ane angela ane ti gisov gile be ges nam avo kapual-lu ane ponge be gihlin eisir aposel ile ihlang, be ginei gitangi eisir be ginei; 20 “Yem unde be unsov lum yamar aplo unde be unbul amolmol ve luev ebe ve tanambweg matawand ane ok.” 21 Eisir aposel iute yaun etok be isov ane lu ge, be ile isov lum yamar bamo nok aplo ile givin tistumi-ngge be emb kulkul ve inei mateu gitangi amolmol ivang. Be amolmol da ane nok tis as amol bamo ital bambamo yaun ane subu tis awaga tepwengge be inme ipil dongke, bekob emb yaun gile nam kapual-lu ane ok ve in-gas aposel inme.
22 Givin ebe eisir kambam tupe imbielk nam kapual-lu ane ok, be ili aposel lavos bun. Beti ilumul ile be inei yaun gwang-ne gitangi bambamo yaun ane be inei, 23 “Amei ambielk nam kapual-lu ane be ali es nam avo avut love gwang-ne molge, be amolmol ebe emb nam kapual-lu ane dabin ok ivarkei nam avo walang ok avwut gitangi-ngge. Be amei as nam avo ponge be asov nam aplo ale, bemem ali amol ti gibweg ite.”
24 Eisir kambam tupe lum yamar ane as amol bamo be tis amolmol da ane iute dang-etok, be tas-gitung walang ano be inei, wali atob tanei yaun etek avond dang? 25 Bekob amol ti gitangi eisir gile be ginei, “Unaute kob. Amolmol ebe yem utak is imbweg kapual-lu ok, ete ande ile be isov lum yamar aplo ile be imbul amolmol ivang ok.” 26 Beti eisir kambam tupe nok tis as amol bamo ile be inggas aposel inme, bemem es eisir ite ve ipelk velob amolmol ines eisir vunkunu ve vat. 27 Eisir kambam tupe inggas aposel ile be itak eisir ivarkei bambamo yaun ane nas. Be amol bamo ebe geb da gitangi Pomate ok giutani eisir be ginei. 28 “Amei as bing be anei gwang-ne molge gitangi yem be anei yem unbul Yisu ane yaun nitangi amolmol vukuri ite. Bemem ande yem umbul aim yaun etenik be amolmol tepwengge nangge Jerusalem iute love ma. Wat yem ulgum ebe veik unei nitangi amolmol be unei amei eteik ebe as Yisu vunu ok me?” 29 Beti Pita tis ane sukus-gen iwel eisir avos be inei, “Amei atob anvang mul ve Pomate ge ane yaun be wat anvang mul ve amol ti ane yaun ite ma. 30 Yem os Yisu vunu gireu ei-givsangin gile, bemem eitit tamand-gen as Pomate ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane, 31 be gigas ei gireu gile einggoto be gitak ei gibweg givin ane gwang-ne nangge ane taku vie givin ei-ate. Be galkik etenik ande ei weik eitit and Amol Bamo ebe ve nemb it ru ok. Veik amolmol nangge Israel inavkir dumas nitangi as gen tiate be Pomate atob ta nivalngan eisir as tiate etok. 32 Yaun bambamo etenik amei ali ane ano gikwai beti amei be tis Ngalau Yamar ebe Pomate geb sin-ge gitangi amolmol ebe isov ei ane yaun ane lu ge ok anei ane yaun.”
33 Bambamo yaun ane be tis awaga iute yaun etok love gilgum aplos tiate molge be ve ines eisir aposel vunkunu. 34 Bemem gidung ti ebe geb Mose ane yaun dabin ok, are Gamaliel be ei Parisai ti, be amolmol ili ei inei amol vie ti. Gamaliel nok givarkei be ginei gitangi bambamo yaun ane be tis awaga ve inemb aposel inde inahlang siti bekob. 35 Bekob ginei, “Yem amolmol Israel ane, yem tangg-aim itung love vie kob unalgum gen ete tangg-aim gitung ve unalgum ok nipil eisir etenik. 36 Yem uli, warik Tiudas gimdil be ginei, Ayeu amol gwang-ne ti, be gilgum be amolmol gitangi 400 itau ile ei. Bemem bwayage-kob amolmol es ei vunu be ane amolmol-gen ebe ivang mul ve ei ok, ipelk iriv be ira be as kulkul ete ve inalgum ok gile gisole. 37 Be bwayage-kob givin ebe gavman ve niro amolmol ares ok, be Judas nangge Galilaia ei gimdil be ginei yaun gisov amolmol weik etok ge be eisir itau ile ei be ilgum ve inaitin gavman. Bemem kob amolmol es ei vunu weik etok ge, be amolmol ebe itau ile ei ok ipelk iriv be ira. 38 Dang-etok be ayeu nanei nitangi yem nanei, unalgum gen ti nitangi eisir etenok bwaya be nangg-aim vier ve eisir be invang. Ve ginei amolmol ge tas-nitung be inalgum kulkul etenik, atob nitangi ite. 39 Bemem ginei Pomate nivarkei mate ve kulkul etenik ane, atob gitangi ebe ve yem unemb eisir etenik ta ok ite. Bemem lob yem weik amolmol ebe ve ines valir nitangi Pomate ok.”
Eisir aposel tas vevias ge ve ebe inggas mai-mayas ve Yisu ane kulkul ane ok
40 Beti bambamo yaun ane be tis awaga iute Gamaliel avo-ngge be ital eisir aposel inme be irau is bekob es bing be inei gwang-ne ge gitangi eisir be inei eisir inbul amolmol ve Yisu are ane vukuri bwaya. 41 Eisir aposel ikwai bambamo yaun ane be ile ihlang tis tas-vevias ge, ve Pomate gili ginei eisir gitangi ebe ve in-gas gen bunam ve Yisu ane kulkul ane ok. 42 Be givin as-mate walang ok eisir ilgum kulkul ve inei Yisu Kilisi ane binge gitangi amolmol nangge lum yamar bambamo aplo be nangge as nam be inei Yisu ei Amol ebe ve nemb amolmol dabin ok.