12
Mndewa wa Kubwihila
Mlk 2:23-28; Luk 6:1-5
Mna ikipindi acho, Yesu kakala yobita mna imigunda ya uhemba, mwiisiku ya Kubwihila. Wanahina zake wakala na nzala, avo wasonga kuhulula uhemba na kuja. Mafalisayo viwonile avo, wamulongela Yesu, “Lola, wanahina zako wotenda kinhu kigomesigwe kutendigwa mwiisiku ya Kubwihila!”
Yesu kawedika, “Hamusomile kija kiyatendile Daudi, kipindi heyo na wayage viwakalile na nzala? Kengila Mng'anda ya Mulungu, heyo na wayage wagaja magate galavigwe nhosa kwa Mulungu, hamoja hailondeke wao wagaje, ila walava nhosa waiyeka. Vino hamusomile mna Gamalagizo ga Musa, kila siku ya Kubwihila walava nhosa wobena lagizo da siku ya Kubwihila mna Ing'anda ya Mulungu, na hawakoneka kamba wabananga? Nowalongeleni hano hana munhu mkulu kubanza Ng'anda ya Mulungu. Maza mujuwile fambulo da ulonzi uno, ‘Nolonda bazi, silonda sadaka,’ sambi muwataguse wanhu weliduhu gehile. Kwavija Mwana wa Munhu heyo Mndewa wa Kubwihila.”
Munhu yeli na mkono uholole
Mlk 3:1-6; Luk 6:6-11
Yesu kasegela hanhu aho kengila mng'anda ya kumpula Mulungu. 10 Ako kukala na munhu yakalile na mkono uholole. Wanhu wayagwe wakalile aho walonda kilamuso cha kumtagusila, avo wamuuza Yesu, “Vino Malagizo getu gogomesa kumuhonya munhu mwiisiku ya Kubwihila?”
11 Yesu kawedika, “Vino kamba munhu imoja kumwenu kana ng'hondolo wake kengila mdikolombo mwiisiku ya Kubwihila, hamulava kunze bule? 12 Vino munhu hanogile bule kubanza ng'hondolo? Avo malagizo getu gotulonda kusang'hana ganogile mwiisiku ya Kubwihila.” 13 Abaho kamulongela munhu ija yaholole mkono, “Golosa mkono wako.”
Avo kaugolosa mkono wake, nao uhona kamba uja uyagwe. 14 Abaho Mafalisayo walawa kunze wakala kiseto cha kumkoma Yesu.
Msang'hanaji yasaguligwe na Mulungu
15 Yesu viyahulike mbuli ayo, kasegela hanhu aho, na lunhu mkulu lumkweleleza. Nayo kawahonya wose wakalile watamu. 16 Kawalagiza sekewamulongele munhu yoyose mbuli zake. 17 Katenda avo muladi kilawilile kija kiyalongile mtula ndagu wa Mulungu Isaya,
18 “Ino ayo msang'hanaji wangu, inimsagule
inimnogela na moyo wangu unogezigwa nayo.
Noika loho yangu kumwake,
nayo kowapetela wanhu wa mwiisi nhaguso yangu.
19 Nayo kaduhu ndwagi wala haguta,
kuduhu munhu yonda yaihulike sauti yake mna izinzila.
20 Honda yalubene ludete luveduke,
hebu kuuzima utambi ulava yosi,
mbaka vondayaitende haki itawale.
21 Wanhu wose wa mwiisi woditamanila twaga jake.”
Yesu na Mwenembago
Mlk 3:20-30; Luk 11:14-23
22 Abaho wanhu wayagwe wamgalila Yesu msuwameso na halonga, kwavija kakala na kinyamkela. Yesu kamuhonya, kadaha kulonga na kulola. 23 Wanhu wose wakanganya. Walonga, “Vino ino siyo Mwanage Daudi?”
24 Mafalisayo viwahulike avo walonga, “Munhu ino kolava vinyamkela kwa udahi wa Belizebuli, mkulu wa vinyamkela.”
25 Yesu kajuwa kiwakalile wogesa, avo kawalongela, “Kamba undewa wowose wahaigola wenyego undewa awo wofa. Na lubuga lwahaigola wenyego lubuga lulo lofa. 26 Avo kamba Mwenembago komulava Mwenembago miyage, ayo kaigola mwenyego na undewa wake wokwimaze? 27 Mweye molonga niye nolava vinyamkela kwa udahi wa Belizebuli. Avo wanhu wenu wolava vinyamkela kwa udahi wa nani? Kwa mbuli ayo wanhu wenu wenyego wowatagusa kamba mobananga! 28 Lakini kamba nowalava vinyamkela kwa Loho wa Mulungu, avo mujuwe kamba Undewa wa Mulungu uvika mwaka kumwenu.
29 “Kuduhu munhu yodaha kutula ng'anda ya munhu mwene nguvu na kusola vinhu vake, mbaka yasonge kumgodeka nzabi munhu ayo, baho kodaha kusola vinhu vake.
30 “Munhu yoyose heli ubanzi wangu konilema, na munhu yoyose yolema kunitaza kwika hamoja ayo kopwililisa. 31 Avo nowalongela, nzambi zose na maligo ga wanhu gogeligwa kumgongo, lakini maligo kwa Loho Yang'alile honda gageligwe kumgongo bule. 32 Munhu yoyose yolonga mbuli za kumliga Mwana wa Munhu, maligo gake gogeligwa kumgongo, lakini munhu yomuliga Loho Yang'alile, maligo gake honda gageligwe kumgongo ng'o mwiisi ino hebu mwiisi yonda ize.
Mbiki na matunda gake
Luk 6:43-45
33 “Matunda ganogile golawa mumbiki unogile, wahawa na mbiki wihile kokuwa na matunda gehile. Kwavija mbiki wojuwika kwa matunda gake. 34 Mweye lukolo lwa mizoka! Vino modahaze kulonga mbuli zinogile na kuno mweye wenyego mwiha? Kwavija munhu kolonga kija kimemile muumoyo. 35 Munhu yanogile kolava ganogile mna ingama ya ganogile geli mmwake, na munhu yehile kolava gehile mna ingama ya gehile geli mmwake.
36 “Nowalongela ukweli, mna isiku ya nhaguso, wanhu wolondeka walonge habali walonga avo kwa mbuli yoyose ihile iwalongile. 37 Mbuli zako azo zonda zikutaguse, kulagusa kunoga hebu kwiha.”
Wanhu wolonda vilaguso
Mlk 8:11-12; Luk 11:29-32
38 Abaho wafundiza Malagizo ga Musa wayagwe na Mafalisayo wayagwe wamulongela, “Mfundiza, tolonda utende kilaguso.”
39 Yesu kawedika, “Mweye wanhu wa lukolo lwa sambi, mwihile na hamumjuwile Mulungu molonda kilaguso? Bule! Kuduhu kilaguso chonda mugweleligwe, ila kilaguso cha mtula ndagu wa Mulungu Yona. 40 Kamba vija Yona viyakalile siku ndatu imisi na ikilo mna iinda ya somba mkulu, vivo ili kwa Mwana wa Munhu kokala siku ndatu imisi na ikilo hasi ya isi. 41 Mna isiku ya nhaguso wanhu wa Ninawi wokwima na kuwatagusa mweye, kwavija awo waleka nzambi Yona viyawapetele. Lakini nowalongela hano hana munhu mkulu kubanza Yona. 42 Mna isiku ya nhaguso Malikia wa Sheba kokwima na kuwatagusa mweye kamba mubananga, kwavija heyo kafunga mwanza kulawa mwiisi yake kachola kumtegeleza Mndewa Sulemani na mafundizo gake geli na nzewele. Nowalongela, hano hana munhu mkulu kubanza Sulemani.
Kubwela kwa kinyamkela
Luk 11:24-26
43 “Kinyamkela yahamulawa munhu kochola mwiisi inyalile kuzahila hanhu ha kubwihila, kamba hapatile hanhu, 44 koilongela mwenyego, ‘Nobweleganya mng'anda yangu.’ Avo yahabweleganya koivika ng'anda yaduhu kinhu, ifagiligwa na kila kinhu kikigwa goya. 45 Abaho kochola na kusola vinyamkela wayagwe saba wehile kubanza heyo, awo wokwiza na kukala mumo. Avo ugima wa munhu ayo wokuwa wiha kubanza aho haichanduso. Kino acho chonda kiwalawilile wanhu walukolo luno lwihile.”
Mamake Yesu na ndugu zake Yesu
Mlk 3:31-35; Luk 8:19-21
46 Yesu viyakalile yang'hali kolonga na wanhu, mamake na ndugu zake weza, wema kunze walonda kulonga nayo. 47 Avo munhu imoja kamulongela, “Go mkulu, mamako na ndugu zako wema kunze wolonda kulonga na gweye.”
48 Yesu kamwidika, “Mamangu ayo nani? Na ndugu zangu awo kina nani?” 49 Abaho kawagolosela mkono wanahina zake, kalonga, “Lola! Wano awo mamangu na ndugu zangu! 50 Munhu yoyose yotenda gaja golondigwa na Tatangu yeli kuulanga, ayo mamangu na ndugu zangu na lumbu jangu.”