5
ꞌBá Múngú vé rĩ pi vé ímbángárá
Ĩmi má ọ̃gụ̃pị́ị drị̃koma rú kãnísã vé rĩ pi, á ndre ĩzãngã Kúrísítõ ní nyaá rĩ rá, ãzini á ndre ĩrivé dị̃ngárá pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃ ĩ ní ímụ́ iꞌdaá, ꞌbá ní úmvúlésĩ ímụ́ ãlẽé trụ́ rĩ rá. Á lẽ átá ĩmi ní ꞌdíni. Ĩmi drị̃koma kãnísã vé ꞌdĩꞌbée, lẽ ĩmi úcékí kãbĩlõ Múngú vé adriꞌbá ĩmi ãsámvú gé ꞌdĩꞌbée. Lẽ ĩmi ã adrikí drị̃koma rú, ĩmi ũtẽkí kộpi. ꞌBo ã adri ũkpõ sĩ ku, ã adri sụ̃ ĩmî ẹ́sị́ ní lẽé rĩ tị́nị, Múngú lẽ ĩmi ꞌokí ꞌdíni. ꞌBo lẽ ĩmi ꞌbãkí ẹ́sị́ ãmbúgú mũfẽngã drị̃gé ku, lẽ ĩmi ꞌbãkí úvá ẹ̃zị́ rĩ ngazú. ꞌBá ĩmi ní rií ũtẽé rĩ pi, lẽ ĩmi ꞌbãkí tã ẹ̃njị̃ẹ̃njị̃ kộpi drị̃gé ku, lẽ ĩmi adrikí kộpi ãsámvú gé ụ̃ꞌbị̃tã rú. Kúrísítõ adriípi ꞌbá kãbĩlõ úcéꞌbá rĩ pi drị̃gé rĩ kãdõ ꞌi iꞌdaá, ĩmi ímụ́ kụ̃lá dị̃ngárá adriípi pọ̃wụ̃pọ̃wụ̃ dẹẹ́pi ku rĩ vé rĩ úsú ĩmi drị̃gé.
Ĩmi kẹ̃rị́anji rĩ pi, lẽ ĩmi yịkí ꞌbá ambugu rĩ pi ẽ tị yịyị. Ĩmi ãrẽvú céré, lẽ ĩmi adrikí ĩmi ãsámvú gé sĩ ẹ́sị́ be mãdã, ãꞌdiãtãsĩyã
“Múngú gã ꞌbá ĩ íngúꞌbá íngúngũ rĩ pi sĩ,
ꞌbo ĩri ẹ́sị́ múké ꞌbã ꞌbá tã be mãdã rĩ pi ní.”+
Lẽ ĩmi adrikí tã be mãdã Múngú adriípi ũkpõ be rĩ ẹndrẹtị gé, ĩri ímụ́ sẽ ĩ ĩmi ị̃njị̃njị̃ lókí ĩri ní îngá ĩpẽé rĩ gé. Tã ĩmi ní rií ĩmi ụ̃sụ̃zú drãzú ãní ꞌdĩri, lẽ ĩmi kukí céré kuú Múngú drị́gé, ãꞌdiãtãsĩyã Múngú ri ĩmi tã mba rá.
Ĩmi adrikí úmĩ be, ãzini ĩmi adrikí mị be kọwụ, ãꞌdiãtãsĩyã ĩmivé ãríꞌbá ãdróko ri ẹ́cị́ ãngũ mbã sụ̃ kẹ̃mị̃rọ́ riípi lĩípi lẽépi ꞌbá ndãápi nyaápi rĩ tị́nị. Ĩmi tukí pá tị́tị́ ĩmivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá agá, ĩmi sẽkí ãdróko ã ũꞌbã ĩmî mị ku. Ãꞌdiãtãsĩyã ĩmi nị̃kí rá ĩmi ọ̃gụ̃pị́ị Yẹ́sụ̃ ri ẹ̃ꞌyị̃ꞌbá gí vũ drị̃gé nõgó rĩ pi nyo ri ĩzãngã nya sụ̃ ĩmi ní rií nyaá ꞌdĩri tị́nị.
10 ꞌBo ĩmi kádõ ĩzãngã rĩ nyaá lókíŋá be mãdã, vụ́drị̃ ni gé, Múngú ẹ́sị́ be múké ĩmi zịị́pi ímụ́pi dị̃ngárá ꞌdániꞌdáni rĩ ãlẽépi Kúrísítõ agá rĩ, ĩri sẽ ĩmi gõ adri múké rá, ĩri ĩmi ní ũkpõ sẽ rá, ĩri sẽ ĩmi pá tu tị́tị́ ĩmivé ẹ̃ꞌyị̃ngárá agá. 11 Ũkpõ Múngú vé rĩ ã adri mụzú nyonyo. Ãmĩnã.
Pétẽró vé átángá ụ̃dụ̃
12 Kọ̃kọ̃bị́ má ní sĩí ẹ̃lị́ŋá nõri, Sílã má ní ẹ́sị́ ꞌbãá drị̃ ni gé ẹ́drị́pị rú Yẹ́sụ̃ Kúrísítõ agá rĩ ko mâ ĩzã sĩngárá ni gé nĩ. Tã má ní kọ̃kọ̃bị́ rĩ sĩzú rĩ, á lẽ ĩmî ẹ́sị́ ímbá, ãzini á lẽ lũú ĩmi ní ꞌyozú kínĩ, ádarú Múngú vé ẹ́sị́ múké. Lẽ ĩmi tukí pá tị́tị́ ẹ́sị́ múké Múngú vé rĩ agá. 13 Ngúlúmũ Yẹ́sụ̃ ri ẹ̃ꞌyị̃ꞌbée gí Bãbẽlónã gá Múngú ní ũpẽé sụ̃ ĩri ní ĩmi ũpẽé rĩ tị́nị rĩ pi sẽkí ĩmi ní mõdó, ãzini mâ mvọ́pị Mãrákõ sẽ kpá ĩmi ní mõdó. 14 Ĩmi adriꞌbá Kúrísítõ agá rĩ pi, ĩmi uꞌdekí ĩmi ẹzịị́ bẹ̃drị̃ sĩ, lẽngárá be céré, Múngú ã ꞌbã tãkíri ĩmi drị̃gé.
+ 5:5 5:5 Nãpí 3:34