4
Kuilumba na Kilisito
Avo, niye nili mfungwa kwavija nomsang'hanila Mndewa, nowapula mukale kamba Mulungu viyawakemile. Siku zose muwe wahole na moyo unogile, muinogele kwa kufunga umoyo. Wambeni ng'hani sekemwagize kuilumba kwenu, kuyawagwee Loho Yang'alile kubitila tindiwalo dili kumwenu. Kuna lukuli lumoja na Loho imoja, kamba vija vikuli na tamanilo dimoja dimukemeligwe na Mulungu. Hana Mndewa imoja na tamanilo dimoja na ubatizo umoja, hana Mulungu imoja nayo ayo Tata wa wanhu wose, nayo ayo Mndewa wa wanhu wose, kosang'hana kubitila gose, na kabaho mna igose.
Kila imoja wetu kagweleligwa ng'hekewa kamba viyalondile Kilisito kumgwaa. Kamba Maandiko Gang'alile vigolonga,
“Viyacholile uchanha ng'hani kuulanga,
kawasola wanhu bwando wakalile wafungigwe,
kawagwaa wanhu nhunza.”
Vino yahalonga, “kachola uchanha” kofambula choni? Kofambula kuwa tanhu kahumuluka mbaka hasi ng'hani ya isi. 10 Avo munhu iija yahumuluke ayo iija yacholile uchanha kuulanga na kubanza kuulanga, muladi yaimemeze isi yose kila hanhu. 11 Heyo ayo, “yawagwelele wanhu nhunza.” Na kawasagula wanhu wayagwe wawe watumigwa na wayagwe wawe watula ndagu wa Mulungu, na wayagwe wawapetele wanhu Mbuli Inogile na wayagwe wawe wasusilaji na wafundiza. 12 Katenda vivo, yawatande wanhu wose wa Mulungu mbuli ya kumsang'hanila Kilisito, muladi kulugangamiza lukuli lwa Kilisito. 13 Avo na tweye wose tuwe kinhu kimoja kwa kumtamanila na kumjuwa Mwana wa Mulungu, tuwe wanhu wakangale na kuuvikila utimilifu wake Kilisito mwenyego. 14 Avo hondatuwe wana kabili, twahasigwa na kuhembelusigwa kuno na kuno na beho da wanhu wofundiza uvizi muladi wawagize wanhu wayagwe kwa ubala. 15 Lakini twahalonga ukweli kwa moyo wa unogelwa, tokula mzimbuli zose kwa Kilisito, yeli mkulu. 16 Kwa kulongozigwa na Kilisito maungo gose ga lukuli goilumba, na lukuli lose logogelezwa kwa kutazigwa na maungo gake. Avo kila maungo gahasang'hana viilondeka, lukuli lose lokula na kuizenga mna ukuinogela.
Ugima kubitila Kilisito
17 Avo, nowazuma kwa twaga da Mndewa, sekemukale kabili kamba wanhu hawamjuwile Mulungu, weli na magesa gamemile ubozi wiiyeka. 18 Wanhu awo nzewele zao za mdiziza, wakutali na ugima ulavigwa na Mulungu mbuli ya ubozi wao na udala wao wa mizoyo. 19 Wanhu awo waduhu kinyala, wasede na wotenda mbuli zose zigela kinyala na wogendelela kulonda kutenda vivo.
20 Lakini mweye hamuifunzile avo mbuli ya Kilisito. 21 Mweye muhulika goya mbuli zake, na mufundizigwa ukweli uli kwa Yesu. 22 Uvuleni unhu wenu wa umwaka, uja ukalile wonangigwa kwa kusulukila vinhu va uvizi. 23 Mizoyo yenu na nzewele zenu vitendigwe va sambi. 24 Uvaleni unhu wa sambi, uumbigwe kwa kuigala na Mulungu, uja uigubula wenyego muugima wa ukweli wa kutenda golondigwa na Mulungu na kung'ala.
25 Avo lekeni uvizi! Kila munhu kolondeka kumulongela miyage ukweli, kwavija kila imoja wetu ni maungo ga lukuli lwa Kilisito. 26 Mwahagevuzika, sekemutogole kugevuzika kwenu kuwatende mutende nzambi, na sekemukale na ng'hasiliki kutwa ngima. 27 Sekemumgwelele mwenembago nyafasi. 28 Wanhu wose wakalile wokwiba waleke na wasonge kusang'hana kwa makono gao, muladi wakale kwa kutamaniligwa na wadahe kuwataza wakiwa. 29 Sekemulosoke, lakini mulonge mbuli zinogile, za kuwataza wanhu, muladi mbuli zimulonga ziwataze kamba viilondeka kwa awo wozihulika. 30 Sekemumtende Loho Yang'alile wa Mulungu, yanyunyuwale kwavija Loho ayo kilaguso cha Mulungu kuwa mweye mwa wanhu zake. Nayo Loho kolagusa kuwa siku yovika Mulungu kowatenda mulekesigwe. 31 Sekeukone usungu, sekemuding'huke na kugevuzika. Sekemuibamilile hebu kuiliga, sekemuihile kwa mbuli yoyose. 32 Lakini muyonele bazi na kuinogela, na kila munhu yagele kumgongo gehile ga miyage, kamba Mulungu viyazigelile kumgongo nzambi zenu, kubitila Kilisito.