11
Kufa kwa Lazalo
Munhu yakemigwe Lazalo yakalile kudibuga da Betania kakala mtamu. Betania dijo buga diwakalile Malia na mkulu wake Mata. Malia ino ayo yambakaze Mndewa mavuta gonung'hila goya mmagulu na kuhangusa kwa mvili zake. Lazalo lumbu jake ayo yakalile mtamu. Avo lumbu zake Lazalo wamgalila Yesu usenga, “Mndewa, mbwigako yuumnogele mtamu.”
Yesu viyahulike avo, kalonga, “Utamu awo honda ugale ifa. Uno ulawilila kugala nhogolwa kwa Mulungu, na vivo vonda iwe kwa Mwana wa Munhu kobokela nhogolwa.”
Yesu kawanogela Mata na mdodo wake Malia na lumbu jao Lazalo. Viyabokele usenga uno kamba Lazalo kakala mtamu, Yesu kongeza siku mbili kukala aho haakalile. Abaho Yesu kawalongela wanahina zake, “Tubweleni Yudea.”
Wanahina wamwidika, “Mfundiza, sambi sambi Wayahudi wa aho walonda kukutowa mabwe, abaho kofunga mwanza ubwele kuko?”
Yesu kalonga, “Vino imisi yaduhu masaa longo na mabili? Avo wanhu wogenda imisi hawaikwala, kwavija wowona mulenge wa mwiisi ino. 10 Lakini kamba wahagenda ikilo woikwala kwavija waduhu mulenge.” 11 Yesu viyamambukize kulonga avo, kalonga, “Mbwigaetu Lazalo kawasa, lakini nochola kumulamusa.”
12 Wanahina wamwidika, “Mndewa, kamba kawasa kohona.”
13 Yesu kakala yofambula kamba Lazalo kafa, lakini wanahina zake wagesa kakala yolonga kuwasa utulo. 14 Avo Yesu kawalongela fulu ipile, “Lazalo kafa, 15 lakini nodeng'helela mbuli yenu kwavija sikalile nayo muladi mutogole. Leka tucholeni kumwake.”
16 Tomaso yakemigwe Pacha kawalongela wanahina wayage, “Tucholeni hiko hamoja na Mfundiza, tukafe nayo!”
Yesu ayo uzilibuko na ugima
17 Yesu viyavikile ako, kaluvika lukuli lwa Lazalo lwa mdipanga siku nne. 18 Betania ikala utali wa kamba kilometa ndatu kulawa Yelusalemu, 19 Wayahudi wengi weza kuwalola Mata na Malia na kuwagoga makono mbuli ya ifa ya lumbu jao.
20 Mata viyahulike kamba Yesu kakala yokwiza, kalawa kunze kumbokela, lakini Malia kasigala mng'anda. 21 Mata kamulongela Yesu, “Mndewa, maza ukalile baha lumbu jangu sambi yafe bule! 22 Lakini hata sambi nojuwa kamba Mulungu kokugwaa kinhu chochose kiumpula.”
23 Yesu kamulongela, “Lumbu jako kozilibuka.”
24 Mata kedika, “Nojuwa kamba kozilibuka mna isiku ya uhelelo.”
25 Yesu kamulongela, “Niye ayo uzilibuko na ugima. Wanhu wose wonhogola wokuwa wagima, hata wahafa, 26 na wanhu wose weli wagima na wonhogola niye honda wafe bule. Kozitogola mbuli zino?”
27 Mata kedika, “Ona Mndewa, notogola kamba gweye ayo Kilisito Mkombola, Mwana wa Mulungu ija yezile mwiisi.”
Yesu kolila
28 Mata viyalongile avo, kabweleganya mng'anda, kamkema mkulu wake Malia kinyelegezi. Kamulongela, “Mfundiza kabaha, kokukema gweye.” 29 Malia viyahulike avo, kenuka himahima kamcholela Yesu. 30 Yesu kakala yang'hali hanavika mkijiji, lakini kakala hanhu aho haamting'hane Mata. 31 Avo, Wayahudi wakalile mng'anda na Malia womgoga makono, wamkweleleza viwamone kenuka himahima na kuchola kunze. Wagesa kochola kudipanga kulila.
32 Malia kavika aho haakalile Yesu, bahaja viyamone, kamfugamila, kalonga, “Mndewa, maza ukalile baha, lumbu jangu sambi yafe bule!”
33 Yesu viyamone Malia kolila, na Wayahudi wakalile nayo wolila vivija, kona usungu na kanyunyuwala muumoyo. 34 Yesu kawauza, “Mumzikila kwahi?”
Wamwidika, “Mndewa izo ulole.”
35 Yesu kalila. 36 Wayahudi walonga, “Loleni viyamnogele Lazalo.”
37 Lakini wanhu wayagwe walonga, “Kamuhonya munhu msuwameso, hadahile vilihi kumtenda Lazalo sekeyafe?”
Lazalo kozilibuka
38 Yesu viyakalile yang'hali konyunyuwala muumoyo, kachola kudipanga, dikalile mhango igubikigwe na dibwe. 39 Yesu kawalagiza, “Segezeni idibwe!”
Mata, lumbu wa munhu ija yafile, kedika, “Mndewa, kwiza honung'ha bundo, kwavija kana siku nne toka yazikigwe!”
40 Yesu kamulongela, “Vino sikulongele bule wahatogola kouwona ukulu wa Mulungu?” 41 Wadikwesa hamgwazo idibwe, Yesu kalola uchanha kalonga, “Nokugwaa nhogolwa gweye Tata, kwavija konhegeleza. 42 Nojuwa kamba siku zose konhegeleza, lakini nolonga vino mbuli ya wanhu weli hano, ili watogole gweye kunhuma.” 43 Viyamambukize kulonga avo, kakemelela, “Lazalo, lawa kunze!” 44 Lazalo kalawa kunze kuno makono gake na magulu gake gazingilizigwa sitili, na leso mkihanga chake. Yesu kawalongela, “Mfunguleni mulekeni yachole.”
Kiseto cha kumkoma Yesu
Mat 26:1-5; Mlk 14:1-2; Luk 22:1-2
45 Wayahudi wengi wacholile kumtembelela Malia wachona kiyatendile Yesu, wamtogola. 46 Lakini wanhu wayagwe wabwela kwa Mafalisayo, wawalongela kija kiyatendile Yesu. 47 Avo Mafalisayo na wakulu wa walava nhosa waiting'hana na wanhu wa mkitala waiuza, “Vino tutende choni? Loleni mbuli za unzonza ziyotenda munhu ino! 48 Kamba twahamuleka yagendelele vivo, kila munhu komtogola, na wakulu wa Walumi wokwiza na kuinanga Ng'anda yetu ya Mulungu na isi yetu!”
49 Imoja wao, yakemigwe Kayafa, yakalile Mkulu wa walava nhosa, kalonga, “Mweye mwa wabozi! 50 Vino hamona kamba vinoga ng'hani kumwenu munhu imoja yafe mbuli ya wanhu, kubanza isi yose inangigwe?” 51 Halongile vino kwa kugesa mwenyego, lakini kwavija kakala Mkulu wa walava nhosa mwaka awo, kakala yolagula kamba Yesu kofa mbuli ya Wayahudi, 52 na siyo kwa Wayahudi waiyeka, lakini vivija kuwagala hamoja wanhu wa Mulungu wapwililike wawe wamoja.
53 Kulawa siku dijo wakulu wa Wayahudi wamkalila kiseto Yesu wamkome. 54 Avo Yesu hacholile kunze kunze mwiisi ya Yudea, lakini kasegela kachola behi na luwala, kunadibuga dikemigwe Efulahimu, kakala kuko na wanahina zake.
55 Kipindi cha nyimwili nyimwili ya Pasaka ya Wayahudi kikala behi kuvika, avo wanhu wengi wachola Yelusalemu ili waisunhe, nyimwili nyimwili ing'hali hainavika. 56 Wakala womzahila Yesu, na viwaiting'hane Mng'anda ya Mulungu, waiuza, “Vino mogesaze? Hambe Yesu honda yeze mwiinyimwili nyimwili?” 57 Wakulu wa walava nhosa na Mafalisayo walagiza kamba munhu yoyose kakujuwa kuyali Yesu yalonge, ili wamgoge.