5
Isaye kam tiyinju nunaa isangaduwu
Ngawo adǝyen ngǝmǝri yaudiyaye laa kidǝnniya, Isa Jerujalembo leyeno. Jerujalemlan karǝn Ngaworam Dimiyayedǝn falwu ingiye ngurwo uwua mbeji, tǝlam yaudiyaudin tiro Baitsata cani. Ngurwo anin am dondi kada bowada mbeji: kambuwa so, ngurdiyiya so, am tiyinja nuna so. [Ingidǝye bǝljǝmdunju gurejai, dalilnjudǝ sa laa sa laan malaiya Kǝmandeye jǝpce ingidǝa bǝljǝmji nangaro. Wundu duwon ingi bǝljǝmjǝnadǝro burwon ngaanamadǝ, kǝndondi jiɍi fi tilan dǝga yaye, ngaji.] Nadǝn kam laa kǝrwu fiakkun wuskunno dondi mbeji. Isa kamdǝa bowada kirunniya, koro nadǝn jauro tussǝnaro nojǝnadǝ, tiro: «Ngadu raamma wa?» cǝne kiworo. Kam dondidǝye tiro: «Kǝma, sa ingidǝ bǝljǝmjiya, kam nanin wua ingidǝro sakki bawo. Koro ledu dikki duwon, kam gade wua burwose ngayi,» yeno. Isaye tiro: «Cine bǝnarammǝm ngone lene!» yeno. Sadǝman kamdǝ ngaje bǝnaramnju ngoje ledu badiyeno.
Yim adǝ yim tustuye. 10 Adǝ nangaro yaudiyaye kam ngajǝnadǝro: «Yim tustuyea bǝnarammǝm ngodu niro amardǝgǝnni,» yera. 11 Tayiro: «Kam duwon wua isangasǝgǝnadǝ, tima wuro: “Bǝnarammǝm ngone lene!”» yeno. 12 Tayiye tiro: «Wundu kam duwon niro bǝnarammǝm ngone lene cǝnnadǝ?» cane keworo. 13 Amma kam ngajǝnadǝ ti wundumaro nojǝnni, Isa curo jamadǝyero kǝldǝgǝna nangaro. 14 Ngawo adǝyen Isa kamdǝa Fado Alayen najiye tiro: «Akko nganǝmma! To, biwu dio kolle, bare awo laa jauro diwi adǝa kojǝna nia njuwandǝnniro,» yeno. 15 Daji kamdǝ leje yaudiyadǝro Isama tia isangajuwo yeno.
16 Isa awo ania yim tustuyea cǝdǝna nangaro, yaudiyadǝ tiro niadiwi fǝleduwu badiyera. 17 Amma Isaye tayiro: «Bawani ku kundenno kida cǝdi, wu ye kida dikki,» yeno. 18 Adǝ nangaro yaudiyadǝ cayema kojǝnaro tia roro njejoro mayera. Yim tustuyea awo dioro dapkada runju gǝni cǝdo, koro Aladǝma Bawanju wo cǝne Alaa gaskayeno.
Kǝnduwo Tadaye
19 Daji Isaye yaudiyadǝro: «Jiremaro nayiro wulnjagakki, Tadadǝ kǝlanju awima rakce cǝdiwawo, sai awo Bawadǝ cǝde curunadǝa. Koro awi yaye Bawadǝ cǝdidǝa Tadadǝ ye cǝdi. 20 Awoa Bawadǝ Tadadǝa cǝraana awo ti kǝlanju cǝdi sammaa tiro fǝlejiyi. Koro kǝndo animaa kojǝna tiro fǝlejiyi, nayi ye jauro ajammoworo. 21 Jiɍi Bawadǝ am sanunaa cǝsange tayiro ro cidǝ gai, Tadadǝ ye kam cǝraanaro ro ci. 22 Bawadǝ wundumaro shara cǝddiwawo, amma shara sammaa mukko Tadadǝyero cakkǝna, 23 am nga Tadadǝro daraja cado, jiɍi Bawadǝro daraja cadidǝ gai. Kam Tadadǝro daraja ciwawomadǝ Bawa tia cunodǝnadǝro daraja ciwawo. 24 Jiremaro nayiro wulnjagakki, kam manani fanje ti wua sunodǝnadǝa kasaccǝnamadǝ ro sawisoye cuwandǝna. Shara tia cǝdaiwawo, amma karmoro kaje ro cuwandǝna.
25 «Jiremaro nayiro wulnjagakki, sadǝ isi har isǝnama, sa duwon am sanuna kowo Tada Alayedǝa fanjai, koro tayi fanjanamadǝ roa dasayi. 26 Jiɍi Bawadǝ fǝrdu royedǝ gai, ngaima cakke Tadadǝ ye fǝrdu royero waljǝna. 27 Koro kǝnduwo shara kamdaye tiro cina, dalilnjudǝ tima Tada Kambedǝ wo nangaro. 28 Bare adǝa ajammuwwi, sa ise am kaurilan samma kowonju fanjane 29 caluwi. Am duwon awo ngǝla cadǝnamasodǝ roaro cijai, amma am duwon awo diwi cadǝnamasodǝ shararo cijai.
30 «Wu runi awima rangǝkke dikkiwawo. Jiɍi fakkidǝ gai, shara dikki. Koro sharani ye jire, dalilnjudǝ awo raakkǝna gǝni, awo ti wua sunodǝnamadǝ cǝraanaa dioro makki nangaro.
Shedawu Isaye
31 «Wu kǝlanin kǝlani shedadumaro walyekkoa, shedanidǝ jire gǝni. 32 Shedamani gade mbeji, koro sheda kǝlanin cǝdidǝ jirero nokkǝna. 33 Yahayaro am yikkunoduwwa, ti ye jiredǝa shedajo. 34 Wudǝ kamben gǝni sheda makki, amma njǝkkawo fandoworo awo ania wullǝkki. 35 Yahayadǝ fatǝla waskada nur ci. Sa ganaro karwukǝjia curo nurnjuyen nammuwwa. 36 Amma shedani sheda Yahayayea nankuran kojǝna, dalilnjudǝ kǝndo Bawadǝ wuro tumowokkoro sinadǝ, kǝndodǝmaa dikko, tayima Bawadǝ wua sunodǝnaro kǝlanin shedasai nangaro. 37 Koro Bawa wua sunodǝnadǝ, tima kǝlanin shedajǝna. Amma nayidǝ ngaltema kowonju ye fanuwwi bi fasalnju ye ruwwi, 38 koro mananju ye karwundon napcǝnni, dalilnjudǝ kam cunodǝnadǝa kasadduwwi nangaro. 39 Kitawuwadǝa kǝla hangallayen kǝranuwi, tayilan ro sawisoye fanduwiro tǝmanuwwa nangaro. Kitawuwa anidǝ, tayima kǝlanin sheda cadi. 40 Adǝ yaye naniro isuwe ro sawisoye fandoro wayew.
41 «Amben gǝni daraja makki. 42 Amma nayia nonjakkǝna, kǝrawo Alaye karwundon bawo. 43 Cu Bawaniyen kadikko, amma wua moworo wasew. Kam gade cu kǝlanjuyen kadioa, tia mowuwi. 44 Nayi daraja kattendon manuwi, amma daraja Ala runjuyen isidǝa manuwwawodǝ, ndayilan gǝle ranguwe wua sasarawi? 45 Bare wuma nayia na Bawadǝyen ngadarnjakkiro tǝmanuwwi. Ngadarmandodǝ, tima Nawi Musa wo, kam duwon tǝmando tiro yakkuwwadǝ. 46 Ca Nawi Musaa jiremaro yasarawwaa, wu yea sasarawi, kǝlanin ruwujǝna nangaro. 47 Amma awo ruwujǝnadǝa yasarawwia, ndayin gǝle manani yasarawi?» yeno.