Kọ̃kọ̃bị́ ãlu ni
Pétẽró
ní sĩí rĩ
Tã búkũ rĩ vé rĩ ã ũlũngárá
Pétẽró sĩ kọ̃kọ̃bị́ ꞌdĩri sẽé Kũrĩsĩtĩyánĩ adriꞌbá ãngũ Tákĩ agá rĩ pi ní. Sĩ kọ̃kọ̃bị́ ꞌdĩri sẽé kộpi ímbázú ĩ ní rií kộpi ọ̃cụ̃ụ́ kộpivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá ã tã sĩ rĩ sĩ. Lũ kộpi ní kĩnĩ, Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ nya ĩzãngã, ꞌokí kpá ĩri ũnjí, kúru lẽ Kũrĩsĩtĩyánĩ rĩ pi ã ꞌbãkí ẹ́sị́ nị̃zú kínĩ, kộpi ímụ́ ĩzãngã nya rá. Ímbá kộpi kĩnĩ, ĩzãngã kộpi ní nyaá ꞌdĩri agá, kộpi tukí dõ pá tị́tị́ ĩvé ẹ̃ꞌyị̃ngárá agá, Múngú ri kộpi ãꞌyĩ adri anji ívé ni, úmvúlésĩ ĩri kộpi ũfẽ rá. Pétẽró kĩnĩ, lẽ Kũrĩsĩtĩyánĩ rĩ pi ã áwíkí adrií ꞌbá Múngú vé ni.
1
Ma Pétẽró ꞌi, Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé ꞌbá áyúãyũ rĩ.
Á sĩ kọ̃kọ̃bị́ nõri sẽé ꞌbá Múngú vé ĩ ní íré kpélékpélé adriꞌbá jãkã rú ãngũ Pónĩtõ vé rĩ agá, Gãlãtị́yã agá, Kãpãdõkíyã agá, Ẹ́zị̃yã agá, ãzini Bĩtũníyã agá rĩ pi ní. Múngú ꞌbá Ẹ́tẹ́pị ụ̃sụ̃ ĩmivé tã ꞌí ẹ́sị́ agá ị́nọ́gọ́sị́, ũpẽ ĩmi nĩ. Ĩrivé Índrí Uletere rĩ újá ĩmi ícá uletere. Ĩmi ní ĩrivé tã ꞌdụụ́ ngaá rá rĩ sĩ, ãrí Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé rĩ ũjĩ ĩmi gí.
Ẹ́sị́ múké Múngú vé rĩ, ãzini tãkíri ĩrivé rĩ ã adri ĩmi be mụzú nyonyo.
Õwõꞌdĩfô sẽngárá
ꞌBá íngúkí ꞌbávé Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ vé Ẹ́tẹ́pị Múngú ri. Ĩrivé ẹ́sị́ ní adrií ĩdríkídri ꞌbá ní rĩ sĩ, lẽ ꞌbâ ꞌbãkí ẹ́sị́ ídri úꞌdí ĩri ní sẽé ꞌbá ní rĩ drị̃gé, ãꞌdiãtãsĩyã Múngú ní Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri ingaá gõó ídri rú drãngárá gálésĩla rĩ vé tã sĩ. Múngú ꞌbã ĩmi ní ngá múké kuú ꞌbụ̃ gé ꞌdãáꞌdã, ngá rĩ ícó ábá ku, ícó ụ́ꞌbị́ ku. Ngá múké ꞌdĩri ꞌbãkí kuú ĩmi tẽé, ãꞌdiãtãsĩyã ĩmi ní Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri ẹ̃ꞌyị̃ị́ gí rĩ sĩ. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ri ẹ̃ꞌyị̃ꞌbá gí rĩ pi, ũkpõ Múngú vé rĩ kộpi ũtẽ ca cĩmgbá ĩ ní ímụ́zú pangárá rĩ vé tã iꞌdazú ụ́ꞌdụ́ ụ̃dụ̃ vé rĩ gé rĩ gé. Nóni tã kárákará ni pi ã rikí dõ ĩmi ụ̃ꞌbị̃ị́ rií ĩzãngã nyaá ꞌdíni drãáãsĩyã, ĩmi ímụ́ ãyĩkõ ị́sụ́ drị̃drị̃ ꞌdĩlé rá pangárá rĩ ã tã sĩ. Ĩzãngã ĩmi ní rií nyaá ꞌdĩꞌbée, ĩ ri ĩmivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá ụ̃ꞌbị̃, nị̃zú ámázú ĩmi dõ pá tu tị́tị́ ĩmivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá agá rá. Ĩ ri ĩmi ụ̃ꞌbị̃ sụ̃ ĩ ní dábũ ụ̃ꞌbị̃ị́ zãá ãcí sĩ rĩ tị́nị. Ĩmivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá ndẽ dábũ ábápi ĩndĩ ꞌdĩri rá. Ẹ̃ꞌyị̃ngárá ri sẽ ĩmi adri ũkpó ũkpó ĩzãngã ĩmi ní rií nyaá rĩ agá, Múngú ri sẽ ĩ ímụ́ ĩmi íngúngũ, ãzini ĩmi ímụ́ dị̃ pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃ ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ní ícázú rĩ gé. Ĩmi ndrekí dõ ĩri kuyé drãáãsĩyã, ĩmi lẽkí ĩri rá, ãzini ĩmi ẹ̃ꞌyị̃kí ĩri rá, ĩmi ri ĩri íngú ãyĩkõ be ãmbúgú, ãyĩkõ ꞌdĩri ícókí tã ni ꞌyoó bã ku. Ĩmi ní ĩri ẹ̃ꞌyị̃ị́ gí rĩ sĩ, ĩmi pangárá ị́sụ́ rá.
10 Pangárá ꞌdĩri, nẹ́bị̃ rĩ pi ũlũkí ọ́tụ́ tã ni kínĩ, Múngú ri ímụ́ ẹ́sị́ múké ꞌbã ĩmi pazú, kộpi ꞌbãkí ẹ́sị́ rizú pangárá ꞌdĩri vé tã nị̃zú ámázú. 11 Índrí Kúrísítõ vé rĩ ũlũ nẹ́bị̃ rĩ pi ní kĩnĩ, Kúrísítõ ri úmvúlésĩ ímụ́ ĩzãngã nya, vụ́drị̃ ni gé, ĩri dị̃ ọ́gụ́ pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃, sẽ kộpi ní rizú sâ, ãzini lẹ́tị tã ꞌdĩri ní ímụ́zú ꞌi ngazú rĩ ndãzú ãní. 12 Iꞌdakí tã ꞌdĩri nẹ́bị̃ rĩ pi ní kínĩ, kộpi ri ẹ̃zị́ rĩ nga ĩ ní ũgõgõlé rú kuyé, kộpi ri nga ĩmi ní. Tã kộpi ní ũlũú ĩmi ní rĩ, kộpi ũlũkí Índrí Uletere ĩ ní ĩpẽé ꞌbụ̃ gélésĩ rĩ vé ũkpõ sĩ, mãlãyíkã rĩ pi ꞌbãkí kpá ẹ́sị́ rizú tã ꞌdĩri nị̃zú ámázú.
Lẽ ĩmi adrikí uletere
13 Lẽ ĩmi útúkí ĩmivé yị̃kị̂ tã ꞌozú rĩ ã adri pịrị. Lẽ ĩmi ꞌbãkí ẹ́sị́ rizú ẹ́sị́ múké Múngú ní ímụ́ ꞌbãá ĩmi ní lókí ĩri ní ímụ́zú Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ri iꞌdazú rĩ gé ꞌdãri ũtẽzú. 14 Lẽ ĩmi adrikí sụ̃ anji Múngú vé tị yịꞌbá yịyị rĩ pi tị́nị, lẽ ĩmi újákí ĩmi gõó ũnjĩkãnyã ọ́tụ́ ĩmi ní ꞌoó ẹ̃nị́ãkõ sĩ ꞌdãꞌbée agá dị̃ị́ ku. 15 ꞌBo Múngú ĩmi zịị́pi rĩ, ĩri uletere, lẽ ĩmi adrikí kpá uletere tã céré ĩmi ní rií ꞌoó rĩ agá, 16 ãꞌdiãtãsĩyã sĩkí kínĩ, “Lẽ ĩmi adrikí uletere, ãꞌdiãtãsĩyã ma uletere.”+
17 Ĩmi ri Múngú ꞌbá rĩ pi vé tã lịị́pi pịrị rĩ zị ĩmi Ẹ́tẹ́pị, lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ĩri ị̃njị̃njị̃ ĩmi ní drĩ adrizú jãkã rú vũ drị̃gé nõgó rĩ gé. 18 Ĩmi nị̃kí rá ꞌyozú kínĩ, Múngú je ĩmî drị̃ ĩfũzú lẹ́tị ũnjí ĩmi ẹ́ꞌbị́pị́ị ní ꞌoó rĩ agásĩ ngá ábáꞌbá ábábã sụ̃ dábũ tị́nị ni sĩ kuyé, dõku aya ọ́gụ́pi ọ́gụ́ọ̃gụ̃ ni sĩ kuyé, 19 je ĩmî drị̃ ãrí tã be agaápi rá Kúrísítõ adriípi kãbĩlõ mvá* uletere ũnjĩkãnyã ãkó rĩ vé rĩ sĩ. 20 Múngú ĩpẽ Kúrísítõ ri kú ị́nọ́gọ́sị́ ị́sụ́ ãkũdẽ gbikí drĩ vũ ri kuyé, ꞌbo iꞌdakí ĩri ụ́ꞌdụ́ ụ̃dụ́ vé nõꞌbée gé ĩmivé tã sĩ. 21 Kúrísítõ ã tã sĩ, ĩmi ẹ̃ꞌyị̃kí Múngú Kúrísítõ ri ingaápi drãngárá gálésĩ, Kúrísítõ ri íngúpi rĩ gí. Kúru ĩmi ẹ̃ꞌyị̃kí Múngú ri rá, ãzini ĩmi ꞌbãkí ẹ́sị́ Múngú drị̃gé rá.
22 Ĩmi ní ụ́ꞌdụ́kọ́ áda rĩ ẹ̃ꞌyị̃ị́ gí rĩ sĩ, ũjĩkí ĩmi uletere gí. Kúru lẽ ĩmi lẽkí ĩmi lẽlẽ ĩmi ãsámvú gé sĩ ĩmi ẹ́drị́pị́ị be, ĩmi ọ́mvụ́pị́ị be ẹ́sị́ be céré. 23 Ãꞌdiãtãsĩyã tịkí nóni ĩmi úꞌdí rú gí, ĩmivé tịngárá ꞌdĩri adri ꞌyozú kínĩ rụ́ꞌbá ŋmaápi ŋma ŋma nõri vé ni kuyé, ĩri rụ́ꞌbá drãápi ku ni, ụ́ꞌdụ́kọ́ Múngú ní átá adriípi mụzú nyonyo ꞌdĩri sẽ kộpi tịị́ ícá úꞌdí rú nĩ. 24 Sụ̃ nẹ́bị̃ rĩ ní ꞌyoó rĩ tị́nị kĩnĩ,
“ꞌBá rĩ pi adrikí sụ̃ ásé tị́nị, kộpi drã mbẽlẽŋá,
kộpivé ũnyĩ ri ábá mbẽlẽŋá sụ̃ pẹtị ásé agá rĩ pi vé fũ ní ábá rĩ tị́nị,
ásé ẽ bị́ ri ụ́nyụ́ rá, fũ ni ri kpá lụ̃ ꞌdĩísĩ rá.
25 ꞌBo ụ́ꞌdụ́kọ́ Úpí vé rĩ áwí adri mụzú nyonyo.”+
Ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌdĩri, ĩri ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Múngú vé ĩ ní ũlũú ĩmi ní rĩ.
 
+ 1:16 1:16 Lẹ̃vị̃tị́kã 11:44-45; 19:2; 20:7 * 1:19 1:19 Kãbĩlõ mvá: Múngú sẽ tãị́mbị́ Mósẽ ní kĩnĩ, ꞌbá rĩ pi ã zãkí kãbĩlõ Múngú ní rọ̃bọ̃ŋọ̃ rú, ã trũkí rí kộpi ĩvé ũnjĩkãnyã agásĩ rá. Sẽ ĩ ní Yẹ́sụ̃ ri zịzú Kãbĩlõ Mvá Múngú vé ni ãní, ãꞌdiãtãsĩyã Múngú ĩpẽ ĩri ímụ́ drãá ꞌbávé ũnjĩkãnyã ũjĩí. ꞌÍ lã Wụ̃ngárá 12:17-28; Mãrákõ 14:12; Lúkã 22:7; Yũwánĩ 1:29-35; 1 Kõrínítõ 5:7. + 1:25 1:25 Ĩsáyã 40:6-8