3
Sang'hano ya Paulo kwa wanhu haweli Wayahudi
Avo, niye Paulo, namfungwa kwavija nomsang'hanila Yesu Kilisito mbuli ya mweye wanhu hamwili Wayahudi, nompula Mulungu. Nojuwa kweli muhulika, Mulungu viyanigwelele ng'hekewa ya kusang'hana sang'hano ino mbuli ya mweye. Mulungu kangubulila vinhu vake vifisigwe, mna ibaluwa ino niwapetela kidogo mbuli ayo, na mwahakisoma kija kinyandike, modaha kujuwa vinhu vinjuwile niye, vifisigwe kwa mbuli ya Kilisito. Baho umwaka wanhu wakala hawavijuwile vinhu vino vifisigwe, lakini sambi Mulungu kawagubulila vinhu avo watula ndagu na watumigwa zake wang'alile kubitila Loho Yang'alile. Kinhu chenyego kifisigwe acho kino, kubitila Mbuli Inogile wanhu haweli Wayahudi wopata fungu mna ivinhu vinogile va Mulungu hamoja na Wayahudi, wao wokuwa maungo ga lukuli luluja, na wobokela kikija kiyalongile Mulungu kubitila Yesu Kilisito.
Niye nitendigwa msang'hanaji wa Mbuli Inogile kwa ng'hekewa iyanigwelele Mulungu kwa udahi wake mkulu. Niye na munhu mdodo kubanza wanhu wose wa Mulungu, lakini Mulungu kanigwaa ng'hekewa, muladi niwapetele wanhu haweli Wayahudi Mbuli Inogile, ya vinhu vinogile va Kilisito vilibule uhelelo, na niwatende wanhu wose wazijuwe mbuli za Mulungu zifisigwe na vizisang'hana. Mulungu yaumbile vinhu vose, kavifisa vinhu vake avo toka mwaka, 10 muladi sambi, kubitila wanhu wamtogole Yesu, watawala na weli na ukulu wa kuulanga waijuwe nzewele ya Mulungu viili na nzila nyingi. 11 Mulungu kaitenda mbuli ayo, kamba viyagesile toka mwaka, na katenda kubitila Mndewa wetu Yesu Kilisito. 12 Kwa kuilumba na Kilisito na kumtamanila, todaha kumgendela Mulungu bila kudumba na kuno totamanila kuwa kotubokela. 13 Avo nowapulila kwa Mulungu, sekemubwele kukisogo, kwavija niye nogaya mbuli ya mweye, gago gose mbuli ya kuwatenda mumwede.
Unogelwa wa Kilisito
14 Kwa kilamuso kino, nomfugamila Tata, 15 yeli chanduso cha ng'holo zose kuulanga na mwiisi. 16 Nompula Mulungu yeli na ukulu wa vinhu vingi, yawagangamize mmizoyo yenu kubitila Loho wake, 17 nayo Kilisito yakale mmizoyo yenu kwa kumtamanila kwenu. Nopula muwe na mizizi na chandusilo mna ukuinogela, 18 muladi mweye hamoja na wanhu wa Mulungu mujuwe goya unogelwa wa Kilisito viwenela kwa ugazi na utali, kwa kwingila hasi na kuchola uchanha. 19 Ona, muujuwe unogelwa wa Kilisito ubanzile nzewele zose, na mumemezigwe utimilifu wose wa Mulungu.
20 Kumwake Mulungu kubitila nguvu yake isang'hana mgati mmwetu, kodaha kusang'hana mbuli ng'hulu ng'hani kubanza gaja gotupula hebu kugesa. 21 Mulungu yatogoligwe kwa ukulu wake ukoneka kwa wanhu wose wamtogole Yesu, na kwa Yesu Kilisito, kipindi chose, kiliduhu uhelelo! Ona.