3
Isa-a Nikodimus-a
Kǝwu Farisawayen kam laa kura yaudiyaye mbeji, cunju Nikodimus. Curo buneyen na Isayero ise tiro: «Sayinna, nidǝ malǝm na Alayen kadimbo noniyena, dalilnjudǝ wunduma Ala-a rokko gǝnia, rakce alama dimi ania cǝdiwawo,» yeno. Isaye: «Jiremaro niro wulnjǝgǝkki, kam duwon bǝɍinno tambǝnnidǝ, rakce nodo bargaa Alayedǝa curuiwawo,» yeno. Nikodimusse: «Ndayin gǝle kam kiarijǝnadǝa rakcane casambi? Curo yanjuyero wa walde yindiyero ngaye tia casambi?» yeno.
Isaye: «Jiremaro niro wulnjǝgǝkki, kam duwon ingi-a Ruhu Alaye-alan tambǝnnidǝ, rakce nodo bargaa Alayedǝro ngayiwawo. Awo kamben tambǝnamadǝ kamdǝma, amma awo Ruhu Alayen tambǝnamadǝ ruhudǝma. Bare ajammǝmmi kǝla “Sai bǝɍinno tambuwiya,” wulnjǝgǝkkǝna adǝyen. Karuwa cijiya, na cǝraanaro fuji. Kowonju fanǝmi, amma na culuwuna-a na leji-adǝa nonǝmmi. Adǝgaima kam duwon Ruhu Alayen tambǝnamadǝ ye.»
Nikodimusse tiro: «Jiɍi filan attǝ yoji?» cǝne kiworo. 10 Isaye tiro: «Ni malǝm nowada Israyilawuye duwon awo ania nonǝmmi? 11 Jiremaro niro wulnjǝgǝkki, andi awo noniyena mananiye, koro awo ruiyena shedaniye, amma nayi kua yaye shedandedǝa kasatturo wanuwwa. 12 Nayiro awowa duniayeso wulnjagakkǝna kasadduwwi duwon, sameyesodǝa wulnjagakkia, ndayilan gǝle kasadduwi? 13 Wunduma samero taccǝnni, Tada Kambe samelan jǝpcǝnadǝ gǝnia. 14 Jiɍi Nawi Musa karaan kadi rojǝgǝnadǝ gai, sai ngairo Tada Kambedǝ yea rojagaiya, 15 kǝla adǝyen wundu duwon tia kasaccǝnamadǝ ro sawisoye* cuwandi.
16 «Awoa Ala duniadǝa jaumaro cǝraye Tadanju tilo lok kaino, wundu duwon tia kasaccǝnamadǝ bare faccǝgǝnni, amma ro sawisoye cuwando nangaro. 17 Ala duniaro shara njǝddoro gǝni Tadanjudǝa kinodo, amma tilaman duniadǝa cǝkkaworo. 18 Wundu duwon tia kasaccǝnamadǝ, tia shara cǝdaiwawo, amma wundu duwon tia kasaccǝnnimadǝ, caman tia shara cǝdana, dalilnjudǝ cu Tada tilo lok Alayedǝa kasaccǝnni nangaro. 19 Adǝma sharadǝ wo: Nurdǝ duniaro isǝna, amma am nurdǝa wajane duwudǝa kerawo, kǝndonjaso diwi nangaro. 20 Diwi dioma fi yaye nurdǝa waje na nurdǝyero isiwawo, bare kǝndonju diwidǝa am federo carunniro. 21 Amma jire diomadǝ na nurdǝyero isi, kǝndonjudǝ Alayen tǝdoro fǝlediyi nangaro.»
Isa-a Nawi Yahaya-a
22 Ngawo adǝyen Isa-a fuwurawanju-a cidi Yahudiyayero lejane kawu ganaro tayi-a rokko napce ambo kasala kiddo. 23 Yahaya ye na Ainon cani karǝn bǝla Salimben ambo kasala cǝddi, nadǝn ingi ngǝwu mbeji nangaro. Am nanjuro isane tayiro kasala cǝddi. 24 Sadǝn Yahayaa kosoro casakkǝnni duwon.
25 Daji fuwurawa Yahayaye laa-a yaudi laa-a kǝla nantayirro walduyen kambiwu badiyera. 26 Na Yahayayero isane tiro: «Sayinna, kam ni-a rokko ci bǝrǝm Jordaniye todǝyen napkada duwon kǝlanjun shedanǝmmadǝ, akkonju ambo kasala cǝddi, koro am samma nanjuro lejai,» yera. 27 Yahayaye tayiro: «Kam rakce awima cuwandiwawo, awo samelan tiro tinadǝ gǝnia. 28 Nayi kǝlandoma wu adǝa wullǝkkǝnaro shedasuwi: “Wu gǝni Almasiwudǝ wo, amma wu kam Ala tin fuwunno cunodǝnadǝ.” 29 Kam njuduamadǝ tima mai larusayedǝ wo. Koro sawa gǝrenjun daada tia kǝrǝnjimadǝ kowo sawanjuye fanjiya, karwunju jauro kǝjiji. Wu ye adǝgai karwuni jauro kǝjije dama baworo waljǝna. 30 Sai tidǝ kuraje, wu ye tǝngǝɍinǝkkiya.
31 «Kam duwon samelan isǝnamadǝ sammaa kojǝna. Kam duwon cidilan dǝganamadǝ cidiyedǝma, koro awo cidiyedǝmaa manaji. Kam duwon samelan isǝnamadǝ sammaa kojǝna. 32 Awo curuna-a fanjǝna-aa shedaji, amma wunduma shedanju kasacciwawo. 33 Kam duwon shedanju kasaccǝnamadǝ Alaa jiremaro tabbaccǝna. 34 Awoa kam Ala cunodǝnamadǝ mana Alaye manaji, Ala tiro Ruhunju dadu bawoaro cina nangaro. 35 Bawadǝ Tadadǝa cǝraana, koro awo sammaa mukkonjuro cakkǝna. 36 Kam Tadadǝa kasaccǝnamadǝ ro sawisoye cuwandǝna. Amma kam Tadadǝa kasattu wajǝnamadǝ ro cuwandiwawo, gǝrgadu Alaye tilan dǝgai,» yeno.
* 3:15 3.15 ro sawisoye - Ro duwon na Alayen tǝmmaro ceriwawo.