2
Kúru lẽ ĩmi kukí tã ꞌdĩꞌbée rá, ẹ́sị́ ũnjí ꞌbãngárá ꞌbá ãzi drị̃gé, ũnjõ, mị ũꞌbãngárá, ẹ́sị́ ũnjí ꞌbãngárá ꞌbá ãzi vé ngá sĩ, ãzini átángá átá ꞌbá ãzi ã rụ́ izazú rĩ, lẽ ĩmi kukí rá. Lẽ ĩmi adrikí sụ̃ anji ũdéŋá riꞌbée bã ndruꞌbá rĩ pi tị́nị. Lẽ ĩmi mvụkí lé Índrí Uletere rĩ ní sẽé ĩmi ní rĩ, ĩmi mbakí rí ãní ũkpõ be, ĩmi ị́sụ́kí rí pangárá ãní. Nóni ĩmi nị̃kí ámá gí ꞌyozú kínĩ, Úpí ri múké.
Írã adriípi ídri rú rĩ, ãzini ꞌbá Múngú ní ũpẽé rĩ pi
Ĩmi ímụ́kí Írã adriípi ídri rú* ꞌbá rĩ pi ní gãá sĩ, Múngú ní ĩpẽé, ĩri ní tã ni ꞌdụụ́ ꞌbãá ãmbúgú rĩ vúgá. Ĩmi adrikí kpá sụ̃ írã adriꞌbá ídri rú Índrí Uletere rĩ ní rizú jó Múngú vé rĩ sịzú ãní rĩ tị́nị, ĩmi atala uletere riꞌbá rọ̃bọ̃ŋọ̃ Múngú ní ãꞌyĩí rá rĩ sẽꞌbá Múngú ní Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ã rụ́ sĩ ni pi. Tã ĩ ní sĩí búkũ Múngú vé rĩ agá rĩ kĩnĩ,
“Ĩmi ndrekí drĩ ká, á ꞌbã írã kú Sĩónã agá,
má ĩpẽ írã rĩ ꞌbãá tã be ãmbúgú.
ꞌBá ĩri ẹ̃ꞌyị̃ị́pi rá rĩ, ícó drị̃njá ị́sụ́ ku.”+
Ĩmi írã rĩ ẹ̃ꞌyị̃ꞌbée rá rĩ pi, ĩmi vúgá ꞌdãlé írã rĩ vé tã ãmbúgú. ꞌBo ꞌbá írã rĩ gãꞌbá sĩ rĩ pi vúgá ꞌdãá,
“Írã ándúrú ꞌbá jó sịꞌbá rĩ pi ní gãá sĩ rĩ,
újá nóni ꞌi ícá írã sẽépi jó rĩ ní pá tuzú ãní ũkpó ũkpó ni.”+
“Á ꞌbã írã, ꞌbá rĩ pi ri ĩ ũsị̃ rụ́ꞌbá ni gé,
írã rĩ sẽ kộpi ri uꞌde vũgá.”+
Kộpi ri ĩ ũsị̃ rụ́ꞌbá ni gé, ãꞌdiãtãsĩyã kộpi lẽkí tã Múngú vé rĩ yịị́ ku, tã ĩ ní ụ̃tị̃ị́ rĩ nga ꞌi kộpi ã rụ́ꞌbá gá rá.
ꞌBo ĩmi adrikí ꞌdíni kuyé, Múngú ũpẽ ĩmi nĩ. Ĩmi atala ꞌbãgú rĩ pi vé ni, sụ́rụ́ uletere ni, ꞌbá Múngú vé ni pi. Múngú zị ĩmi ĩfũú ị́nị́ŋá agá ꞌdãásĩ ímụ́ adrií ụ̃tụ́ŋá dị̃ị́pi uletere rĩ agá, ĩmi ũlũkí rí tã múké Múngú ní ꞌoó ĩmi ní rĩ pi ꞌbá rĩ pi ní. 10 Ándúrú ĩmi adrikí ꞌbá Múngú vé ni kuyé, ꞌbo nóni ĩmi ꞌbá Múngú vé ni. Ándúrú Múngú ꞌbã ẹ́sị́ ĩdríkídri ĩmi drị̃gé kuyé, ꞌbo nóni ꞌbã ẹ́sị́ ĩdríkídri ĩmi drị̃gé gí.
11 Ĩmi mávé Ũndĩ má ní lẽélẽ rĩ pi, ĩmi jãkã, ãzini ĩmi rámbá rú nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé nõgó, á mã ĩmi drị́ ị̃rị̃ sĩ, tã ũnjí riípi ũmbã fụụ́pi ĩmî ẹ́sị́ agá ꞌdĩri, lẽ ĩmi kukí ãní. 12 Lẽ ĩmivé tã ã adri múké ꞌbá pãgánõ rú rĩ pi ãsámvú gé, kộpi kádõ ũnjõ ụ́lị́ ĩmi drị̃gé ꞌyozú kínĩ ĩmi ri tã ũnjí ꞌo, kộpi ã ndrekí rí tã múké ĩmi ní ꞌoó rĩ, kộpi ẽ íngúkí rí Múngú ri ụ́ꞌdụ́ ĩri ní ímụ́zú ꞌbá vúgá nõlé rĩ gé.
Lẽ ẽ ị̃njị̃kí ꞌbá drị̃koma rú rĩ pi ị̃njị̃njị̃
13 Úpí lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ꞌbá ĩ ní ũꞌbãá ĩmî drị̃lé gá rĩ pi ãrẽvú céré ị̃njị̃njị̃. Lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ꞌbãgú rĩ pi ị̃njị̃njị̃, ãꞌdiãtãsĩyã kộpi ꞌbá ambugu ꞌbá rĩ pi drị̃gé céré. 14 Ãzini lẽ ĩmi ị̃njị̃kí gávãnã rĩ pi ị̃njị̃njị̃, ãꞌdiãtãsĩyã ũpẽkí kộpi rií ꞌbá tã ꞌoꞌbá ũnjí rĩ pi ĩrĩŋãá, ãzini rií ꞌbá tã ꞌoꞌbá múké rĩ pi íngú. 15 Múngú lẽ ĩmi ꞌokí tã pịrị, ꞌbá adriꞌbá azakaza rú tã nị̃ꞌbá ku rĩ pi ã ꞌyokí rí tã ãzi ĩmi ní ku. 16 Ĩmi ị́sụ́kí drị̃wãlã gí, ꞌbo drị̃wãlã ĩmi ní ị́sụ́ ꞌdĩri, lẽ ĩmi ꞌokí tã ũnjí ãní ku. Lẽ ĩmi adrikí ãtíꞌbá Múngú vé ni. 17 Lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ꞌbá rĩ pi céré ị̃njị̃njị̃, ĩmi lẽkí ĩmi ọ̃gụ̃pị́ị Yẹ́sụ̃ ri ẹ̃ꞌyị̃ꞌbá gí rĩ pi lẽlẽ. Ĩmi rukí Múngú ri, ãzini ĩmi ị̃njị̃kí ꞌbãgú rĩ pi ị̃njị̃njị̃.
18 Ĩmi ꞌbá adriꞌbá tụ́gẹ̃rị̃ rú ꞌdĩꞌbée, lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ĩmivé ꞌbá ĩmi ní rií ẹ̃zị́ ngaá kộpi ã pálé gá rĩ pi ị̃njị̃njị̃. Adri ꞌyozú kínĩ, ĩmi ꞌyéŋá ꞌbá tã be múké rĩ pi ị̃njị̃ áyu ꞌdíni ku, lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ꞌbá ẹ́sị́ be ũká ũká rĩ pi ĩndĩ. 19 ꞌBá rĩ ꞌo dõ mi ũnjí drãáãsĩyã, Múngú ri mí ní tãkíri sẽ rá, ãꞌdiãtãsĩyã mi ꞌbá Múngú vé ni. 20 Ũgbãkí dõ ĩmi tã ũnjí ĩmi ní ꞌoó rĩ sĩ, ĩmi takí dõ tã ni mãdã, ngá múké ĩmi ní ị́sụ́ ãní gé ꞌdĩgé rĩ ãꞌdi? ꞌBo ĩmi nyakí dõ ĩzãngã tã múké ĩmi ní ꞌoó rĩ sĩ, ĩmi takí dõ ta ni mãdã, Múngú ri adri ĩmi sĩ ãyĩkõ sĩ. 21 Múngú ní ĩmi zịị́ ímụ́ Kúrísítõ ã pámvú ũbĩí rĩ sĩ, ĩmi ímụ́ ĩzãngã nya sụ̃ Kúrísítõ ní nyaá ĩmi tã sĩ rĩ tị́nị, ĩri ĩmi ní ụ̃ꞌbị̃tã rú, ĩmi ũbĩkí rí ĩri ã pámvú ãní.
22 “ꞌO ũnjĩkãnyã ãluŋáni kuyé,
ũꞌbã ꞌbá ãzi ẽ mị kuyé.”+
23 ꞌBá rĩ pi kâ ĩri uꞌdaá, uꞌda kộpi kuyé. Kã rií ĩzãngã rĩ nyaá, ẹ́rị́ ꞌi ọ̃jọ̃gọ̃ sĩ ãluŋáni kuyé. Ĩzãngã ĩri ní nyaá rĩ agá, ꞌbã ívé ẹ́sị́ céré Múngú tã lịị́pi pịrị rĩ drị̃gé. 24 Kúrísítõ ꞌdụ ꞌbávé ũnjĩkãnyã mụzú ꞌî rụ́ꞌbá gá pẹtị alambaku sị́gé gí, ꞌbâ kukí rí ũnjĩkãnyã, ꞌbâ adrikí rí ídri rú, ꞌbâ ꞌokí rí tã pịrị áyu. Ĩzãngã ĩri ní nyaá rĩ sẽ ídríkí ĩmi gí. 25 Ándúrú ĩmi adrikí sụ̃ kãbĩlõ ãvĩꞌbá gí, riꞌbá ányáꞌbá mụꞌbá bãdãrú rĩ pi tị́nị, ꞌbo nóni ĩmi ímvíkí ĩgõó ꞌbá riípi ĩmi úcépi, ãzini ĩmivé ídri ã tã mbaápi rĩ vúgá gí.
* 2:4 2:4 Írã adriípi ídri rú: Írã adriípi ídri rú rĩ Yẹ́sụ̃ ꞌi. 2:6 2:6 Sĩónã: Sĩónã ri ĩ kpá zị Yẹ̃rụ́sãlémã. + 2:6 2:6 Ĩsáyã 28:16 + 2:7 2:7 Sãwụ́mã 118:22 + 2:8 2:8 Ĩsáyã 8:14 + 2:22 2:22 Ĩsáyã 53:9