14
Ifa ya Yohana Mbatizaji
Mlk 6:14-29; Luk 9:7-9
Mna ikipindi acho Mndewa Helode kakala mkulu wa isi ya Galilaya, viyazihulike mbuli za Yesu, kawalongela wasang'hanaji zake, “Munhu ino ayo Yohana Mbatizaji, kazilibuka kulawa kwa wafile, lekaavo kana udahi wa kutenda unzonza.”
Kwavija Helode ayo yalagize Yohana yagogigwe na yagodekigwe. Katenda avo mbuli ya Helodiya mwehe wa Filipo, mdodo wake. Kwavija Yohana Mbatizaji kamulongela Helode, “Havinogile gweye kumsola Helodiya!” Helode kalonda kumkoma Yohana, lakini kawadumba wanhu, kwavija wamtogola Yohana kamba mtula ndagu wa Mulungu.
Mna isiku ya kukumbuka kuvumbuka kwa Helode, mndele wa Helodiya kavina mgameso ga wanhu. Helode kanogelwa ng'hani, mbaka kaiduila, “Nokugwaa chochose chondaupule!”
Kwa kufunzigwa na mamake, kalonga, “Nigwelele sambi baha pala da Yohana Mbatizaji mditanda!”
Mndewa kona usungu, lakini kwavija kakala yaiduile mgameso ga wanhu wagonekigwe, avo kalagiza wamgwelele. 10 Kalagiza Yohana yakanhigwe pala ako mkifungo. 11 Pala jake digaligwa mditanda, wamgwelela mndele ayo, nayo kamgalila mamake. 12 Wanahina zake Yohana wachola kulusola lukuli lwake, waluzika, abaho wachola kumulongela Yesu.
Yesu kowagwaa lujo lunhu lwa wanhu
Mlk 6:30-44; Luk 9:10-17; Yoh 6:1-14
13 Yesu viyagahulike gago, kasegela hanhu aho kwa ngalawa, kachola hanhu heliduhu wanhu. Wanhu viwahulike, walawa mmabuga gao wamkweleleza kwa magulu. 14 Yesu viyahumuluke mwiingalawa, kaluwona lunhu mkulu lwa wanhu, kawonela bazi, kawahonya wanhu wakalile watamu.
15 Viivikile ichungulo wanahina zake wamcholela, wamulongela, “Hano hatwili twa kuluwala na zuwa dohonga, waleke wanhu wachole kuna ivijiji wakagule lujo.”
16 Yesu kawedika, “Habali wachole? Mweye wagweleleni lujo!”
17 Awo wamwidika “Tunago magate matano na somba wabili.”
18 Yesu kawalongela, “Ngalileni hano.” 19 Kawalongela wanhu wakale hasi mna gamajani. Abaho kasola magate matano na waja iwasomba wabili. Kalola uchanha kamgwaa nhogolwa Mulungu, kagabanzula gaja gamagate kawagwaa wanahina zake wawagolele wanhu. 20 Wanhu wose waja na kwiguta. Abaho wanahina zake wadondola magate gasigale na iwasomba na kumemeza vigelo longo na vibili. 21 Wahaleka watwanzi na wana, wambigalo waiyeka wadile wakala kamba elufu tano.
Yesu kotembela uchanha mgamazi
Mlk 6:45-52; Yoh 6:15-21
22 Yesu viyakalile kowalaga wanhu, kawalongela wanahina zake wengile mwiingalawa wamulongolele wachole mwambu wa lamba. 23 Viyamambukize kuwalaga wanhu, kakwela yaiyeka kukigongo kumpula Mulungu. Viivikile ichungulo kakala kuko yaiyeka. 24 Kipindi acho ngalawa ikala hagati ya lamba, kuno yozoligwa na ng'humbi, kwavija beho dikala doisung'ha.
25 Nzogolo zikwika, Yesu kawagendela kuno kotembela uchanha mgamazi. 26 Wanahina zake viwamone kotembela uchanha mgamazi, wadumba walonga, “Mzimu!” na wakemelela kwa bwembwe.
27 Bahaja Yesu kawalongela, “Gangamaleni! Iyo nene! Sekemudumbe!”
28 Petulo kamulongela, “Mndewa, kamba ayo gweye, longa nize kumwako kwa kutembela uchanha mgamazi.”
29 Yesu kamwidika, “Izo!” Petulo kahumuluka mwiingalawa, kasonga kutembela uchanha mgamazi kumcholela Yesu. 30 Lakini viyone beho kadumba na kasonga kudidimila, kakemelela, “Mndewa, mhonye!”
31 Bahaja Yesu kagolosa mkono wake kamgoga, kamulongela, “Gweye utamanila kidogo! Habali kokona shaka?”
32 Viwakwelile mwiingalawa, beho najo dinyamala tuluu. 33 Wanahina wakalile mwiingalawa wamtambikila Yesu, walonga, “Kweli gweye kwa Mwana wa Mulungu!”
Yesu komuhonya mtamu ako Genesaleti
Mlk 6:53-56
34 Waloka umwambu wa lamba na kuvika isi ya Genesaleti. 35 Wanhu viwamone Yesu wamjuwa. Avo wazibwililisa mbuli zake mvijiji vili mmabehi, wanhu wamgalila Yesu waja wakalile watamu. 36 Wampula yawaleke watamu wakwase mhindo ya kiwalo chake, na wose wakwasile wahona.