19
Daji Bilatus cakke Isaa kirwolan jajaryera. Sojiyadǝ aɍiawu kaɍiyiye* kǝlejane kǝlanjuro gǝnajagane kalwu kime tiro luyeyera. Daji nanjuro isane tiro: «Ala ngǝwuro, Mai Yaudiyaye!» cane maɍin babakkera.
Koro Bilatus walde na yaudiyadǝyero culuwe tayiro: «Akko tia nandoro tuluwukki, ayau fima tilan fandǝkkǝniro nonowo!» yeno. Daji Isa aɍiawu kaɍiyiyedǝa kalwu kimedǝ luwadaa kiluwunniya, Bilatusse tayiro: «Akko kamdǝ!» yeno. Wurawa ɍimannaye-a gureduwudǝ-a tia kerunniya, kowo sapcane: «Kǝskaro tia jagǝne! Kǝskaro tia jagǝne no!» yera. Bilatusse tayiro: «Nayi kǝlando tia ngonowo, kǝskaro jaganowo! Wudǝ ayau tilan fandǝkkǝni,» yeno. Yaudiyadǝye tiro: «Wadande mbeji, kǝla wadadǝyen karmo tiro wajipcǝgǝna, ti kǝlanjua Tada Alayero ngojǝna nangaro,» yera.
Bilatus mana adǝa fangenniya, cayea kojǝnaro riyeno. Koro gomnariro walde ngaye Isaro: «Ndaran kadim?» cǝne kiworo. Amma Isa awima tiro kalakcǝgǝnni. 10 Daji Bilatusse tiro: «Wuro manasǝgǝmbawo wa? Nanilan kǝnduwo nia kolduye-a kǝnduwo nia kǝskaro jaduwuye-a mbejiro nonǝmmi wa?» cǝne kiworo. 11 Isaye tiro: «Sameyen njadǝnnia, kǝnduwonǝm kǝlanin bawo. Adǝmaro kam niro sǝrǝnsǝgǝnadǝye biwunju kaanǝmdǝa kojǝna,» yeno.
12 Sa adǝn fuwun Bilatus Isaa salamdu mayeno, amma yaudiyadǝ kowo sapcane: «Kam adǝa salammǝmia, ni sawa Kaisarre gǝni! Wundu duwon kǝlanjua mairo ngojǝnamadǝ Kaisarra wajǝna,» yera. 13 Mana adǝa fangenniya, Bilatus deyaro Isaa cuttuluwe kǝla kurisnju sharayen na farsam kaulan tǝdǝna tǝlam yaudiyaudin tiro Gabbata canidǝn napkeno. 14 Yimdǝ yim dabbardu sala Laya Njǝkkayirambe, kausu kǝla dawu gai. Bilatusse yaudiyadǝro: «Akko maindo!» yeno. 15 Amma kowo sapcane: «Ronju tuluwe! Ronju tuluwe! Kǝskaro tia jagǝne!» yera. Bilatusse tayiro: «A! Maindoa kǝskaro jagǝkki?» yenniya, wurawa ɍimannaye tiro: «Kaisar gǝnia, mainde gade bawo!» yera. 16 Daji Bilatus Isaa kǝskaro jajaaro mukkonjaro kekko.
Isaa kǝskaro jaduwu
(Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Luk 23.26-43)
Daji Isaa cadane kesado. 17 Isa kǝlanjuma kǝskanju karmoye ngoje na tia Buwo Kǝlayelan bowojai tǝlam yaudiyaudin tiro Golgota canidǝro leyeno. 18 Nadǝn ti-a am gade yindi-a rokko kǝskaro jayeyera, sǝgǝri fi yayen kam fal fal, ti Isadǝ dawunjan. 19 Bilatus kǝla alloyen ruwuje kǝskadǝro royeyeno. Akko awo ruwuwadadǝ: ISA KAM NAJARATTE, MAI YAUDIYAYE. 20 Yaudiya kada awo allo adǝn ruwuwadadǝa kǝrayera, na Isaa kǝskaro jajaanadǝ karǝn bǝrnidǝyen, koro awo adǝa tǝlam yaudiyaye-a Rombe-a Gǝresse-alan ruwujana nangaro. 21 Daji wurawa ɍimanna yaudiyaye Bilatusso: «Bare “Mai Yaudiyaye” ruwunǝmmi, “Kam adǝye wu Mai Yaudiyaye cǝnna” ruwune,» yera. 22 Bilatusse tayiro: «Awo ruwunǝkkǝnadǝa ruwunǝkkǝna,» yeno.
23 Sojiyadǝ Isaa kǝskaro jayeyeranniya, kajǝmunju ngojane ci dewuro yakcane soji fi yaye nuwanju ngoyeno. Kalwunju kuruwu tududǝnni samen tai cidiyaro yadero caaadadǝ yea ngoyera. 24 Sojiyadǝye kattenjan: «Bare karniyende, walawala diyo, kam cuwandidǝa ruiyo!» yera. Adǝgaima awo kitawulan ruwuwadadǝ wakkayeno. Tiye: «Kajǝmuni kattenjan yakkera, koro kalwuniro walawala kedo,» cǝnna. Akko awo sojiyadǝ cadǝnadǝ.
25 Karǝn kǝska Isayedǝn yanju-a yaana yanjuye-a Meram kamu Kǝlofasse-a Meram Magdala-a daada mbeji. 26 Isa yanju-a fuwura jauro cǝraanadǝ-a nadǝn daada kirunniya, yanjudǝro: «Ya, akko tadanǝm!» yeno. 27 Daji fuwuradǝro: «Akko yanǝm!» yeno. Tǝn sa adǝn fuwuradǝ tia fannjuro kiwudo.
Karmo Isaye
(Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Luk 23.44-49)
28 Ngawo adǝyen awo samma kǝrma cerǝnaro asuyenniya, awo kitawulan ruwuwada wakkajoro, Isaye: «Ngudu fakki,» yeno. 29 Nadǝn kalwo curonjun diben comcom mbeji. Daji sojiyadǝ soso ngojane dibendǝro lǝpcagane cattuluwe karo lassagane cinjuro sayeyera. 30 Isa cujungenniya, tiye: «Cǝdǝna!» yeno. Daji kǝla cidiyaro cakke ro kirǝmbo.
31 Yim adǝ yim dabbarduye, koro wajǝnanjua yim tustuye kura. Bare kaminna kǝla kǝskayen yim tustuyea dasanniro, yaudiyadǝ siyelnjadǝa nanamja kaminnadǝa casadoro Bilatussa keworo. 32 Daji sojiyadǝ isane burwoyedǝyea kam ti-a rokko kǝskaro jajaanadǝye siyelnju namgera, yindiyedǝye ye ngai. 33 Na Isayero kadiranniya, siyelnju namjanni, ti bawo bawojǝnaro caruna nangaro. 34 Amma sojiyadǝye falnja sisinjua kajaalan sukkeno. Sadǝman bu-a ingi-a keluwo. 35 Kam awo adǝa curunadǝ nayi ye kasaddoworo sheda cǝdǝna. Shedanju jire, koro awo wuljǝnadǝa jirero nojǝna. 36 Adǝgaima awo ani wakkajana, kitawulan ruwuwadadǝ gai: «Sillanju falma namjaiwawo,» 37 koro na gade yen kitawulan ruwuwadadǝ: «Ti sukcanadǝa carui,» cǝnna.
Sittǝra Isaye
(Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Luk 23.50-56)
38 Ngawo adǝyen Isuwu kam Arimatiyaye leje kamin Isayedǝa ngojoro Gomna Bilatussa kiworo. Ti ye fuwura Isaye, amma asǝrlan, yaudiyadǝa rijǝna nangaro. Daji Bilatus amari tiro kenniya, ise kamindǝa ngoyeno. 39 Nikodimus kam calan na Isayero bune isǝnadǝ ye ise kawudi laa mir-a alus-a canilan kǝllada kilo fiakku gai kiwudo. 40 Daji kamin Isayedǝa ngojane kǝla adanja sittǝra yaudiyayedǝn kawudidǝ-a rokko batta linnen kǝleyera. 41 Na Isaa kǝskaro jajaanadǝyen jǝrwu laa mbeji, koro curo jǝrwudǝyen kauri bǝɍin laa curonjuro wundumaa casakkǝnni mbeji. 42 Yimdǝ yim dabbarduye, koro kauri adǝ karǝnnin dǝgana nangaro, curonjuro Isaa kesakko.
* 19:2 19.2 aɍiawu kaɍiyiye - Jawa kǝrmaiye. 19:2 19.2 kalwu kime - Kalwu maila. 19:24 19.24 Jaw 22.18 19:28 19.28 Jaw 22.15; 69.21 19:31 19.31 yim dabbarduye - Jǝmma, yim tustuye sǝbdu. 19:36 19.36 NL 12.46; KI 9.12; Jaw 34.20 19:37 19.37 Jak 12.10