17
Yesu kogaluka kihanga
Mlk 9:2-13; Luk 9:28-36
Vizibitile siku sita, Yesu kamsola Petulo na Yakobo na Yohana ndugu yake Yakobo, kachola nao waiyeka kuna ulugongo lutali. Viwakalile wolola, Yesu kagaluka. Kihanga chake king'ala kamba zuwa, na viwalo vake vikala vizelu chuwee kamba mulenge. Baho wanahina waja wadatu wamona Musa na Eliya wolonga na Yesu. Petulo kamulongela Yesu, “Mndewa, vinoga tweye tukale hano! Kamba wahalonda nozenga viheha vidatu, kimoja chako gweye, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya.”
Viyakalile yang'ali kolonga, wingu ding'alile diwagubika na sauti ilawa mdiwingu ilonga, “Ino ayo Mwanangu inimnogele. Mumtegeleze!”
Wanahina zake viwahulike vivo, wadumba ng'hani wagwa kingubanguba. Yesu kawacholela kawakwasa kawalongela, “Inukeni, sekemudumbe!” Viwalolile uchanha, hawamonile munhu ila Yesu yaiyeka.
Viwakalile wohumuluka kulugongo, Yesu kawazuma, “Sekemumulongele munhu yoyose mbuli zino zimone, mbaka Mwana wa Munhu vonda yazilibuke kulawa kwa wafile.”
10 Abaho wanahina wamuuza, “Habali wafundiza Malagizo ga Musa wolonga Eliya kolondeka yeze tanhu?”
11 Yesu kawedika, “Kweli, Eliya kokwiza tanhu, nayo kokwiza kutanda kila kinhu. 12 Lakini nowalongeleni, Eliya kamala kwiza na wanhu hawamjuwile bule, wamtendela viwalondile. Vivo vonda wamdununze Mwana wa Munhu.”
13 Abaho wanahina zake wajuwa kamba Yesu kakala kolonga mbuli ya Yohana Mbatizaji.
Yesu komuhonya mbwanga yeli na kinyamkela
Mlk 9:14-29; Luk 9:37-43
14 Viwaluvikile lunhu lwa wanhu, munhu imoja kamcholela Yesu, kamfugamila, 15 kamulongela, “Go mkulu, monele bazi mwanangu, kana kisango na kogaya ng'hani. Miyanza mingi kogwa muumoto hebu mgamazi. 16 Nimgala kwa wanahina zako, lakini hawadahile bule kumuhonya.”
17 Yesu kawedika, “Mweye lukolo lwihile na luliduhu kutamanila! Ng'hale na mweye mbaka lini? Nogela kitumbe kumgongo mbaka lini? Mgaleni hano imbwanga!” 18 Yesu kamkomhokela ikinyamkela, nayo kamulawa mbwanga ayo, bahaja kahona.
19 Abaho wanahina zake wamcholela Yesu kinyelegezi wamuuza, “Habali tweye hatudahile kumulava ikinyamkela?”
20 Yesu kawedika, “Kwavija mutamanila kidogo. Nowalongeleni ukweli, mwahawa na kutamanila kidogo kamba mbeyu ndodo ya haladali, modaha kukilongela kigongo kino, ‘Segela hano uchole haja!’ nacho chochola. Mwahatendile kila kinhu!” 21 Kinyamkela kamba ino hadaha kulawa mbaka upule na kufunga kuja.
Yesu kolonga kabili mbuli ya ifa yake
Mlk 9:30-32; Luk 9:43-45
22 Wanahina viwakalile hamoja kuko Galilaya, Yesu kawalongela, “Mwana wa Munhu kogeligwa mmakono ga wanhu, 23 nao womkoma, lakini siku da kadatu kozilibuka.”
Wanahina zake wakala wanyunyuwale.
Kulipa kodi ya Ng'anda ya Mulungu
24 Yesu na wanahina zake viwavikile Kapelinaumu, wabokela kodi ya Ng'anda ya Mulungu wamcholela Petulo, wamuuza, “Vino mfundiza wenu kalipaga kodi ya Ng'anda ya Mulungu?”
25 Petulo kawedika, “Ona, kalipaga.”
Petulo viyengile mng'anda, Yesu kasonga kulonga, “Simoni, gweye kogesaze? Wandewa wa isi wasolaga kodi na malipo kulawa kwa nani? Kwa wenekae hebu kwa wanhu baki?”
26 Petulo kamwidika, “Kwa wanhu baki.”
Yesu kamwidika, “Vinoga, ino yofambula kamba wenekae hawalondeka kulipa. 27 Lakini hatulonda kuwagevuza wanhu wano. Avo chola kudilamba tega ndoano. Msole somba yonda yalongole kunamata, mbabazule umulomo na mgati yake kokona sente ya kulipa kodi ya Ng'anda ya Mulungu, yangu niye na gweye. Isole kalipile kodi yetu.”