4
Isa-a kamu cidi Samariyaye-a
Isa Yahayaa kojǝnaro fuwurawa cuwande tayiro kasala cǝddidǝa Farisawa fanjanaro Isa asuyeno. Adǝ yaye Isa ti kǝlanju gǝni, fuwurawanju ambo kasala caddi. Daji cidi Yahudiyayea kolje cidi Galileyero wallada. Amma sai cidi Samariyayen reje kojiya duwon. Adǝgaima Isa bǝla laa cidi Samariyaye tiro Sakar cani karǝn kulo Nawi Yakuba tadanju Nawi Isuwuro cinadǝro kadio. Nadǝn baram Yakubaye mbeji, koro kausu kǝla dawu, Isa ye bǝlawuroro cǝmbarǝna, ise ci baramdǝyen napkeno.
Kamu Samariyaye laa ingi gudoro kadio. Isaye tiro: «Ingi se yakke!» yeno. Sa adǝn fuwurawanju awo kǝmboye njuworo bǝlaro lejana. Amma kamu Samariyayedǝye tiro: «Ni yaudi, wu ye kamu Samariyaye, awiawin wua ingi kǝnjayero suworǝmi?» Awoa caman yaudiya-a Samariyawu-a tawaktaiwawo. 10 Isaye tiro: «Ca kǝnjo Alayea-a wundu ingi kǝnjayero njuworǝnaa-a nonǝmmaa, nima tia korǝme ingi roye niro nji,» yeno. 11 Kamudǝye tiro: «Kǝma, karwi ye tammi, baram ye kuruwu. Ndaran ingi roye adǝa fandǝmi? 12 Ra, nidǝ kaarinde Nawi Yakuba ti duwon andiro baram adǝa sade ingi ti kǝlanju cane tadawanju-a lǝmannanju-a ye casanadǝmaro wa kura wo?» 13 Isaye tiro: «Wundu duwon ingi adǝa canadǝ nangadembo ngudu fanji, 14 amma wundu duwon ingi tiro yikkidǝa canadǝ tǝmmaro ngudu fanjiwawo. Ingi tiro yikkidǝ curonjun sim ingi royero walje har ro sawisoyero bǝlbǝldi.» 15 Kamudǝye tiro: «Kǝma, ingi adǝa wuro se, kua adǝn fuwun bare ngudu fakke ingi gudoro na adǝro waldǝkke isǝkkǝniro,» yeno.
16 Isaye tiro: «Lene kwanǝm bowone, na adǝro arowo!» yeno. 17 Kamudǝye: «Kwa takkǝni,» yenniya, Isaye tiro: «“Kwa takkǝni,” nǝmmadǝ, jirenǝm. 18 Amma kwa uwu dim, koro ti kǝrma rokko dǝgawwadǝ kwanǝm gǝni. Awo wullǝmmadǝ jire,» yeno. 19 Daji kamudǝye tiro: «Kǝma, ni nawiro asunǝkkǝna. 20 Kaariyandeso* kǝla kau kuruwu adǝyen Alaro ambǝtkeyera, amma nayidǝ na Alaro ambǝttuwuyedǝ sai Jerujalemnin nuwi.» 21 Isaye kamudǝro: «Wua sasarai, sa laa ise Bawadǝro kǝla kau kuruwu adǝyen gǝni bi Jerujalemlan gǝni ambǝtkǝwi. 22 Nayidǝ awo nonuwwiro ambǝtkǝwi. Andidǝ awo noniyenaro ambǝtkǝiye, awoa njǝkkawodǝ yaudiyayen isi. 23 Amma sadǝ isi har isǝnama, ambǝttuwuwu jireyedǝ Bawadǝro curo ruhu-a jire-ayen ambǝccagai, dalilnjudǝ Bawadǝ am jiɍi anima tiro ambǝccaaro maji nangaro. 24 Aladǝ Ruhu, am tiro ambǝccagaidǝ sai curo ruhu-a jire-ayen ambǝccaa!» 25 Kamudǝye tiro: «Almasiwu kam tiro Kǝristi canidǝ isiro nokkǝna. Isiya, andiro awo sammaa isanosagai,» yeno. 26 Daji Isaye tiro: «Wu niro mananjǝgǝkkidǝ, wuma ti wo!» yeno.
27 Sa adǝn fuwurawanju isane Isa kamuro mana cǝddidǝa ajapkera, amma wundunjama kamudǝro: «Awi raam?» bi Isaro: «Awiro tiro managǝmi?» wuljǝnni. 28 Daji kamudǝ bulenju kolje bǝlaro walde ambo: 29 «Arowo, kam awo dikkǝna sammaa wulsǝgǝnaa ruiwo! Waneye tima Almasiwudǝ wo?» yeno. 30 Jamadǝ na Isayero leduro bǝladǝn keluwo.
31 Sa adǝn fuwurawadǝ tia lowojane: «Sayinna, masǝna de!» cani. 32 Amma tayiro: «Kǝmboni nonuwwi mbeji,» yenniya, 33 fuwurawadǝ kattenjan: «Kam laa tiro kǝmbo cukkudǝna wa?» cani. 34 Isaye tayiro: «Kǝmbonidǝ, tima awo ti wua sunodǝnamadǝ cǝraanadǝa dio-a kidanju tumoduwu-adǝ wo. 35 Nayiye: “Kaladǝro kǝndawu dewu gapco,” nuwi, gǝna? Wu nayiro wulnjagakki, kǝla sammowo kulowadǝ kaladǝro basawunaro ruiwo! 36 Kam kalajimadǝ alwasi cuwande nema ro sawisoyero capci. Adǝgaima kam cǝnadimadǝ-a kam kalajimadǝ-a rokko karwunja kǝjiji. 37 Kǝla adǝyen awo wuldǝnadǝ jire: “Kam laa cǝnadi, kam laa ye kalaji.” 38 Nayia awo kidanuwwi kaladuro ngenodǝkko. Am gade kidadǝa cado, nayi ye barga kidanjaye kiwanduw.»
39 Samariyawu bǝla adǝn dasaana kada Isaa kasatkera, kamudǝye shedaje: «Awo dikkǝna sammaa wulsǝgǝna!» cǝnna nangaro. 40 Nanjuro kadiranniya, nanjan napcoro tia lowojane Isa kawu yindiro napkeno. 41 Mananju nangaro am kada ye cayema kojǝnaro tia kasatkera. 42 Daji kamudǝro: «Kǝrma awo wullǝmmadǝ gǝni nangaro tia kasatkeiye. Andi kǝlandema ye tia faniyena, koro jiremaro tima Njǝkkayima duniayedǝ woro noniyena!» yera.
Isaye kowonaye tada isangaduwu
(Mat 8.5-13; Luk 7.1-10)
43 Ngawo kawu yindiyen Isa bǝladǝa kolje cidi Galileyero leyeno. 44 Caman Isa kǝlanjuma nawi bǝlanjan daraja cǝdanni cǝnna. 45 Cidi Galileyero kadinniya, am cididǝye tia ngǝlaro sosayera. Tayidǝ awo Isa Jerujalemnin sa salayen cǝdǝna sammaa caruna, dalilnjudǝ tayi ye saladǝro lejana nangaro.
46 Daji Isa walde bǝla Kana cidi Galileye na ingia dibenno kalakcǝnadǝro kadio. Bǝrni Kafarnaambelan kowona laa mbeji, tadanju dondi. 47 Kowonadǝ Isa cidi Yahudiyayea kolje Galilero isǝnaro fangenniya, nanjuro leje tia lowoje iso tadanju no cǝdidǝa isangajuwo yeno. 48 Isaye tiro: «Alama so, awo ajabba ajabba so kiruw gǝnia, tǝmmaro yasarawwawo!» yeno. 49 Kowonadǝye tiro: «Kǝma, kawu tadani nuiro are!» yeno. 50 Isaye tiro: «Lene, tadanǝm ronjua!» yenniya, kamdǝ mana Isa tiro wuljǝgǝnadǝa kasacce leyeno.
51 Ledu cǝdi duwon, wolodiyanju tia kapcagane tiro: «Tadanǝm ronjua,» yera. 52 Sa tadanju ngajǝnadǝa kiworǝnniya, tiro: «Bikka sa fal kajiriyen kangedǝ tia kolyeno,» yera. 53 Bawadǝ sa adǝman Isaye tiro: «Tadanǝm ronjua!» cǝnnadǝro asuyeno. Daji ti-a am fannjuye samma-a Isaa kasatkera. 54 Adǝma alama ajabba yindiye Isa ngawo cidi Yahudiyayea kolje cidi Galileyero isǝnayen cǝdǝnadǝ wo.
* 4:20 4.20 Kaariyandeso - Am cidi Samariyaye yaudi, amma ngalongawuɍi. 4:20 4.20 nayidǝ - Yaudiya.