4
Adringárá pịrị Múngú agá rĩ
Kúrísítõ ní ꞌî rụ́ꞌbá adií sẽé ĩzãngã nyaá rĩ sĩ, lẽ kpá ĩmi adikí ĩmî rụ́ꞌbá ĩzãngã nyaá sụ̃ ĩrivé rĩ tị́nị, ãꞌdiãtãsĩyã ꞌbá rĩ adi dõ ꞌi ĩzãngã nyaá Kúrísítõ ã tã sĩ rá, ĩri lũ ꞌyozú kínĩ, ꞌbá rĩ ku ũnjĩkãnyã ꞌongárá gí. Ĩri lũ ꞌyozú kínĩ, ĩmi ícókí lókí ĩmi ní adrizú nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé nõgó rĩ izaá rizú tã ũnjí rụ́ꞌbá nõri vé rĩ ngazú ãní ku, ĩmi ẹ́sị́ ꞌbã rizú tã Múngú vé rĩ ꞌdụzú ngazú. Ọ́tụ́ ĩmi izakí sâ ambamba, ĩmi rikí tã pãgánõ rĩ pi ní rií ꞌoó rĩ pi ꞌdụụ́ ngaá: Ĩmi rikí tã drị̃njá sẽépi ni ꞌoó, ĩmi rikí ọ̃wụ̃ ꞌbãá, ĩmi rikí ĩmẽrẽé ũnjí ũnjí, ĩmi rikí ụ̃mụ̃ ꞌbãá rizú íwá mvụzú ĩmẽrẽzú tã drị̃njá sẽépi ni pi ꞌozú, ãzini ĩmi rikí múngú ũnjí ĩ ní údé drị́ sĩ rĩ pi ị̃njị̃ị́. Nóni ĩmivé ũndĩ ándúrú rĩ pi ẽ drị̃ ábá céré céré, ĩmi ní ĩmi úmú adrií ĩ be trụ́ ku rĩ sĩ, sẽ kộpi nóni ri ĩmi uꞌdaꞌda. ꞌBo kộpi ímụ́ pá tu Múngú úmvúlésĩ ꞌbá ídri rú, ãzini ũdrãꞌbá gí rĩ pi vé tã lịị́pi rĩ ẹndrẹtị gé. Tã ꞌdĩri sẽ ĩ ní rizú ụ́ꞌdụ́kọ́ múké rĩ ũlũzú ꞌbá ũdrãꞌbá gí rĩ pi ní ĩndĩ ãní. Kúru ĩ tã lị kộpi drị̃gé tã kộpi ní ꞌoó nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé nõgó rĩ sĩ, kộpivé índrí ri kúru mụ adri Múngú be trụ́.
Ẹ̃sị̃ mãdã, ngá rĩ pi ãrẽvú céré ímụ́ adri ꞌdãáyo. Kúru lẽ ĩmi adrikí mị be kọwụ, ĩmi aꞌbikí ĩmi tã sĩ aꞌbiaꞌbi, ĩmi zịkí Múngú ri. Agaápi rá rĩ, lẽ ĩmi lẽkí ĩmi ẹ́sị́ ãlu sĩ, ãꞌdiãtãsĩyã ꞌbá ãzi ꞌo dõ ĩmi ũnjí, lẽngárá ri sẽ ĩmi ꞌbãkí ĩrivé tã ĩmî ẹ́sị́ agá ũnjí ku. Lẽ ĩmi ẹ́ꞌyị́kí ꞌbá rĩ pi ĩmivé ꞌbẹ̃tị́ ãsámvú gé lẽngárá sĩ, unungárá ãkó. 10 Múngú ri ẹ́sị́ be múké, sẽ ĩmi ní fẽfẽ céré ãndíãndí. Ĩmi áyúkí fẽfẽ ãndíãndí ĩri ní sẽé ĩmi ní ꞌdĩꞌbée ꞌbá ụrụkọ ẽ ĩzã kozú ãní. 11 Mívé ẹ̃zị́ dõ rizú tị sẽzú, lẽ mî ri tị Múngú vé rĩ sẽé ꞌbá rĩ pi ní. Mívé ẹ̃zị́ dõ rizú ꞌbá rĩ pi ẽ ĩzã kozú ngá sĩ, lẽ mî ri kộpi ẽ ĩzã koó mụzú ũkpõ Múngú ní sẽé mí ní rĩ sĩ, ẽ íngúkí rí Múngú dị̃ị́pi pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃, ãzini ũkpõ be rĩ ãní Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ã rụ́ sĩ mụzú nyonyo. Ãmĩnã.
Ĩzãngã nyangárá adringárá Kũrĩsĩtĩyánĩ rú rĩ vé tã sĩ rĩ
12 Ĩmi mávé ũndĩ má ní lẽélẽ rĩ pi, tã ũkpó ũkpó riípi ĩmi ụ̃ꞌbị̃ị́pi ĩmi ní rizú ĩzãngã nyazú ãní ꞌdĩꞌbée, lẽ ĩmî ẹ́sị́ ã ũtĩ ãní ku, tã ĩmi ụ̃ꞌbị̃ị́pi ꞌdĩri ẽ índré ĩmi ní tã úꞌdí rú ni ku. 13 ꞌBo lẽ ĩmi adrikí ãyĩkõ sĩ ĩzãngã ĩmi ní rií nyaá ꞌdĩꞌbée sĩ, ãꞌdiãtãsĩyã ĩzãngã Kúrísítõ ní nyaá rĩ ĩmi ní nóni rií nyaá ꞌdĩ. Kádõ ímụ́ ĩri iꞌdaá dị̃ngárá be pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃, ĩmi kúru ímụ́ ãyĩkõ ị́sụ́ aga rá. 14 Uꞌdakí dõ ĩmi, ĩmi ní Kúrísítõ ri ẹ̃ꞌyị̃ị́ gí rĩ sĩ, ĩmi tãkíri ị́sụ́ rá, ãꞌdiãtãsĩyã Múngú vé Índrí Uletere dị̃ị́pi pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃ rĩ adri ĩmi be trụ́. 15 Ĩmi dõ ri ĩzãngã nya, lẽ ĩzãngã ĩmi ní rií nyaá rĩ ã adri ꞌbá ꞌdịzú ni ku, dõku ngá ụ̃gụ̃zú ni ku, dõku tã ũnjí ꞌozú ni ku, dõku ꞌdezú tã agá yãyã ni ku. 16 Mi dõ ri ĩzãngã nya mí ní adrií Kũrĩsĩtĩyánĩ* rú rĩ sĩ, lẽ mî drị̃ ã nja ku, lẽ mî íngú Múngú ri mí ní rií Kúrísítõ ã pámvú ũbĩí rĩ sĩ. 17 Ãꞌdiãtãsĩyã lókí tã lịzú rĩ ícá gí, ĩ íꞌdó anji Múngú vé rĩ pi vé tã lị. Dõ ĩ íꞌdó ꞌbávé tã lị drị̃drị̃ pírí, kúru ꞌbá ụ́ꞌdụ́kọ́ múké Múngú vé rĩ yịꞌbá, gãꞌbá tã ni ꞌdụꞌbá ngagá sĩ rĩ pi vé tã ã adri rí íngóni? 18 Búkũ Múngú vé rĩ kĩnĩ,
“Ĩri dõ ũkpó ũkpó ꞌbá tã be pịrị rĩ pi ní ídríngárá ị́sụ́zú,
ꞌbá ũnjĩkãnyã ꞌoꞌbá, ãzini Múngú ri ị̃njị̃ꞌbá ku rĩ pi ã ꞌokí rí kộpi íngóni?”+
19 Kúru ꞌbá riꞌbá ĩzãngã nyaꞌbée ẹ̃zị́ Múngú vé rĩ ã tã sĩ rĩ pi, lẽ kộpi ã tukí pá tị́tị́, kộpi ẽ ẹ̃ꞌyị̃kí Múngú ũyõ sõópi, tã ni ꞌdụụ́pi ngaápi rá, ĩ gbiípi rĩ, ãzini kộpi ã rikí tã múké ꞌoó mụzú.
* 4:16 4:16 Kũrĩsĩtĩyánĩ: ꞌBá ꞌdĩꞌbée ẹ̃ꞌyị̃kí rá ꞌyozú kínĩ, Yẹ́sụ̃ ri Kúrísítõ, pa ĩ nĩ. Zịkí kộpi Kũrĩsĩtĩyánĩ, ãꞌdiãtãsĩyã kộpi ri Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ ã pámvú ũbĩ. + 4:18 4:18 Nãpí 11:31