24
Karmolan cidu Isaye
(Mat 28.1-10; Mar 16.1-8; Yah 20.1-10)
Mawuye yim burwoyea* suwa lǝp kamuwadǝ kawudi-a kǝndawu-a dabbarjanadǝa ngojane kauridǝro leyeranniya, kau kuradǝ ci kauriyedǝn tǝmballada nayeyera. Kasargaanniya, kamin Kǝma Isayedǝa cawandǝnni. Kǝla adǝyen hangalnja cijǝna duwon, kongwa yindi kajǝmu yiyiljia gǝrenjan daada tayiro fǝleyaadara. Karwunja kamde kǝla cidiyaro kesakkǝranniya, kongwawadǝye tayiro: «Awi nangaro kam roa curo am sanunayen manuwidǝ? Ti na adǝn bawo, cijǝna! Awo Isa sa ti cidi Galileyen nayiro wulnjaanadǝa tangowo: “Ala kadarjǝna, Tada Kambedǝa mukko biwumasoyero casakke kǝskaro jajagane ceyesi, koro kawu yakkua roaro walje ciji.”» Daji mananjudǝa takkera. Kauridǝn walladaranniya, awo ani sammaa mewun tilondǝ-a fuwurawa gadesodǝ-aro wulyeyera. 10 Kamuwa awo ania kǝngayambadǝro wuljaanadǝ, tayima Meram Magdala-a Yanna-a Meram ya Yakubaye-a kamuwa gadeso-a wo. 11 Amma mananjadǝa kǝla bawoaro ngojane tayia njasarairo wayera. 12 Adǝ yaye Biturus cije cǝgase kauridǝro leyeno. Nguje lotkeyenniya, batta linne gǝnia, awima gade curunni. Daji awo wakkajǝnadǝa jauro ajapce fadoro walladan.
Isaye fuwurawanjuye yindiro fǝleduwu
13 Yim adǝman fuwurawanjuye yindinja cijane bǝla laa Imawus cani kilometǝr mewun yindin gai Jerujalemlan dǝganadǝro lejai duwon, 14 kǝla awo wakkajana ani sammayen jande badiyera. 15 Jandejane gasipcai duwon, Isa kǝlanju karǝnje tayi-a rokko leyera. 16 Amma simnjan tia carunama, ti wunduro asuduro dapkaada. 17 Isaye tayiro: «Kǝla awiyen jawallan jandenuwidǝ?» cǝne tayia kiworǝnniya, karwu kuttua gǝm dayera. 18 Falnja cunju Kǝleyofas tiro: «Curo kusottowa Jerujalembe sammayen ni tilonǝm awo kawu anin wakkajǝnadǝa nonǝmmi wo?» yeno. 19 Tayiro: «Awi gǝle wakkajo?» yenniya, tiro: «Awo Isa kam Najarattero wakkajǝgǝnadǝ! Ti nawi kura fuwu Ala-a jama samma-ayen awo cǝdi-a manaji-a samma kǝnduwoa duwon, 20 wurawande ɍimannaye-a amwurawande-a wowom karmoye tiro gǝnajaaro tia sǝrǝccagane kǝskaro jayeyera. 21 Amma tima kam duwon jama Israyilayea merujimadǝ woro tǝmaniyena. Akko awo ani wakkajanadǝ ku kawu yakku. 22 Koro kamuwa laa curonden lawar ajabba andiro sakkudǝna. Ku suwa lǝp kauridǝro leyeranniya, 23 kaminnjudǝa cawandǝnni. Daji waldane isane andiro malaiyawa tayiro nadǝn fǝledagane ti ronjua cane wulseyera. 24 Adǝgaima amnde laa ye kauridǝro leyeranniya, kamuwadǝ wuljanadǝ gai, awo sammaa kalkallo nayeyera, amma tidǝa carunni!» 25 Daji Isaye tayiro: «Am hangal bawoa! Kua yaye awo nawiyaso wulnjaanadǝa njasarai wanuwwa. 26 Ala kadarjǝna, ti Almasiwudǝ bone adǝa cane duwon daraja na Alayen cuwandiwawo wa?» yeno. 27 Daji Attaura Nawi Musayen tamiya har kitawuwa nawiyaye gadedǝro kudero awo kǝlanjun kitawu samman ruwuwadadǝa tayiro fisaryeyeno.
28 Bǝla lejaidǝa karǝngeranniya, Isa fuwuro koji gairo kido. 29 Amma tia lowojane: «Marne, andi-a rokko jǝmmiyo! Kǝngal njukkuro cǝdi, dunia lǝmdu maji,» yeranniya, ngaye tayi-a rokko jǝpkera. 30 Masǝna dioro napkeranniya, burodi ngoje Alaro ardije fǝsakce tayiro keno. 31 Daji kǝlanja fǝrǝmde tia asuyera, amma tayiro fatkeyeno. 32 Kattenjan: «Kǝla jawallen mana sadde kitawu Alaye fisarsagai duwon, karwunde tai daje kǝjijǝnni wa?» yera. 33 Sadǝman cijane Jerujalembo waldane kǝngayamba mewun tilondǝ-a amanja gade-a captana nayeyeranniya, 34 jamaye tayiro: «Jiremaro Kǝmadǝ karmolan cijǝna, har Simanno fǝledǝgǝna!» yera. 35 Daji tayi yindidǝ ye awo kǝla jawallen wakkajǝna-a jiɍi burodi fǝsakce dagarjǝnalan tia asujana-adǝa wulyeyera.
Isaye fuwurawanju sammaro fǝleduwu
(Mat 28.16-20; Mar 16.9-18; Yah 20.19-23)
36 Fuwurawadǝ kǝla awo aniyen jande cadi ngai duwon, Isa kǝlanju dawunjan daje tayiro: «Salam aleikum!» yeno. 37 Kaime kam nunaye laa caro cane karwunja pǝt kamgada. 38 Amma Isaye tayiro: «Awiro hangalndo cijǝnadǝ? Awi nangaro kǝla wuyen danguwi? 39 Akko mukkoni-a sini-a ruiwo, wu kǝlanima! Lesǝnowo ruiwo, kaimelan silla-a da-a bawo, amma wu takkǝnaro ruwi,» yeno. 40 Adǝa wulyenniya, mukkonju-a sinju-a tayiro fǝleyeyeno. 41 Daji karwunja tai daje kǝjijǝna yaye, ajapcane tia mǝrsajannidǝ, Isaye: «Na adǝn awo laa kǝmboye mbeji wa?» cǝne tayia kiworo. 42 Njango buni wargadaye tiro kekkudǝranniya, 43 cǝmoye fuwunjan gigǝro.
44 Daji Isaye tayiro: «Akko manani sa dawundon dǝgakkǝnadǝn nayiro wulnjagakkǝnadǝ: “Ala kadarjǝna, awowa duwon kǝlanin curo Attaura Nawi Musaye-a kitawuwa nawiyaye-a Jawura-ayen ruwuwadadǝ sai wakkajaiya,”» yeno. 45 Daji Isa kǝlanja fǝrǝmje kitawuwadǝa tayiro bayinduwu badiyeno. 46 Tayiro: «Akko awo kitawulan ruwuwadadǝ: “Almasiwudǝ bone cai, kawu yakkua karmolan ciji, 47 koro Jerujalemnin tamiya har jama duniaye sammaro kudero cunjulan kawuɍi tuwa dio-a gawara fando-ayedǝa wuljagai.” 48 Nayima shedawu awo aniye wo. 49 Wudǝ awo Bawani wadu ngoje nayiro njadi cǝnnadǝa juwanjagakki. Nayi ye bǝrni adǝn nammowo duwon, har samelan kǝnduwo nayiro jǝmnjagairo,» yeno.
Isaye samero ledunju
(Mar 16.19-20)
50 Daji Isa tayia bǝrnidǝn cuttuluwe karǝn bǝla Baitaniyero kiwudǝnniya, mukkonju yindi sapce tayiro barga dǝpkeyeno. 51 Tayiro barga dǝpciyi ngai duwon, nanja kolje tia samero kesado. 52 Tiro ambǝtkeyeranniya, karwukǝjinja dama bawo Jerujalembo walladara. 53 Adǝgaima kullum Fado Alayen Kǝmandea congori kasarga.
* 24:1 24.1 mawuye yim burwoyea - Ladu. 24:12 24.12 awima gade curunni - Biturus kamin Isayedǝa curunni. 24:49 24.49 awo Bawani wada ngoje nayiro njadi cǝnnadǝ - Ruhu Alaye.