11
Yohana Mbatizaji kowatuma wanahina zake kwa Yesu
Luk 7:18-35
Yesu viyamambukize kuwagwaa malagizo gano wanahina zake longo na wabili, kasegela hanhu aho, kachola kufundiza na kuwapetela wanhu mna gamabuga ga Galilaya.
Yohana Mbatizaji yakalile mkifungo viyahulike gaja gayakalile yotenda Kilisito, kawatuma wanahina zake kwa Yesu. Wamuuza Yesu, “Vino gweye heyo ija iyalongile Yohana kokwiza, hebu tumbete iyagwe?”
Yesu kawedika, “Bweleni mkamulongele Yohana gaja gomuhulika na kugona, wasuwameso wolola, mbetembete wotembela, na weli na utamu wa dikulu wohonyigwa na wanhu hawahulika wohulika, wafile wozilibuka na wakiwa wopeteligwa Mbuli Inogile. Wamweda waja wose weliduhu shaka na niye!”
Wanahina wa Yohana viwakalile wosegela, Yesu kasonga kululongela lunhu mbuli za Yohana, “Vino vimucholile kuluwala muchola kulola choni? Muchola kulola lusanze vilutigisigwa na beho? Kumbe muchola kulola choni? Muchola kumulola munhu yavalile viwalo vinogile? Wanhu wovala kamba avo wokala mna zing'anda za Wandewa! Nongeleni, vino muchola kulola choni? Muchola kumulola mtula ndagu wa Mulungu? Ona, lakini mona vingi ng'hani kubanza mtula ndagu wa Mulungu. 10 Kwavija Yohana ayo yalongigwe mna Gamaandiko Gang'alile, ‘Mulungu kalonga, nomtuma msenga wangu yakulongolele, yaitande nzila yako.’ 11 Nowalongeleni ukweli, hanalawilila munhu yoyose yeli munhu mkulu kubanza Yohana Mbatizaji. Lakini yeli munhu mdodo ng'hani Muundewa wa kuulanga ni munhu mkulu kubanza Yohana. 12 Kulawa kipindi cha Yohana Mbatizaji mbaka sambi, wanhu waulema kwa nguvu Undewa wa kuulanga na wanhu wene nguvu wogeza kuuboka. 13 Kwavija Malagizo ga Musa na watula ndagu wa Mulungu, galonga mbuli ya undewa mbaka kwiza kwa Yohana Mbatizaji. 14 Mwahazitogola mbuli zao, Yohana heyo Eliya yalongigwe kokwiza. 15 Yeli na magwiti yahulike!
16 “Vino wanhu wa lukolo lwa sambi waigala na choni? Waigala na wana wadodo wakalile mna gamagulilo. Kibumbila kimoja chokemelela kiyagwe, 17 ‘Tuwatowela gombe sugu, lakini hamuvinile bule! Tuwembila nyila za kuiyalala, lakini hamulilile bule!’ 18 Kwavija Yohana viyezile kafunga kuja na hang'wile divai, nao walonga, ‘Kana kinyamkela!’ 19 Mwana wa Munhu viyezile, kaja na kung'wa, nao walonga, ‘Muloleni munhu ino! Mmelo na mlevi, mbwiga zake wabokela kodi na wanhu wene nzambi!’ Lakini nzewele ya Mulungu yokoneka inoga kwa sang'hano zake.”
Mabuga goleka kutogola
Luk 10:13-15
20 Yesu kasonga kuwakomhokela wanhu wa mabuga gayatendile unzonza mwingi, kwavija wanhu awo hawazilekile bule nzambi zao. 21 “Kogaya, gweye buga da Kolazini! Kogaya gweye buga da Betisaida! Maza unzonza utendigwe kumwenu mweye, wahatendigwe mna gamabuga ga Tilo na Sidoni, wanhu zake wahalekile mwaka nzambi zao na kuvala magunia na kuibakaza mitozi, kulagusa kamba waleka nzambi zao! 22 Nowalongeleni ukweli, siku ya nhaguso Mulungu kowonela bazi wanhu wa isi za Tilo na Sidoni kubanza mweye! 23 Vivija na gweye Kapelinaumu! Vino kolonda kuinula mwenyego mbaka kuulanga? Kohumulusigwa mbaka kowochola wanhu wafile! Maza unzonza utendigwe kumwako gweye wahatendigwe Sodoma, isi ayo yahasigale mbaka lelo! 24 Nowalongeleni, mna isiku ya nhaguso Mulungu kowonela bazi wanhu wa isi ya Sodoma kubanza mweye!”
Izoni kumwangu mubwihile
Luk 10:21-22
25 Mna ikipindi acho Yesu kalonga, “Tata, Mndewa wa kuulanga na mwiisi, nokutogola kwavija kuwafisa mbuli zino wanhu weli na nzewele na ubala, na kuwagubulila wana wadodo. 26 Ona, Tata, vino vivo viulondile.
27 “Tatangu kanigwaa vinhu vose. Kuduhu munhu yamjuwile Mwana ila Tata yaiyeka, na kuduhu munhu yamjuwile Tata, ila Mwana yaiyeka na waja Mwana yawasagule kuwagubulila wamjuwe Tata.
28 “Izoni kumwangu mweye mose mugaya na kulemelwa na mizigo mikulu, na niye nowatenda mubwihile. 29 Soleni nila yangu muifunze kumwangu, kwavija niye simgaza munhu hebu kumwehula, na mweye mokala mizoyo iholile. 30 Kwavija nila yangu ibuha na mizigo yonda niwadikwe mibewe.”