6
Eisir emb amolmol (7) bage tavlu be ano ailu ve inemb eisir aposel ru
As-mate subu gile gikwai be amolmol ebe aplos givin Yisu ok ande meihlang anongge molge. Beti amolmol ebe inei Grik avos ok, tas vavis ve eisir ebe inei Juda avos roro ok, be inei, ‘As-mate walang ok yem Juda upasang amolmol ebe gen ma ve is ok vie molge, bemem yem uli amei-mei avie gaptol ebe arwas gen imat ikwai is ok givin ite.’ Beti eisir aposel 12 ebok ital eisir tepwengge ile ipil dongke be inei gitangi eisir be inei, “Ginei amei bwaingg-amei ve Pomate ane yaun be analgum ve anbwas ben be gen nitangi amolmol ge, atob vie ite. Dang-etok be yem ate unemb aim amolmol subu ebe uli eisir unei eisir gitangi, be givin ve Ngalau Yamar givang givin eisir be itpweng gen walang ok are ok nitangi 7. Veik eitit tanemb eisir etok ve inemb kulkul bwas ane dabin. Be amei ate atob analgum kulkul tis as-mate walang ok ve anes miengk be anbul amolmol ve Pomate ane yaun ane.” Amolmol tepwengge iute yaun etok be tas-vevias ge, be emb Stiven ei amol ti ebe aplo givin Pomate gwang-ne molge ok, be Ngalau Yamar geb ei avut, be Pilip gabu Prokoras, be Naikena gabu Taimon, be Pamenas gabu Nikolas. Nikolas nok ei amol Antiok ane ti, be warik ginme givang givin eisir Juda be givang mul ve Juda as luev ok. Bekob itak eisir dubi etok ile ivarkei aposel nas bekob eisir aposel itak bais giwei eisir be es miengk giwei eisir ve in-gas Pomate ane kulkul.
Be givin etok Pomate ane yaun givang geb taku walang ok avut, be amolmol ebe aplos givin Pomate ok meihlang bon ge nangge Jerusalem. Be amolmol ebe emb kulkul da ane ok walang ge aplos givin Pomate givin weik etok ge, be isov mateu ane lu-ngge.
Amolmol emb Stiven ta
8-9 Pomate geb ane yaun bwaibwaya be tis ane gwang-ne gitangi Stiven be giro ei ta be gilgum gen bwalbwale be tis gen bambamo walang ano molge. Beti amolmol lum yamar (mateu) ti ane imdil be es valir ve avos ge gitangi Stiven. Eisir etok lum yamar ti ane nangge Juda as taku, ebe ital inei amolmol ebe emb kulkul sin sin-ge ivin as amol bamo ok as lum yamar. Be eisir nok nangge Sairini, Aleksandria, be Silisia tis Esia. 10 Bemem Ngalau Yamar geb dabas-gwet vie gitangi Stiven be givin ebe ei ginei yaun ok, be amolmol gitangi ebe ve inambweg inwei ei ane yaun ok ite. 11 Beti eisir inei yaun bingkasop gisov amolmol subu be ile inei, “Amei aute amol etenik ginei yaun ungglus ungglus gipil Mose gabu Pomate.” 12 Be eisir as yaun bingkasop etok ete gilgum amolmol tepwengge tis as awaga be gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok aplos tiate molge. Be imdil ile emb Stiven ta bekob inggas ei itangi bambamo yaun ane ile. 13 Bekob ile inggas amolmol ebe ve inalgum yaun bingkasop nipil ei ok inme. Be eisir nok inei, “Amol etenik ginei yaun ungglus ungglus gipil eitit and lum yamar be tis Mose ane yaun tis as-mate walang ok be amei aute. 14 Be amei aute ei ginei ti givin ginei, ‘Yisu Nasaret ane atob niaing lum yamar bamo etenik nikwai be niwel Mose ane yaun ebe warik geb gitangi eitit ok vukuri.’ ” 15 Amolmol tepwengge ebe imbweg nam yaun ane aplo ok nas giro Stiven ta be ili ei na meng-gihlang weik ebe Pomate ane Ngalau kulkul ane ti ok.