2
Wanhu wozumigwa mbuli ya kuibagula
Ndugu zangu, mweye mumtogola Mndewa Yesu Kilisito, Mndewa wa ukulu, avo sekemuwabagule wanhu. Geseni kamba munhu imoja yavalile pete ya zahabu na viwalo vinogile ng'hani keza mumting'hano wenu, vivija keza munhu mkiwa yavalile viwalo vifitile, kamba mwahamtonga munhu ayo yavalile viwalo vinogile ng'hani na kumulongela, “Kala hano hanogile,” lakini momulongela munhu ija mkiwa, “Gweye ima haja, hebu kala hasi mmagulu gangu,” baho moibagula wenyego na motagusa kwa magesa genu gehile.
Ndugu zangu niwanogela, tegelezeni! Mulungu kawasagula wanhu wokoneka wakiwa mwiisi muladi wawe wagoli mditamanilo na wengile muundewa uja uyawalongele kowagwaa wanhu womnogela. Lakini mweye mowabeza wanhu wakiwa. Vino si hewo bule wanhu wagoli wowonela na kuwagala mkitala? Vino si hewo bule wodiliga twaga dinogile da Kilisito ija imumtamanila?
Motenda goya kamba modigoga lagizo da undewa wa Mulungu dili mna Gamaandiko Gang'alile, “Mnogele miyago kamba viuinogela mwenyego.” Lakini mwahaibagula motenda nzambi na motagusigwa mubananga kwa kugabena malagizo. 10 Kwavija munhu yoyose yogagoga malagizo gose ga Mulungu yahabena lagizo dimoja, kana kitala cha kubena malagizo gose. 11 Kwavija heyo yalongile, “Sekeutende ugoni,” vivija kalonga, “Sekeukome.” Avo kamba hutenda ugoni lakini kokoma, gweye kubena malagizo. 12 Longeni na sang'haneni kamba wanhu wonda watagusigwe na malagizo gotenda wanhu walekesigwe. 13 Kwavija Mulungu kotagusa bila bazi kwa munhu yoyose yeliduhu bazi. Lakini munhu yeli na bazi hadumba kutagusigwa.
Kutamanila na sang'hano
14 Ndugu zangu, vino munhu kopata choni yahalonga kana tamanilo lakini halagusa kwa kusang'hana? Vino tamanilo jake dodaha kumkombola? 15 Tulonge mkulu wako hebu lumbu jako kaduhu viwalo hebu lujo. 16 Vino chofaya choni mweye kuwalongela, “Gendeni moyo uholile mkote moto na kwiguta,” lakini hamuwagwaa vija vilondeka kwa ugima wao? 17 Vivo ili, tamanilo bila sang'hano difa.
18 Lakini munhu kodaha kulonga, “Gweye kuna tamanilo, niye nosang'hana.” Ndagusile tamanilo jako bila kusang'hana na niye nikulagusile tamanilo jangu kwa kusang'hana. 19 Gweye kotogola kamba hana Mulungu imoja yaiyeka! Ona hata vinyamkela vivija wotogola na wodumba na kugwaya. 20 Gweye kwa mbozi! Vino kolonda kulagusiligwa tamanilo bila sang'hano hadifaya? 21 Vino muhenga wetu Abulahamu katendigwa vilihi kanoga mgameso ga Mulungu? Kubitila sang'hano zake, viyamulavile nhosa mwanage Isaka muupango. 22 Mokona! Tamanilo jake na sang'hano vigenda hamoja, na tamanilo jake ditelela kwa kusang'hana. 23 Avo galawilila Maandiko Gang'alile galongile, “Abulahamu kamtogola Mulungu, na katendigwa kanoga mgameso gake.” Avo Abulahamu kakemigwa mbwigake Mulungu. 24 Avo mokona, munhu kotendigwa kanoga mgameso ga Mulungu kwa kusang'hana na siyo kwa kutamanila kwiiyeka.
25 Vivija vivo ikalile kwa Lahabu ija imgoni, katendigwa kanoga mgameso ga Mulungu kwa kija kiyasang'hane viyawabokele waja wacholile kusepa na kawataza walawanye kubitila nzila iyagwe. 26 Kamba viili kwa lukuli bila loho lufa, vivo ili kwa kutamanila bila kusang'hana kufa.