16
Wanhu wolonda vilaguso
Mlk 8:11-13; Luk 12:54-56
Mafalisayo na Masadukayo wayagwe wamcholela Yesu walonda kumgeza, wampula yawalagusile kilaguso kulawa kuulanga. Yesu kawedika, “Zuwa dahahonga, molonga, ‘Honoga, kwavija ulanga mdung'hu.’ Na imitondo molonga, ‘Lelo mvula kotowa, kwavija ulanga mdung'hu na mawingu totolo.’ Modaha kujuwa ulanga viuli, lakini hamujuwa vilaguso va kipindi acho. Lukolo lwa sambi lwihile na luliduhu kutamanila molonda kilaguso! Lakini kuduhu kilaguso chonda mugweleligwe kubanza kija cha Yona.”
Yesu kawaleka baho, kasegela.
Usasu wa Mafalisayo na Masadukayo
Mlk 8:14-21
Wanahina zake viwalokile umwambu uyagwe wa lamba, wakala waisemwile kusola magate. Yesu kawalongela, “Muiteganye na mkale meso na usasu wa Mafalisayo na Masadukayo.”
Wasonga kuilongela wenyego, “Kolonga vino kwavija hatusolile magate.”
Yesu kajuwa kija kiwakalile wolonga, kawauza, “Mweye mutamanila kidogo, habali molongelela mbuli za kuwa bule magate? Mung'hali hamuvijuwile? Vino hamukumbuka vinigabanzule gamagate matano na kuwagwaa wanhu elufu tano? Vino mmemeza vigelo vingapi? 10 Na vivija gaja magate saba kwa wanhu elufu nne? Vino, mmemeza vigelo vingapi? 11 Vino hamujuwile vilihi kamba sikalile nolonga mbuli ya magate? Muiteganye na usasu wa Mafalisayo na Masadukayo!”
12 Baho wanahina wajuwa kamba Yesu hawazumile waiteganye na usasu wa magate, ila mafundizo ga Mafalisayo na Masadukayo.
Petulo kolonga Mwana wa Munhu ayo nani
Mlk 8:27-30; Luk 9:18-21
13 Yesu viyavikile mwiisi ya Kaisalia Filipi, kawauza wanahina zake, “Vino, wanhu wolonga Mwana wa Munhu ayo nani?”
14 Wamwidika, “Wayagwe wolonga Yohana Mbatizaji, wayagwe wolonga Eliya, kuno wayagwe wolonga Yelemia na wayagwe wolonga imoja wa watula ndagu wa Mulungu.”
15 Yesu kawauza, “Na mweye molonga niye na nani?”
16 Simoni Petulo kamwidika, “Gweye kwa Kilisito, Mwana wa Mulungu yeli mgima.”
17 Yesu kamwidika, “Kumweda gweye Simoni, mwanage Yohana, kwavija mbuli yuulongile hufunzigwe na munhu, ila ilawa kwa Tatangu yeli kuulanga. 18 Niye nokulongela, Petulo, gweye kwa dibwe kulu na uchanha mwa dibwe dino nozenga kanisa jangu, hata ifa haidaha bule kudihuma. 19 Nokugwaa luvugulo lwa Undewa wa kuulanga, chochose chondaufunge mwiisi chofungigwa kuulanga, na chochose chondaufungule mwiisi chofunguligwa kuulanga.”
20 Abaho Yesu kawazuma wanahina zake sekewamulongele munhu yoyose kamba heyo kakala Kilisito Mkombola.
Yesu kolonga mbuli ya kugaya na ifa yake
Mlk 8:31-9:1; Luk 9:22-27
21 Kulawa baho, Yesu kawalongela wanahina zake fulu ipile, “Nolondeka kuchola Yelusalemu, kuko nodununzigwa ng'hani mmakono ga wavele, wakulu wa walava nhosa na wafundiza Malagizo. Ako nokomigwa na siku da kadatu nozilibuka.”
22 Petulo kamsola Yesu kumgwazo kasonga kumkomhokela, “Bule, Mndewa! Dino hadikulawilila bule!”
23 Yesu kahinduka, kamulongela Petulo, “Segela kumwangu, Mwenembago! Gweye kong'himila, kwavija hugesa ga Mulungu, ila kogesa ga iwanhu.”
24 Abaho Yesu kawalongela wanahina zake, “Munhu yoyose yolonda kwiza kumwangu, yaileme mwenyego, yaupape msalaba wake na yanikweleleze. 25 Kwavija munhu yoyose yolonda kuukombola ugima wake kowagiza, lakini munhu yoyose yowagiza ugima wake mbuli ya niye koupata. 26 Vino munhu kopata choni kamba yahaipata isi yose, lakini kowagiza ugima wake? Hebu munhu kolava choni yaupate kabili ugima wake? 27 Kwavija Mwana wa Munhu kokwiza muukulu wa Tatake hamoja na wasenga wa kuulanga, abaho komgwaa kila munhu nhunza yake iigalile na sang'hano yake. 28 Nowalongela ukweli, wanhu wayagwe wemile hano, hondawafe bule, mbaka vondawamone Mwana wa Munhu vondayeze muundewa wake.”