YAHAYA
Kawuɍi kǝji Isa Almasiwuye
Yahaya ruwujǝnadǝ
Linjila Yahayayedǝ
Kitawu Yahaya ruwujǝnadǝ, tima Linjila kǝndewuyedǝ wo. Ti Yahayadǝ Nawi Yahaya Kasalama gǝni, am mewun yindin Isa tayia kǝngayambanjuro galajǝnadǝye falnja. Koro tiro fuwura Isa tia jauro cǝraanadǝ cani. Adǝ nangaro alama ajabba ajabba Isa cǝdǝnadǝa cure awo wuljǝna-a jamaro alamjǝgǝna-adǝa fangeno. Ngawo saa kadayen Ruhu Alaye tia cakke taldu bawoaro awo curuna-a fanjǝna-aa ruwuyeno. Amma awo Matiyu-a Markus-a Luka-a kitawunjan ruwujana sammaa ruwujǝnni, kitawunjudǝ gade. Lamar ani wakkajanadǝ ku saa dǝwu yindi gai yaye, Ala cakke Linjila adǝ ye gadejǝnnin har nandero kadio.
______________________________________________________________________
BADIDURAM
1
Isa Kalma Alaye
Badiduramnin Kalma, Kalmadǝ Ala-a rokko, Kalmadǝ Ala kǝlanjudǝma. Badiduramnin Ala-a rokko kasarga. Awiso tiyelan alaktǝna. Curo awo alaktǝnadǝ sammayen, tiyen gǝnia, awo alaktǝna falma bawo. Tilan ro kǝrga,* rodǝ tima nur kambe wo. Nurdǝ curo duwuyen yiyilji, amma duwudǝ tia cǝmowonni.
Kam laa Ala cunodǝna mbeji, cunju Yahaya. Tidǝ shedaro kadio. Am samma tiyelan kasaccaro, nurdǝa shedajoro kadio. Ti kǝlanju gǝni nurdǝ wo, amma nurdǝa shedajoro kadio.
Nur adǝ tima nur jireye wo, duniaro ise am sammaa wassimadǝ. 10 Tidǝ dunialan duwon, duniadǝ ye tiyelan alaktǝna yaye, duniadǝ tia nojǝnni. 11 Na jamanjuyero kadio, amma jamanju tia camowonni. 12 Amma am duwon tia camoye cunju kasaccanamasodǝro kǝnduwo tadawa Alayero walduye kaino. 13 Tayidǝ buyen gǝni, bi kǝrawo tiyiyen gǝni, bi kǝrawo kamben gǝni, amma Alayen katambǝra.
14 Kalmadǝ kambo walje dawunden napkeno. Ti jauro serra ye, jirea ye. Koro darajanjua ruiyena, daraja duwon daraja Tada tilo lok na Bawayen isǝnayedǝ gai. 15 Yahaya tia shedaje kowo sapce: «Tima kam kǝlanjun wuye: “Kam ngawonin isidǝ wua kosǝna, wun burwonno ti mbeji nangaro,” wullǝkkǝnadǝ.» 16 Barga dǝptuwunju dama bawodǝro andi samma ser cinju bawo kiwandiye. 17 Wadadǝ Nawi Musayen kadio, amma ser-a jire-adǝ Isa Almasiwuyen kadira. 18 Wunduma ngalte Alaa curuna bawo, amma Tada tilo lok, tidǝ Ala ye, na Bawayen dǝganama ye, tima Aladǝa andiro isanosaa.
KIDA ISAYE DUNIALAN
Sheda Nawi Yahayaye
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-20)
19 Sa yaudiya Jerujalemnin na Yahayayero ɍimanna-a Lewiya-aa ti wunduro kororo canodǝnadǝn, akko sheda Nawi Yahayayedǝ. 20 Angǝrjǝnnin federo wulje tayiro: «Wu gǝni Almasiwudǝ wo!» yeno. 21 Daji tiro: «Ni wundu gǝle? Nima wa Nawi Iliya wo?» cane tia keworo. Tayiro: «A’a, wu gǝni,» yeno. Tiro: «Ni nawidǝ wa?» yeranniya, tayiro: «A’a,» yeno. 22 Daji tiro: «To, ni wundu gǝle? Jaawu am andia sanodǝnadǝro yikkadiyoro, awi gǝle kǝlanǝmlan wullǝmi?» cane keworo. 23 Yahayaye tayiro: «Wuma “kam karaan kowo sapce: ‘Jawal Kǝmandeye cǝkko dewo!’ cǝni,” Nawi Ishaya wuljǝnadǝ gai,» yeno.
24 Curo kǝwu Farisawaye yen am laaa canodǝna. 25 Tayiye Yahayaro: «Ni Almasiwu gǝni, Nawi Iliya ye gǝni, nawidǝ ye gǝni, awiro gǝle ambo kasala yiddǝmi?» cane tia keworo. 26 Tayiro: «Wudǝ ingilan ambo kasala kiddǝkko, amma dawundon kam laa daada nonuwwi mbeji, 27 tidǝ kam je sunonjuye wuiduma tikkǝni ngawonin isi,» yeno. 28 Awo ani bǝla Baitani ci bǝrǝm Jordaniye todǝn na duwon Yahaya ambo kasala cǝddidǝn wakkayera.
Isa Tama Alaye
29 Wajǝnanjua Yahaya nanjuro Isa kǝnde cǝdi kirunniya, tiye: «Akko Tama Alaye§ biwu duniaye ngojimadǝ! 30 Tima kam kǝlanjun wuye: “Kam ngawonin isidǝ wua kosǝna, wun burwonno ti mbeji nangaro,” wullǝkkǝnadǝ. 31 Wu kǝlani tia nokkǝni, amma ingilan ambo kasala njǝddoro kadikko, ti jama Israyilayero fǝleduworo.» 32 Yahaya shedaje: «Ruhu Alaye alama bullam gai samelan jǝpce kǝlanjun napci kirukko. 33 Wu kǝlani tia nokkǝni, amma Ala wua ingilan ambo kasala yiddǝkkoro sunodǝnadǝye wuro: “Ruhudǝ samelan jǝpce kǝla kam laayen napci rumi. Tidǝ Ruhu Alayen ambo kasala cǝddi,” cǝnna. 34 Wu kǝlani rukkǝna ye, shedanǝkkǝna ye, tima Tada Alayedǝ wo!» yeno.
Fuwurawa burwoye Isaye
35 Wajǝnanjua Yahaya fuwurawanjuye yindi-a rokko nadǝn dajana duwon, 36 Yahaya Isa koji kirunniya, tiye: «Akko Tama Alaye!» yeno. 37 Fuwurawa yindidǝ mana adǝa fanjane Isaa geya. 38 Isa suworde tia jagai kirunniya, tayiro: «Awi manuwi?» cǝne kiworo. Tiro: «Rabbi, ndaran kǝrgam?» cane tia keworo. Maana rabbiyedǝ sayinna. 39 Isaye tayiro: «Arowo ruiwo!» cǝne lejane na dǝganadǝa carune nadǝn ti-a rokko dabduyera. Sadǝ ye sa dewu kajiriye gai. 40 Tayi yindi mana Yahayayedǝa fanjane Isaa jaanadǝye falnjaye cunju Andarawus, yaana Siman Biturusse. 41 Burwon leje yaananju Simanna maje tiro: «Almasiwudǝa fandiyena!» yeno. Maana Almasiwuyedǝ kam tiro Kǝristi cani. 42 Daji Simanna na Isayero kiwudo. Isa tia kirunniya, tiro: «Nima Siman tada Yahayaye, na adǝn fuwun nia Kefasnin bowonjai,» yeno. Maana Kefassedǝ Biturus.*
43 Wajǝnanjua Isa cidi Galileyero leduro nia ngoyeno. Filibussa kiwandǝnniya, tiro: «Wua sǝgai!» yeno. 44 Filibusdǝ kam Baitsaidaye bǝla Andarawus-a Biturus-aye. 45 Daji Filibus ye leje Nataniyella maje tiro: «Kam duwon kǝlanjun Nawi Musa curo Attaurayen ruwuje nawiya kitawulan ruwujanadǝa fandiyena! Tidǝ Isa kam bǝla Najaratte, tada Isuwuye,» yeno. 46 Nataniyelle tiro: «A! Najaratlan awo laa ngǝla culuwi wa?» yenniya, Filibusse: «Are rui!» yeno. 47 Isa Nataniyel nanjuro kǝnde cǝdi kirunniya, Isa kǝlanjun manaje: «Akko Israyilama jireye, tilan awo jirenambuye bawo!» yeno. 48 Nataniyelle tiro: «Ndayin wua nosem?» cǝne tia kiworo. Isaye tiro: «Kawu Filibus nia bowonjimaro, ni cidiya tarmuyen duwon, njurukkǝna,» yeno. 49 Daji Nataniyelle tiro: «Sayinna, nima Tada Alayedǝ wo! Nima Mai Israyilawuyedǝ wo!» yeno. 50 Isaye tiro: «Cidiya tarmuyen njurukkǝna niro wulnjǝgǝkkǝnadǝro wa wua kasansem? Awo ania kojana rumi,» yeno. 51 Daji Isaye: «Jiremaro nayiro wulnjagakki, same kaada malaiyawa Alaye kǝla Tada Kambedǝyen taccai ye, jǝpcai ye ruwi,» yeno.
* 1:4 1.4 tilan ro kǝrga - Kalmadǝ, tima fǝrdu roye wo. 1:6 1.6 Yahaya - Nawi Yahaya Kasalama. 1:23 1.23 Ish 40.3 1:25 1.25 kasala - Kasala Nawi Yahayayedǝ kasala tuwaye. § 1:29 1.29 Tama Alaye - Ngǝlaro Laya Njǝkkayirambe. * 1:42 1.42 Biturus - Maananjudǝ kau. 1:51 1.51 Tada Kambedǝ - Isa kǝla Tada Kambedǝyen manajiya, kǝlanjuman manaji.