4
Kuilava kwa Mulungu
Migomvi na kuitowa kwenu kolawa kwahi? Volawa mumo mna ukusulukila kwenu, avo vogomba siku zose mmizoyo yenu. Mosulukila ng'hani vinhu na kwavija hamuvipata mokoma, movonela migongo vinhu va wayagwe lakini hamuvipata, avo mogomba na kuitowa. Mweye mduhu vinhu vimulonda kwavija hamumpula Mulungu. Na mwahampula, hawagwelela bule, kwavija mopula kwa mizoyo ihile, muladi muvisang'hanile kamba vimulonda mna ukusulukila kwenu. Mweye wanhu hamutamaniligwa! Vino hamujuwile bule kamba kuinogela isi ino kuko kuihila na Mulungu? Munhu yoyose yoinogela isi ino koihila na Mulungu. Sekemugese kamba Maandiko Gang'alile galonga bule, vigalongile, “Loho yekigwe na Mulungu mgati mmwetu kotusulukila mbaka kokona migongo.” Lakini ng'hekewa iyotugwaa Mulungu ina nguvu ng'hani. Kamba Maandiko vigalonga, “Mulungu kowalema wanhu woitapa, lakini kowagwaa ng'hekewa wanhu wahole.”
Avo, ilaveni kwa Mulungu, mulemeni Mwenembago nayo kowakimbila. Mkweseleni behi Mulungu nayo kowakwesela behi. Sunheni makono genu mweye wene nzambi. Sunheni mizoyo yenu, mweye wanafiki! Nyunyuwaleni na lileni na kuiyalala. Daba jenu digaluke ndilo, na deng'ho jenu diwe kunyunyuwala! 10 Igweni kuulongozi wa Mndewa na mumtamanile nayo kowenula uchanha.
Mbuli ya kumtagusa miyago yamtogole Yesu
11 Ndugu zangu, sekemuilonge vihile mweye kwa mweye. Munhu yoyose yomulonga vihile ndugu yake hebu kumtagusa kogalonga vihile malagizo na kugatagusa. Wahagatagusa malagizo hugagoga malagizo, lakini kogatagusa. 12 Mulungu yaiyeka yolava malagizo na kutagusa, nayo kodaha kukombola na kunanga. Avo gweye kwa nani mbaka komtagusa miyago?
Kuzumigwa mbuli ya kuitapa
13 Avo, tegelezeni mweye mulongaga, “Lelo hebu mayo tochola kudibuga dino hebu dija tokala mwaka mgima na tochuuza vinhu na kupata sente.” 14 Mweye hamujuwile ugima wenu mayo vondauwe! Ugima wako una choni? Mweye muigala na kungugu dolawilila kwa kipindi kidodo na kulawanya. 15 Molondeka mulonge, “Kamba Mndewa yahalonda, tokala wagima na kutenda kino hebu kija.” 16 Lakini sambi moitapa na kuigoda, kuitapa kamba kuko hakunogile bule.
17 Avo munhu yoyose yogajuwa ganogile ga kusang'hana, lakini hagasang'hana, munhu ayo kotenda nzambi.