3
Ũkú rĩ pi vé adringárá ĩvé ãgõ rĩ pi be rĩ
Ũkú rĩ pi, lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ĩmivé ãgõ rĩ pi ị̃njị̃njị̃, ĩmi ꞌdụkí tã kộpi ní lũú ĩmi ní rĩ ngaánga. Ãgõ rĩ pi ẹ̃ꞌyị̃kí dõ ụ́ꞌdụ́kọ́ múké rĩ kuyé, ũkú rĩ pi vé tã ꞌoó múké rĩ sĩ, ũkú rĩ pi ã ũlũkí dõ ụ́ꞌdụ́kọ́ múké rĩ ĩvé ãgõ rĩ pi ní kuyé drãáãsĩyã, ãgõ rĩ pi ụ́ꞌdụ́kọ́ múké rĩ ẹ̃ꞌyị̃ rá. Ãgõ rĩ pi ndrekí dõ ũkú rĩ pi ri tã ꞌo múké, kộpi kúru ꞌde Kúrísítõ ã pámvú ũbĩ. Lẽ ku ĩmi ní rizú ẹ́sị́ ꞌbãzú céré ũnyĩ rụ́ꞌbá nõri vé rĩ ã tã ụ̃sụ̃zú áyu, ãzini rizú drị̃ꞌbí tizú ũꞌdũ be túngú túngú, dõku gãlágála dábũ rú ni pi ũꞌyĩzú ĩmi bị́ gé sĩ, ãzini bõngó ãjẽ be ãmbúgú ni pi úsúzú. Múké ni, lẽ ĩmivé ũnyĩ ã adri ĩmî ẹ́sị́ agálésĩla. Ũnyĩ ꞌdĩri ã adri rí mụzú nyonyo, ĩmivé ẹ́sị́ ã adri rí kíri, ãzini tã be mãdã. Ũnyĩ ꞌdĩri tã be ãmbúgú Múngú ẹndrẹtị gé ꞌdãá. Ũkú ọ́tụ́ Múngú ri ị̃njị̃ꞌbá rĩ pi ꞌokí tã rĩ sụ̃ ꞌdĩri tị́nị. Kộpi ꞌbãkí ẹ́sị́ céré Múngú drị̃gé, kộpi ri ĩ údé ũnyĩ be. Kộpi ri ĩvé ãgõ rĩ pi vé tã ꞌdụ nga rá. Sárã ní ágó ni Ãbũrámã* ri ị̃njị̃ị́ ị̃njị̃ rĩ sĩ, zị ágó ni ri ívé ãmbúgú. Ĩmi ꞌokí dõ tã pịrị ụ̃rị̃ ãkó, ĩmi anji ũkú Sárã vé ni.
Ĩmi ãgõ ũkú be rĩ pi, lẽ ĩmi ị̃njị̃kí ĩmivé ũkú rĩ pi ị̃njị̃njị̃, ĩmi rụkí kộpi múké, ĩmi ụ̃sụ̃kí lẹ́tị múké kộpi ẽ ĩzã kozú ãní, kộpi dõ ũkpõ ãkó drãáãsĩyã, Múngú vé ẹ́sị́ múké rĩ sĩ, sẽ ĩmi ní fẽfẽ ídri úꞌdí rĩ vé rĩ céré trõtrõ, ãní ã uga rí ĩmi ní lẹ́tị Múngú ri zịzú rĩ ku.
Ĩzãngã nyangárá tã múké ꞌongárá sĩ rĩ
Íꞌyó ẹ̃sị̃zú rĩ ꞌdĩ, lẽ ĩmivé yị̃kị̂ ã adri céré ãlu. Ĩmi kukí ĩmi ọ̃gụ̃pị́ị rií ĩzãngã nyaá ọ́ꞌdụ́kụ́lẹ ku. Lẽ ĩmi lẽkí ĩmi lẽlẽ adrizú ẹ́drị́pị́ị rú ãzini ọ́mvụ́pị́ị rú. Ĩmi adrikí ẹ́sị́ be múké, ãzini ĩmi adrikí tã be mãdã. ꞌBá ãzi ꞌo dõ ĩmi ũnjí, lẽ ĩmi ꞌokí ĩri ũnjí ku, ꞌbá ãzi ꞌda dõ ĩmi, lẽ ĩmi ꞌdakí ĩri ku, múké ni, lẽ ĩmi zịkí ĩri ní Múngú ri, ã sẽ ĩri ní tãkíri, ãꞌdiãtãsĩyã ĩmi ꞌokí dõ ꞌdíni, Múngú ri ĩmi ní tãkíri sẽ rá. 10 Ãꞌdiãtãsĩyã sĩkí búkũ Múngú vé rĩ agá kínĩ,
“ꞌBá rĩ lẽ dõ adrií ãyĩkõ sĩ,
ãzini lẽ dõ adrií mụzú múké,
lẽ ã ũtẽ ívé ádra, ã ri átángá ũnjí átá ku,
ãzini ã ri ũnjõ ụ́lị́ ku.
11 Lẽ ẽ ĩfũ ũnjĩkãnyã agásĩ rá, ã ꞌo tã múké,
lẽ ã ndã lẹ́tị tãkíri íjị́zú, ã ꞌdụ tãkíri rĩ vé tã ngaánga.
12 Ãꞌdiãtãsĩyã Úpí Múngú ri mị ꞌbã ꞌbá tã ꞌoꞌbá pịrị rĩ pi ndrezú
ãzini ĩri bị́ ꞌbã kộpivé zịngárá yịzú,
ꞌbo ĩri úgóró újá ꞌbá tã ꞌoꞌbá ũnjí rĩ pi ní.”+
13 Ĩmi dõ ri úvá ꞌbã tã múké ꞌozú, ãꞌdi ri ícó ĩmi ꞌo ũnjí nĩ? 14 ꞌBo ĩmi dõ ri ĩzãngã nya tã ĩmi ní ꞌoó pịrị rĩ sĩ drãáãsĩyã, Múngú ri ĩmi ní tãkíri sẽ rá. “Lẽ ĩmi rukí ngá kộpi ní ruú rĩ ku, lẽ ĩmi ã adrikí ụ̃rị̃ sĩ ku.”+ 15 Lẽ ĩmi ị̃njị̃kí Kúrísítõ ri ĩmî ẹ́sị́ agá ꞌdãlé ꞌyozú kínĩ, ĩri ĩmivé Úpí. ꞌBá ãzi zị dõ ĩmi tã ĩmi ní rizú ẹ́sị́ ꞌbãzú Kúrísítõ drị̃gé rĩ ã tã sĩ, lẽ ĩmi útúkí ĩmi kú ị́nọ́gọ́sị́, ĩmi újákí rí tã ĩri ní zịị́ ꞌdĩri ãní múké. ꞌBo lẽ ĩmi újákí tã rĩ ụ́ꞌdụ́kọ́ adriípi mãdã ni sĩ, ị̃njị̃ngárá be. 16 Lẽ tã ĩmi ní újá rĩ ã adri pịrị, ãꞌdiãtãsĩyã ꞌbá riꞌbá átángá ũnjí ꞌyoꞌbá ĩmî rụ́ꞌbá ĩmi ní rií ẹ̃zị́ Kúrísítõ vé rĩ ngaá múké rĩ ã tã sĩ rĩ pi ẽ ị́sụ́kí rí drị̃njá bẽsĩnĩ. 17 ꞌBá rĩ dõ ri ĩzãngã nya tã múké ĩri ní ꞌoó rĩ sĩ, Múngú lẽ dõ tã rĩ ã ꞌo ꞌi ꞌdíni, ĩri múké. ꞌBá rĩ dõ ri ĩzãngã nya tã ũnjí ĩri ní ꞌoó rĩ sĩ, adri múké ku. 18 Kúrísítõ drã vú ãlu ꞌbávé ũnjĩkãnyã ã tã sĩ, ĩri tã be pịrị ũnjĩkãnyã ãkó, drã ꞌbá ũnjĩkãnyã be rĩ pi vé tã sĩ, ã újá rí ĩmi ícá anji Múngú vé ni. ꞌDịkí ĩri drãá rá, ꞌbo Índrí Múngú vé rĩ sẽ ídrí gõó rá. 19 Kúrísítõ mụ tị sẽé índrí ĩ ní ꞌbãá kuú jó ãngũ ũꞌyĩzú rĩ agá rĩ pi ní. 20 Índrí ꞌdĩꞌbée gãkí ọ́tụ́ Múngú vé tã sĩ, sâ Núwã ní rizú ívé kũlúmgba mọ̃ọ́ngụ́ rĩ sịzú rĩ gé, ꞌbo Múngú ri tẽé ẹ́sị́ be mãdã. Yị̃ị́ tị̃ị́pi rĩ agá ꞌdãá, ꞌyéŋá ꞌbá ãrõ ídríkí nĩ. 21 Yị̃ị́ tị̃ị́pi ꞌdĩri iꞌda ífífí bãtízĩmũ vé rĩ, nóni ĩmi paápi ꞌdĩ. ꞌBo bãtízĩmũ vé ífífí adri ꞌyéŋá ụ̃ndị́ rụ́ꞌbá gá rĩ ã ũjĩngárá kuyé, ĩrivé ífífí, ĩmi ní ẹ́sị́ újázú ule Múngú ri ẹ̃ꞌyị̃zú, ãꞌdiãtãsĩyã Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ íngá gõó ídri rú drãngárá gálésĩla gí. 22 Nóni Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ mụ ꞌbụ̃ gé ꞌdãá gí, úrí kuú Múngú vé drị́ ẹ̃ndẹ́pị gé, Múngú ꞌbã mãlãyíkã rĩ pi ꞌbá ãngũ rụꞌbá rĩ pi be adrií ĩri ã pálé gá.
* 3:6 3:6 Ãbũrámã: Múngú zị Ãbũrámã ri kĩnĩ, ã ku ívé ꞌbá ꞌbẹ̃tị́ ãsámvú gé rĩ pi, ã ku ívé ãngũ, ã ꞌde mụụ́ ãngũ ãzi úꞌdí ni gé. Ãbũrámã ri ẹ́ꞌbị́pị Yãhụ́dị̃ rĩ pi vé rĩ, tịkí ĩri ílí élĩfũ ãlu mụ̃dụ̃rụ̃lụ̃ ãrõ (1,800) gé, ị́sụ́ tịkí drĩ Yẹ́sụ̃ ri kuyé. ꞌÍ lã Íꞌdóngárá 12-25. + 3:12 3:12 Sãwụ́mã 34:12-16 + 3:14 3:14 Ĩsáyã 8:12 3:20 3:20 Núwã: Núwã adri sâ ꞌbá rĩ pi ní ũnjĩkãnyã ꞌozú ũnjí ꞌdãri gé rá, kúru Múngú ní ĩri zịzú ã údé kũlúmgba, yị̃ị́ rĩ kãdõ ímụ́ tị̃ị́, ã pa rí ĩrivé ꞌbá rĩ pi ĩrivé ãnyãpá rĩ pi ã ụrụkọ pi be. ꞌÍ lã Íꞌdóngárá 5-9.