15
Mafundizo ga wahenga
Mlk 7:1-13
Abaho Mafalisayo wayagwe na wafundiza Malagizo ga Musa walawile Yelusalemu wamcholela Yesu wamuuza, “Habali wanahina zako hawakweleleza mafundizo gatugweleligwe na wahenga zetu? Hawasunha makono gao kamba viilondeka wang'hali hawanakuja.”
Yesu kawedika, “Habali hamugagoga malagizo ga Mulungu ila mogagoga mafundizo genu wenyego? Mulungu kalonga, ‘Mtegeleze tatako na mamako na munhu yoyose yonda yamulige tatake hebu mamake kolondeka yakomigwe.’ Lakini mweye mofundiza, kamba munhu kana kinhu chochose kodaha kumtaza tatake hebu mamake, lakini kolonga, ‘Kinhu kino nimulavila Mulungu.’ Munhu ayo halondeka kumtegeleza tatake hebu mamake, kwa kutenda avo hamugatonga malagizo ga Mulungu, kwa kukweleleza mafundizo genu wenyego. Mweye mwa wanafiki! Kumbe mtula ndagu wa Mulungu Isaya kalagula goya mbuli ya mweye!
Mulungu kalonga, ‘Wanhu wano wonitegeleza kwa mbuli zao,
lakini mizoyo yao yakutali na niye.
Wao wonitambikila bule,
kwavija wofundiza mafundizo ga wanhu na kugatenda kamba malagizo gangu!’ ”
Vinhu vimgela munhu dikwe
Mlk 7:14-23
10 Yesu kalukema lunhu lwa wanhu, kalulongela, “Tegelezeni na muvijuwe! 11 Kuduhu kinhu kingila mmulomo chodaha kumgela munhu dikwe, lakini kija kilawa mmulomo wa munhu acho kimgela munhu dikwe.”
12 Abaho wanahina zake Yesu wamcholela wamuuza, “Vino kuvijuwa kamba Mafalisayo viwahulike mbuli ziulongile wehilwa?”
13 Yesu kawedika, “Mbiki wowose hauhandigwe na Tatangu wa kuulanga wong'oligwa. 14 Sekemuwatonge! Awo walangulizi hawalola wa wanhu hawalola, kamba munhu halola komulongoza munhu halola miyage, wose wabili wotumbukila mdikolombo.”
15 Petulo kamulongela, “Tufambulile ulonzi awo.”
16 Yesu kawalongela, “Vino na mweye mung'hali hamujuwile? 17 Mweye hamujuwile bule? Kinhu kingila mmulomo wa munhu chochola mna iinda, abaho cholawa kunze? 18 Lakini vija vilawa mmulomo, volawa muumoyo, navo vivo vimgela munhu dikwe. 19 Kwavija muumoyo wa munhu, mumo mulawa magesa gehile, ubavi, ukomaji, ugoni, kuwalonga wayagwe vihile, uvizi na nzambi. 20 Gano gago gomgela munhu dikwe, lakini kuja bila kusunha makono hakumgela munhu dikwe.”
Kutamanila kwa mtwanzi
Mlk 7:24-30
21 Yesu kahalawa hanhu aho kachola mwiimbaka ili behi na kudibuga da Tilo na Sidoni. 22 Mtwanzi imoja Mkaanani wa isi ayo kamcholela kuno kotowa nyangi, kamulongela, “Go mkulu, Mwana wa Daudi! Nyonele bazi mndele wangu kana kinyamkela komgaza ng'hani.”
23 Lakini Yesu hamwidike mbuli. Wanahina zake wamcholela Yesu wampula, “Mulongele yasegele! Kwavija kotukweleleza na kotutowela mizangi!”
24 Yesu kawedika, “Nhumigwa kwa wanhu wa isi ya Izilaeli weli kamba ng'hondolo wapotele.”
25 Mtwanzi ayo keza kamfugamila kamulongela, “Go mkulu, nhaze!”
26 Yesu kamwidika, “Havinogile bule kusola lujo lwa iwana na kuwapigisila umbwa.”
27 Mtwanzi ayo kamwidika, “Ona, go mkulu, lakini hata umbwa woja kija kilagale hasi mmeza ya wakulu zao.”
28 Yesu kamwidika, “Gweye kwa mtwanzi utamanila ng'hani! Kiulondile kotendiligwa.” Bahaja mndele wake kahona.
Yesu kowahonya wanhu wengi
29 Yesu kahalawa hanhu aho, kachola kumgwazo wa lamba da Galilaya. Kakwela kukigongo kakala hasi. 30 Lunhu lwa wanhu lumcholela na wamgalila wanhu wakalile mbetembete, wasuwameso, walemale, wanhu hawalonga na wanhu wengi watamu, waweka haulongozi wake, nayo kawahonya. 31 Wanhu wakanganya viwone wanhu hawalonga wolonga, walemale wahona, mbetembete wotembela na wasuwameso wolola, nao wamgwaa nhogolwa Mulungu wa Izilaeli.
Yesu kowagwaa lujo lunhu luyagwe
Mlk 8:1-10
32 Yesu kawakema wanahina zake, kalonga, “Nowonela bazi wanhu wano, kwavija wakala na niye siku ndatu na waduhu lujo. Silonda niwaleke wachole na nzala, sekewasinduke mnzila.”
33 Wanahina zake wamuuza, “Hano hatwili twa kuluwala, togapata kwahi magate ga kuwagwaa wanhu wose wano waje?”
34 Yesu kawauza, “Mna magate mangapi?”
Wamwidika, “Saba na visomba vidoododo kidogo.”
35 Avo Yesu kawalongela wanhu wakale hasi. 36 Kasola gamagate saba na waja iwasomba, kamgwaa nhogolwa Mulungu, kagabanzula gamagate, kawagwaa wanahina zake, nao wawagolela wanhu. 37 Wose waja na kwiguta. Abaho wanahina zake wadondola vija visigale na kumemeza vigelo saba. 38 Wambigalo wadile wakala elufu nne, watwanzi na wana hawapetigwe bule.
39 Abaho Yesu kawalaga wanhu, kengila mwiingalawa, kachola mwiisi ya Magadani.