17
Moduwa Isaye fuwurawanjuro
Isa awo ania wulyenniya, kǝla samero sapce: «Bawa, sadǝ cǝdǝna. Tadanǝm daraja niro njoro tiro daraja ye, awoa am tiro yimma sammaro ro sawisoye coro, tiro kǝnduwo kǝla adamgǝna fi yayen kem. Ro sawisoyedǝ, adǝma ni Ala jireye tok tilodǝa nonja, koro Isa Almasiwu ti nodǝmmadǝ yea noja. Kida dioro simmadǝa tumowokkilan dunialan daraja njikkǝna. To, Bawa, daraja duwon ni-a rokko kawu dunia alaktǝnaman takkǝnadǝa wuro se!
«Am dunia adǝn wuro simmadǝro cunǝm isanogǝkkǝna. Tayi kaanǝm, tayia wuro sime mananǝm jaana. Kǝrma awo wuro simma samma nanǝmnin kadioro nojana. Mana wulsǝgǝmmadǝa tayiro wulgǝkkǝna. Manadǝa camoye wu nanǝmnin kadikkoro jiremaro nojana, koro nima wua sunodǝmdǝa kasaccana. Tayiro moduwa yiddǝkki. Duniadǝro gǝni, tayi duwon wuro simmadǝro moduwa yiddǝkki, tayi kaanǝm nangaro. 10 Awo kakke samma kaanǝm, awo kaanǝm samma ye kakke. Koro tayilan daraja fandǝkkǝna. 11 Wudǝ dunialan gadero dǝgakkiwawo, amma tayidǝ koro yaye dunialan dasayi, koro wu ye nanǝmbo isǝkki. Bawa Tayir,* cunǝm duwon wuro simmalan tayia rone! Tayi tiloro walja, jiɍi wu-a ni-a tilodǝ gai. 12 Sa wu tayi-a rokkodǝ, cunǝm duwon wuro simmalan tayia royekko. Tayia rokkǝna, koro awo kitawulan ruwuwadadǝ wakkajoro ti faccǝgǝnamadǝro kajia, falnjama faccǝgǝnni. 13 Amma kǝrma nanǝmbo isǝkki. Awo ania curo duniayen wullǝkki, karwukǝjini jauro tayilan dǝgaro. 14 Tayiro mananǝm yikkǝna. Duniadǝ tayia wayeno, tayi duniaye gǝni nangaro, jiɍi wu ye duniaye gǝnidǝ gai. 15 Tayia dunialan tuluwero gǝni njuworǝkki, amma tayia ti Kǝladolan kanero njuworǝkki. 16 Tayi duniaye gǝni, jiɍi wu ye duniaye gǝnidǝ gai. 17 Jirelan tayia tayirro kalange. Mananǝmdǝ, tima jiredǝ wo. 18 Jiɍi wua duniaro sunodǝmmadǝ gai, wu ye tayia duniaro kinodǝkko. 19 Tayi nangaro kǝlania niro njikkǝna, tayi ye jirelan tayirro waljaro!
20 «Tayi runjaro gǝni, koro tayi duwon mananjalan wua kasansaidǝ yero moduwa yiddǝkki. 21 Bawa, tayi samma tiloro walja, jiɍi ni wulan, wu ye nilandǝ gai. Tayi ye andilan tiloro walja, duniadǝ nima wua sunodǝmbo kasaccoro. 22 Koro daraja wuro simmadǝa tayiro yikkǝna, tayi tiloro walja, jiɍi andi tilodǝ gai. 23 Wu tayilan, ni ye wulan. Adǝgainin tiloro walja, duniadǝ nima wua sunodǝm ye, koro jiɍi wua sǝraammadǝ gai tayia raamma yero nojoro. 24 Bawa, tayi wuro simmadǝ yea wu-a rokko na dǝgakkǝnadǝn napcaiya, raakko. Adǝgaima darajani carui, daraja duwon wuro simma, kawu dunia alaktiman wua sǝraamma nangaro. 25 Bawa Jirema, duniadǝ nia nonjǝnni. Amma wu nia nonjǝkkǝna, koro tayi ani nima wua sunodembo nojana. 26 Cunǝm tayiro isanogǝkkǝna, koro fuwun isanogǝkki, kǝrawo tilan sǝraammadǝ curonjan dǝgaro, wu ye tayilan dǝgakkoro,» yeno Isaye.
* 17:11 17.11 Bawa Tayir - Biwubawoma, am-a gade. 17:12 17.12 Jaw 41.9 17:15 17.15 Kǝlado - Yiwulis. 17:17 17.17 tayir - Jirelan tayia biwu bawoa ye, am gade-a gade yero kalange.