12
Yesu kobakigwa mavuta ako Betania
Mat 26:6-13; Mlk 14:3-9
Zing'hali siku sita kuvika nyimwili nyimwili ya Pasaka, Yesu kachola Betania, ukayake Lazalo, ayo iyamzilibule kulawa kwa wafile. Wanhu wamtandila lujo lwa ichungulo baho, Mata ayo yakalile yomtaza kugola. Lazalo kakala imoja mna iwanhu wakalile woja na Yesu. Abaho Malia kasola nusu lita ya mavuta gonung'hila goya ga bei ng'hulu ng'hani, kambakaza Yesu mmagulu, kagahangusa kwa mvili zake. Ng'anda yose ikala bwiki bwiki mbuli ya gaja gamavuta gonung'hila goya. Yuda Isikaliote imoja wa wanahina zake Yesu, ayo yonda yamuhinduke Yesu, kalonga, “Vino habali mavuta gano hagauzigwe kwa sente magana madatu, na sente azo wagweleligwe wanhu wakiwa?” Kalonga vino siyo kwavija kakala yowatonga wakiwa, lakini kwavija kakala mbavi. Kakala mpapaji wa mkoba wa zisente, na miyanza mingi kakala yosola sente.
Lakini Yesu kalonga, “Sekemumgaze! Mulekeni yatende vivo mbuli ya siku yangu ya kuzikigwa. Wanhu wakiwa mokala nao siku zose, lakini hamkala na niye siku zose.”
Kiseto cha kumkoma Lazalo
Wayahudi wengi wahulika kamba Yesu kakala Betania, avo wachola kuko, siyo mbuli ya Yesu yaiyeka lakini vivija kumona Lazalo, ayo iyamzilibule. 10 Avo wakulu wa walava nhosa wakala kiseto cha kumkoma Lazalo vivija, 11 kwavija mbuli ya Lazalo Wayahudi wengi wakala wowalema na kumtogola Yesu.
Yesu kokwingila Yelusalemu kwa ng'henze
Mat 21:1-11; Mlk 11:1-11; Luk 19:28-40
12 Imitondo yake lunhu mkulu lwizile kuna inyimwili nyimwili ya Pasaka luhulika kamba Yesu kakala yokwiza Yelusalemu. 13 Avo wabena mibunho ya mbiki wa mtende na wachola kumbokela, wakemelela,
“Mulungu yatogolwe!
Mulungu yamtambikile munhu ayo yokwiza kwa twaga da Mndewa!
Mulungu yamtambikile Mndewa wa Izilaeli!”
14 Yesu kamona mwana mhunda, kamkwela mumgongo, kamba Maandiko Gang'alile vigalonga,
15 “Sekeudumbe, isi ya Sayuni!
Hano kokwiza Mndewa wako,
yakwelile mumgongo wa mwana mhunda.”
16 Kipindi acho wanahina zake hawaijuwile mbuli ino. Lakini Yesu viyenuligwe muukulu, wakumbuka kamba Maandiko Gang'alile galonga mbuli ino na wamtendela kamba vivo.
17 Wanhu wakalile na Yesu kipindi viyamkemile Lazalo kulawa mdipanga na kumzilibula kulawa kwa wafile, wakala wogabwililisa gaja galawilile. 18 Lekaavo lunhu lwa wanhu luchola kumbokela, kwavija luhulika unzonza uno uyatendile. 19 Abaho Mafalisayo wailongela, “Mona, hatudaha kutenda chochose! Loleni wanhu wose wa mwiisi womkweleleza!”
Wagiliki wolonda kulonga na Yesu
20 Wagiliki wayagwe wakala mumo mna iwanhu wacholile Yelusalemu kutambika mna ikipindi cha nyimwili nyimwili ya Pasaka. 21 Wachola kwa Filipo mwenekae wa Betisaida mwiisi ya Galilaya walonga, “Go mkulu, tolonda tumone Yesu.”
22 Filipo kachola na kumulongela Andeleya, abaho wose wabili wachola kumulongela Yesu. 23 Yesu kawedika, “Sambi kipindi kivika cha Mwana wa Munhu kubokela ukulu. 24 Nowalongeleni ukweli, mhule ya uhemba yosigala imoja siku zose mbaka ilagale hasi ife. Ila yahafa baho yolela na kuwa mhule nyingi. 25 Munhu yoyose younogela ugima wake kowagiza, lakini munhu yoyose yowihila ugima wake mwiisi ino kowika kwa ugima wa mazuwa gose. 26 Munhu yoyose yolonda kuwa msang'hanaji wangu kolondeka yanikweleleze, avo msang'hanaji wangu kokuwa na niye aho honda niwe. Tatangu komgwaa nhogolwa munhu yoyose yonisang'hanila.
Yesu kolonga mbuli ya ifa yake
27 “Sambi loho yangu yoluma, vino nongeze? Nonge, ‘Tata, sambiutende kipindi kino kivike kumwangu’? Lakini lekaavo niza ili nibite kipindi kino cha madununzo. 28 Tata, uditogole twaga jako!”
Abaho sauti ihulikigwa kulawa kuulanga, “Niditogola, na notenda vivo kabili.”
29 Lunhu lwimile aho luihulika sauti ayo, na wanhu wayagwe walonga, “Mulungu kaduma.” Kuno wayagwe walonga, “Msenga wa kuulanga kalonga nayo!”
30 Lakini Yesu kawalongela, “Sauti ino haihulikigwe mbuli ya niye, lakini mbuli yenu. 31 Sambi acho kipindi cha wanhu wa mwiisi ino kutagusigwa, na Mwenembago mkulu wa mwiisi ino kokwasigwa. 32 Kipindi nahenuligwa uchanha kulawa hasi, nomkwega kila munhu kumwangu.” 33 Kwa ulonzi uno Yesu kalagusa ifa yonda yafe.
34 Lunhu lwa wanhu lumwidika, “Malagizo getu gotulongela kamba Kilisito Mkombola kokuwa mgima siku zose. Habali kabili gweye kolonga Mwana wa Munhu kolondeka yenuligwe uchanha? Vino ino Mwana wa Munhu ayo nani?”
35 Yesu kawedika, “Mulenge wokala na mweye kwa kipindi kidodo. Gendeleleni na mwanza kung'hali na mulenge muladi ziza sekediwezile, kwavija munhu yotembela mdiziza hajuwa kuja kuyochola. 36 Utogoleni mulenge baho mulinao muladi muwe wanhu wa mulenge.”
Wanhu wolema kumtogola Yesu
Yesu viyamambukize kulonga avo, kasegela, wanhu hawamonile. 37 Hamoja Yesu kasang'hana unzonza mgameso gao, lakini hawamtogole bule. 38 Avo kiyalongile mtula ndagu wa Mulungu Isaya kilawilile.
“Mndewa, nani yatogole usenga wetu utulongile?
Vino Mulungu kalagusa udahi wake kwa nani?”
39 Avo hawadahile kutogola, kwavija Isaya vivija kalonga,
40 “Mulungu kagafumba meso gao
kazifunga nzewele zao,
muladi meso gao sekegadahe kulola,
na nzewele zao sekezidahe kujuwa.
Sekewanibwelele niye, Mulungu kolonga,
na niye nidahe kuwahonya.”
41 Isaya kalonga vino kwavija kawona ukulu wa Yesu na kalonga mbuli yake.
42 Avo wakulu wengi wa Wayahudi wamtogola Yesu, lakini mbuli ya Mafalisayo hawadahile kulonga mbuli zake kunze kunze, kwavija wadumba kuwingigwa mna ing'anda ya kumpula Mulungu. 43 Kwavija walonda nhogolwa za wanhu kubanza nhogolwa za Mulungu.
Mbuli ya Yesu yotagusa wanhu
44 Yesu kakemelela, “Munhu yoyose yonhogola niye, hanhogola niye niiyeka lakini vivija komtogola ija yanhumile. 45 Yoyose yonyona niye vivija komona ija yanhumile. 46 Niye niza mwiisi niwe mulenge, ili munhu yoyose yonhogola sekeyasigale mdiziza. 47 Munhu yoyose youhulika usenga wangu na halonda kuutogola, niye simtagusa bule, kwavija sizile kuwatagusa wanhu wa mwiisi, ila kuwakombola. 48 Wose wonilema niye na kuulema usenga wangu kabaho imoja yonda yawataguse. Mbuli zinongile zowatagusa mwiisiku ya uhelelo! 49 Kwavija silongile kwa udahi wangu, lakini Tata yanhumile kanilagiza vinondeka kulonga. 50 Na niye nojuwa kamba lagizo jake dogala ugima wa mazuwa gose. Avo nolonga gaja gayanilongele Tata nonge.”