3
Lulimi
Ndugu zangu, wanhu wengi kumwenu sekewasulukile kuwa wafundiza, kwavija mojuwa kamba tweye tufundiza totagusigwa ng'hani. Tweye wose totenda vihile miyanza mingi. Kamba munhu hatenda vihile mna ukulonga, munhu ayo katelela na vivija kodaha kulutawala lukuli lwake lose. Tweye towafunga falasi kibimhi cha zuma kili na nzabi mmulomo muladi watutegeleze, na todaha kuwalongoza kokose tukulonda. Hebu geseni ngalawa hamoja na ukulu wake na yosung'higwa na beho, lakini yolongozigwa na ng'hafi kokose koyolonda mulosaji. Vivo ili kwa lulimi hamoja ni maungo madodo ga lukuli, lakini loitapa kwa mbuli ng'hulu.
Vivija geseni viili kwa muhulo mkulu wolukuzigwa kwa sese ndodo ya moto! Lulimi luigala na moto, umema gehile na ni maungo madodo mulukuli lakini lounanga lukuli lose. Lomnanga munhu wose na kuugela muumoto ugima wose wa munhu toka kuvumbuka mbaka kufa kwavija lenyego lolukuzigwa kwa moto wa Jehanamu. Munhu kodaha kuwafuga wanyama wose wa mwiisi, kowafuga ndege na wang'onyo na vinhu vose vili muibahali. Lakini kuduhu munhu yodaha kulufuga lulimi lwake. Lulimi lwiha na halulongozigwa na lumema sumu igalaga ifa. Kwa lulimi tomgwaa nhogolwa Mndewa Tataetu na vivija kwa lulimi towaduwila wanhu, waumbigwe kwa kuigala na Mulungu. 10 Mumulomo umoja munhu kolonga mbuli za kutambikila na mbuli za kudumiliza. Ndugu zangu sambi iwe vivo. 11 Vino, mazi gamulila na mazi ga usungu godaha kulawa mwiinzasa imoja? 12 Ndugu zangu, vino mbiki wa mtini wodaha kulela zeituni? Hebu mzabibu wodaha kulela tini? Vivija nzasa ya mazi gausungu haidaha kulava mazi gamulile.
Nzewele ilawa kwa Mulungu
13 Vino nani yeli na nzewele na ubala kumwenu? Yalaguse mbuli ayo kwa kusang'hana ganogile, ganogile gotendeka kwa moyo wa uhole uli kwa munhu yeli na nzewele. 14 Lakini kamba mizoyo yenu imema migongo na usungu na gahigahi, sambi muugubike ukweli kwa kuitapa mbuli ya nzewele yenu. 15 Nzewele kamba ayo hailawa kuulanga, ila yolawa mwiisi na ya wanhu na vinyamkela. 16 Kwavija wahawa na migongo na gahigahi, vivija kokuwa na bamila na kila kinhu kihile. 17 Lakini nzewele ilawa kuulanga tanhu isunhigwa, na vivija ina tindiwalo na unogelwa na uhole, yowatonga wayagwe na imema bazi na yotenda ganogile, haibagula wanhu na yaduhu unafiki. 18 Wanhu wonogelwa kuwatenda wanhu wakale goya wohanda mbeyu ya tindiwalo na wosenga ganogile.