5
Kukala mna umulenge
Avo muigale na Mulungu, kwavija mweye mwa wanage yowanogela. Ugima wenu ulongozigwe na unogelwa, kamba Kilisito viyatunogele na mbuli yetu kailava mwenyego kamba nhunza inung'hila goya na nhosa imnogela Mulungu.
Kwavija mweye mwa wanhu wa Mulungu, mbuli ya ugoni, uchafu wowose hebu ugila, sekevilongigwe kumwenu. Sekemulonge mbuli zigela kinyala hebu mbuli za ubozi hebu utalazi wa maligo, gose gago haganogile kumwenu. Lakini mbuli za kumgwaa nhogolwa Mulungu azo zinogile. Mujuwe goya, munhu yotenda ugoni, hebu mchafu hebu msede, ugila uigala na kuvitambikila vinyago. Wanhu wotenda mbuli azo honda wawe na fungu Muundewa wa Kilisito na wa Mulungu.
Sekemutogole munhu yawavizile kwa mbuli za ubozi, kwavija kwa mbuli azo ng'hasiliki ya Mulungu yowezila wanhu wose woleka kumtegeleza. Avo sekemutende nao mbuli yoyose. Aho umwaka mweye mukala mdiziza, lakini sambi mokala kumulenge kwa kuilumba na Mndewa. Avo mukale kamba wanhu wa mulenge, kwavija mulenge wogala kutenda mbuli zinogile, kutenda goyolonda Mulungu na ukweli. 10 Mugeze kugajuwa gaja gomnogela Mulungu. 11 Sekemutende sang'hano zihile za mdiziza, lakini zilaveni kunze kuna umulenge. 12 Mbuli zitendigwa kwa kinyelegezi, zogela kinyala kuzilonga. 13 Lakini mbuli zose zitendigwa mna umulenge, ukweli wake wogubuligwa goya, 14 kwavija kila kinhu kigubuligwe goya chokuwa mulenge. Lekaavo yolongigwa,
“Lamuka gweye uwasile,
zilibuka kwa wafile,
nayo Kilisito kokumwemwesela.”
15 Avo, muitiganye vija vimukala. Sekemukale kamba wanhu wabozi, lakini kaleni kamba wanhu weli na nzewele. 16 Kisang'hanileni goya kipindi kino kimuli nacho, kwavija siku zino ziha. 17 Avo sekemuwe wabozi, lakini zahileni gaja goyolonda Mndewa mweye musang'hane.
18 Sekemukoligwe, kwavija ayo yowabananga, lakini mumemezigwe Loho Yang'alile. 19 Longeni kwa mbuli za zabuli na nyila na tenzi za kiloho, mwimbileni Mndewa nyila na zabuli kwa kumgwaa nhogolwa mmizoyo yenu. 20 Siku zose mgweleleni nhogolwa Mulungu Tata, kwa twaga da Mndewa wetu Yesu Kilisito kwa kila kinhu.
Watwanzi na Wakasano
21 Kila munhu tanhu yamgese miyage mbuli ya kumtegeleza Kilisito.
22 Watwanzi wategelezeni wakasano zenu kamba kumtegeleza Mndewa. 23 Kwavija mbigalo kana udahi kwa mwehe wake, kamba vija Kilisito viyali na udahi kwa wanhu wamtogole. Nayo Kilisito mwenyego ayo yowakombola wanhu wamtogole, wanhu wamtogole awo lukuli lwake. 24 Kamba vija wanhu wamtogole Kilisito viwomtegeleza, vivija watwanzi wategelezeni wakasano zenu mna zimbuli zose.
25 Na mweye wakasano, wanogeleni wehe zenu kamba vija Kilisito viyowanogele wanhu wamtogole, na kailava mwenyego mbuli yao. 26 Katenda avo muladi yawalave kwa Mulungu, yahamambukiza kuwasunha kwa mazi kubitila mbuli yake, 27 muladi wawe wanhu wang'alile na wanogile ng'hani, wanhu weliduhu dowa, kwiha hebu chochose kili kamba acho. 28 Avo, wakasano wolondeka wawanogele wehe zao kamba viwozinogela ng'huli zao wenyego. Munhu yomnogela mwehe wake koinogela mwenyego. 29 Kuduhu munhu yoyose yolwihila lukuli lwake, lakini kolugwaa lujo na kululolesa. Nayo Kilisito vivija vivo viyowalolesa goya wanhu wamtogole, 30 kwavija tweye twa maungo ga lukuli lwake. 31 Kamba Maandiko Gang'alile vigolonga, “Kwa mbuli ino mbigalo komuleka tatake na mamake, nayo koilumba na mwehe wake, na wanhu wao wabili wokuwa kinhu kimoja.” 32 Kuna ukweli ufisigwe ugubuligwe mna zimbuli zino, naniye nokona kuwa zomulonga Kilisito na kanisa jake. 33 Lakini vivija zowalonga mweye, kila mbigalo kolondeka yamnogele mwehe wake, kamba viyoinogela mwenyego, nayo mtwanzi kolondeka yamtegeleze mkasano wake.