2
Kulawa mkufa kwingila muugima
Aho umwaka mweye mukala kamba mufa mbuli ya ubananzi na nzambi zenu. Kipindi kija mukala kwa ubananzi na kukweleleza gehile ga wanhu wa mwiisi ino, mukala momtegeleza mtawala wa gehile wa undewa wa ulanga, loho ija yowatawala wanhu iwoleka kumtegeleza Mulungu. Na tweye wose tukala kamba wao, na tukala kwa kukweleleza usulukilo wihile uli mgati mmwetu, na tusang'hana mbuli zija zinogeligwe na ng'huli zetu na nzewele zetu. Kamba vitukalile, kamba viweli wanhu wayagwe, tumgevuza Mulungu na tulondeka kutagusigwa.
Lakini Mulungu kana bazi ng'hani. Na katunogela kwa unogelwa mkulu, hata vitukalile tofa kwa nzambi, katutenda wagima hamoja na Kilisito. Kwa ng'hekewa ya Mulungu mweye mukomboligwa. Kwa kuilumba na Yesu Kilisito, Mulungu katuzilibula hamoja nayo, tukale nayo kuulanga. Vivo viyalondile kulagusa kwa kipindi chose chonda kize ukulu wa ng'hekewa yake iyatugwee kwa unogelwa kwa kuilumba kwetu na Yesu Kilisito. Kubitila ng'hekewa ya Mulungu mukomboligwa kwa kumtamanila. Mbuli ino hailawilile kwa udahi wenu, lakini ilawilila kwa nhunza ya Mulungu, hailawilile kwa sang'hano zenu, avo munhu yoyose sambi yaitape. 10 Tweye twa sang'hano ya makono ga Mulungu, na kwa kuilumba na Yesu Kilisito, Mulungu katuumba muladi tukale kwa kusang'hana mbuli zinogile ziyatutandile tuzisang'hane.
Kuilumba na Kilisito
11 Avo, mweye wanhu hamwili Wayahudi kwa kuvumbuka, mukemigwa, “Wanhu hawengile kumbi,” na Wayahudi woikema, “Wanhu wengile kumbi,” wao wengila kumbi mzing'huli zao, kulagusa kuwa wanhu wa Mulungu, kumbukeni vimukalile aho umwaka. 12 Vivija, kipindi kija mweye mukala hamuilumbile na Kilisito. Mukala wanhu baki na hamukalile mna iwanhu wasaguligwe na Mulungu, mukala mduhu fungu jojose mna gamalagano ga Mulungu gayawalongele wanhu zake, mukala mduhu cha kutamanila na mukala mduhu Mulungu. 13 Aho umwaka mukala kutali na Mulungu, lakini sambi, kwa kuilumba na Yesu Kilisito, mugaligwa behi kwa damu ya Kilisito. 14 Kwavija Kilisito mwenyego katugalila tindiwalo kwa kuwatenda Wayahudi na wanhu haweli Wayahudi kinhu kimoja. Kwa kulava lukuli lwake mwenyego kamba nhosa kasegeza kuihila kwao, kuigalile na luwa lukalile lowagola. 15 Kagasegeza Malagizo ga Wayahudi na vihendo vake, muladi kulawa mzing'holo azo mbili yatende lukolo lumoja lwa sambi kwa kuilumba nayo mwenyego na avo kugala tindiwalo. 16 Kwa kulava nhosa lukuli lwake mumsalaba Kilisito kasegeza kuihila kwao, kazitenda ng'holo azo ziilumbe ziwe kinhu kimoja kamba lukuli na kuzitenda zimbwelele Mulungu.
17 Avo Kilisito keza kuwapetela Mbuli Inogile igala tindiwalo kumwenu, mweye wanhu hamwili Wayahudi, mukalile kutali na Mulungu na vivija kwa Wayahudi wakalile behi na Mulungu. 18 Avo kubitila Kilisito tweye wose, Wayahudi na wanhu haweli Wayahudi, todaha kumcholela Tata kwa Loho imoja Yang'alile.
19 Avo mweye wanhu hamwili Wayahudi sambi hamwili wanhu baki hebu wanhu wa kutali, mweye sambi mwa wenekae hamoja na wanhu wa Mulungu na mwa wanhu wa lukolo lwa Mulungu. 20 Na mweye vivija muzengigwa mna ichandusilo kikigwe na watumigwa na watula ndagu wa Mulungu. Nayo Yesu Kilisito mwenyego ayo dibwe kulu da chandusilo. 21 Avo Kilisito mwenyego ayo yogogeleza ng'anda yose na kuitenda ikule iwe ng'anda ing'alile ya Mulungu ilavigwe kwa Mndewa. 22 Kwa kuilumba na Kilisito, na mweye vivija mozengigwa hamoja na wayagwe wose, Mulungu yakale kumwenu kubitila Loho wake Yang'alile.