BONE-A DARAJA-A ISAYE
18
Isaa ta
(Mat 26.47-56; Mar 14.43-52; Luk 22.47-53)
Isa awo ania wulyenniya, fuwurawanju-a rokko cijane ngawo ngor tiro Kidiron caniye nadǝn jǝrwu laa mbeji lejane kasargawo. Yahusa sǝrǝttuwumanjudǝ ye nadǝa nojǝna, Isa-a fuwurawanju-a nadǝn ngǝwuro captana nangaro. Daji Yahusa kǝwu laa sojiyaye-a gureduwu wurawa ɍimannaye-a Farisawaye-aa ngoje jǝrwudǝro fatǝla so, ka cambi so, baɍimi so mukkonna kadira. Daji Isa awo tiro wakkajiyi ngaa nojǝnadǝ karǝnje tayiro: «Wundua manuwi?» yeno. Tiro: «Isa kam Najarattea,» yeranniya, tayiro: «Wuma,» yeno. Yahusa tia sǝrǝccǝgǝnamadǝ ye tayi-a rokko daada. Isaye tayiro: «Wuma,» yenniya, ngawosǝsǝm cade cidiro kesuro. Koro Isa walde tayiro: «Wundua manuwi?» cǝne kiworǝnniya, tiro: «Isa kam Najarattea,» yera. Isaye tayiro: «Wuma ti woro wulnjagakkǝna. Wumaa masuwia, am ania kollowo leja!» yeno. Adǝgaima mana wuljǝnadǝ wakkayeno. Tiye: «Curo am wuro simmadǝyen falma yuwatkǝkkǝni,» cǝnna. 10 Daji Siman Biturus mukkon kashagarra ficce wolodi ɍiman kuradǝyea bakce sǝmonju kǝmboramdǝa tǝn kamgeno. Wolodidǝye cunju Malkus. 11 Amma Isaye Biturusso: «Kashagarnǝmba fannjuro kalange! Kǝnjaram Bawadǝ wuro sinadǝn yakkiwawo wa?» yeno.
Isa fuwu majilis kura adinwuyen
(Mat 26.57-68; Mar 14.53-65; Luk 22.66-71)
12 Daji kǝwu sojiyayedǝ-a kajallanja-a gureduwu yaudiyayedǝ-a Isaa cadane kekkero. 13 Burwon tia na Annas ba kǝsai Kaifassero kesado. Saa adǝn Kaifasdǝ ɍiman kura, 14 koro tima yaudiyadǝro gala ce kam fal jamadǝro nunama tayiro ngalwo cǝnnadǝ wo.
15 Daji Siman Biturus-a fuwura gade-a Isaa geya. Ɍiman kuradǝ fuwura adǝa nojǝna nangaro, ti ye Isa-a rokko balballa fado ɍiman kuradǝyero kasargawo, 16 amma Biturus deyan cinna fadoyedǝn dayeno. Daji fuwura duwon ɍiman kura tia nojǝnadǝ walde kir cinna guredumadǝro manajiye Biturussa fadodǝro kekko. 17 Kir cinna guredumadǝye Biturusso: «Ni ye fuwurawa kam adǝye falnja gǝni?» yenniya, tiye: «A’a, wu gǝni!» yeno. 18 Dunia kakua nangaro, wolodiya-a gureduwu-a kannu fujane nadǝn daada jagatti. Biturus ye tayi-a rokko daada kannu jǝgǝtti.
19 Daji ɍiman kuradǝ Isaro kǝla fuwurawanju-a alamdunju-ayen koro njǝddo badiyeno. 20 Isaye tiro: «Federo duniadǝro wulgǝkkǝna. Kullum dandalla-a Fado Alaye-alan na yaudiya samma captaidǝn alammǝkkǝna. Awima asǝrlan wullǝkkǝni. 21 Awiro koro sǝddǝmi? Am kǝrǝnsanaro kǝla awo tayiro wulgǝkkǝnayen koro yidde! Ai, awo wullǝkkǝnadǝa nojana,» yeno. 22 Awo ania wulyenniya, gureduma laa nadǝn daadadǝ Isaa maɍin bakce tiro: «Adǝgainin ɍiman kuradǝro jaawu kalakkǝmi?» yeno. 23 Isaye tiro: «Awo wullǝkkǝnadǝ diwia, kǝla diwidǝyen shedane. Amma jirea, awiro wua bansǝmi?» yeno. 24 Daji Annas Isaa tikkerǝna na Kaifas ɍiman kuradǝyero juwayeyeno.
Biturusse Isaa angǝrdu
(Mat 26.69-75; Mar 14.66-72; Luk 22.54-65)
25 Siman Biturus nadǝn daada kannu jǝgǝtti duwon, tiro: «Ni ye fuwurawanjuye falnja gǝni?» yera. Biturusse angǝrje: «Wu gǝni!» yeno. 26 Wolodiya ɍiman kuraye falnja kǝrami kam duwon Biturus sǝmo kamjǝnadǝye tiro: «Curo jǝrwudǝyen ti-a rokko njarukkǝni wa?» yenniya, 27 koro Biturus walde angǝryeno. Sadǝman gudowom kokkore kekko.
Isa fuwu Gomna Bilatussen
(Mat 27.11-14; Mar 15.1-5; Luk 23.1-5)
28 Daji suwa lǝp Isaa fado Kaifassen cattuluwe gomnariro kesado. Tayi kǝlanja gomnaridǝro ngasaanni, bare tayir gǝniro waljane masǝna salayedǝa tayiro bo tiyerǝnniro. 29 Adǝma nangaro Gomna Bilatus culuwe nanjaro ise tayiro: «Awi burwundo kǝla kam adǝyen?» yeno. 30 Tiro: «Kam adǝ diwi dioma gǝnia, tia niro sǝrǝnnjiyewawo!» yera. 31 Daji Bilatusse tayiro: «Nayi kǝlandoma tia taiwo, wadandolan tiro shara yiddowo!» yeno. Yaudiyadǝye tiro: «Andiro kam roro njejoro amardǝgǝnni,» yera. 32 Adǝgaima mana Isa kǝla jiɍi nuiyen wuljǝnadǝ jirero walyeno.
33 Koro Bilatus walde gomnariro ngaye Isaa bowoje tiro: «Nima wa Mai Yaudiyayedǝ wo?» yeno. 34 Isaye tiro: «Ni kǝlanǝm adǝa wullǝm ra am laa kǝlanin adǝa wulngeyera?» yeno. 35 Bilatusse: «Wu yaudi wa? Am lardunǝmbe-a wurawa ɍimannaye-a nia mukkoniro ngesakko. To, awi gǝle dim?» yeno. 36 Isaye: «Nodo bargaanidǝ dunia adǝye gǝni. Ca nodoni dunia adǝyea, wolodiyani cijane bare wua mukko yaudiyayero sasakkǝnniro lawala cadǝna. Amma nodoni dunia adǝye gǝni,» yeno. 37 Daji Bilatusse tiro: «Adǝgaimaa, ni mai?» yenniya, Isaye tiro: «Nima wullǝm, wu mai. Dalil tamboni-a duniaro kǝndeni-adǝ jiredǝa sattuwuro. Wundu duwon jireyemadǝ kowoni fanji,» yeno.
38 Bilatusse tiro: «Awi jiredǝ wo?» yeno. Adǝa wulyenniya, koro walde na yaudiyadǝyero culuwe tayiro: «Ayau fima kam adǝn fandǝkkǝni.
Isaro shara karmoye kamduwu
(Mat 27.15-26; Mar 15.6-15; Luk 23.13-25)
39 «Amma kǝla adandoyen kosoma fal sala Laya Njǝkkayirambedǝn nayiro salamnjagakki. Mai Yaudiyayedǝa wa nayiro salamnjagakkiya, rawuw?» cǝne tayia kiworo. 40 Koro waldane yiljane: «A’a, ti gǝni, Barabbas!» yera. Ti Barabbasdǝ jawalkorjima.