20
Wasang'hanaji mumgunda wa mizabibu
“Undewa wa kuulanga uigala na kija kilawilile kwa munhu yeli na mgunda wa mizabibu, kalawa imitootondo ng'hani, kachola kugoneka wanhu wakasang'hane mumgunda wake. Kailagana nao yawalipe sente kwa sang'hano ya siku dimoja, abaho kawagala mumgunda wake wakasang'hane. Abaho saa ndatu kachola kudigulilo kawavika wanhu wema aho waduhu chakutenda. Avo kawalongela, ‘Mweye vivija gendeni kumgunda wangu mukasang'hane na nowalipa chochose cha kufaya.’ Avo wachola. Viivikile saa sita na saa tisa imisi ayo mwene mgunda kachola katenda vivija viyatendile ichanduso. Viivikile saa kumi na moja kachola na kawavika wanhu wayagwe wema, kawauza, ‘Habali mwima hano imisi yose mduhu cha kusang'hana?’ Wanhu waja wamwidika, ‘Kwavija kuduhu munhu yatugwelele sang'hano.’ Kawalongela, ‘Na mweye vivija mkasang'hane kumgunda wangu wa mizabibu!’
“Viivikile ichungulo, munhu mwene mgunda kamulongela mwamizi wake wa mgunda, ‘Wakeme wanhu wasang'hane na uwalipe sente zao, kusongela waja wakimambukizo na waja wa ichanduso.’ Wanhu wasang'hane kusongela saa kumi na moja, walipigwa kila munhu sente imoja. 10 Avo waja wanduse kusang'hana viwezile wagesa kamba wolipigwa sente nyingi, lakini kila imoja wao kagweleligwa sente imoja. 11 Wasola zisente na kusonga kumnung'unikila ija yawagoneke. 12 Walonga, ‘Wanhu wano wagonekigwe kukimambukizo wasang'hana kwa saa dimoja diiyeka, tweye tusang'hana siku ngima mdizuwa, abaho kuwalipa vivija viutulipile tweye!’
13 “Ija mwene mgunda kamwidika imoja wao, ‘Mbwigangu tegeleza, niye sikubunzile bule. Vino hatuilagane nikulipe sente imoja kwa kusang'hana siku dimoja? 14 Sola sente yako uchole, niye ninogelwa kumlipa munhu ino inimgoneke kukimambukizo kamba vinikulipile gweye. 15 Vino havinogile bule niye kutenda kija kinilonda kwa sente zangu mwenyego? Hebu gweye kokona migongo kwavija niye nina moyo unogile?’ ”
16 Yesu kamambukiza kulonga, “Avo wose weli wa ikimambukizo sambi wokuwa wa ichanduso kumwande, na wose weli wa ichanduso sambi wokuwa wa ikimambukizo kumwande.”
Yesu kolonga mwanza wa kadatu mbuli ya ifa yake
Mlk 10:32-34; Luk 18:31-34
17 Yesu viyakalile kochola Yelusalemu, kainega kumgwazo na wanahina zake longo na wabili, kawalongela, 18 “Tegelezeni, tochola Yelusalemu, kuko Mwana wa Munhu kogeligwa mmakono ga wakulu wa walava nhosa na wafundiza Malagizo ga Musa. Nao womtagusa yafe. 19 Na womwika mmakono ga Wamhazi, nao womzeha womtowa mbalati na womkoma kwa kumuwamba mumsalaba, lakini siku da kadatu kozilibuka.”
Kupula kwa mama
Mlk 10:35-45
20 Abaho mwehe wa Zebedayo na wanage wabili kamcholela Yesu, kamfugamila kampula yamtendele kija kiyolonda.
21 Yesu kamuuza, “Kolonda choni?”
Kamwidika, “Chonde, nhogolela wanangu wano wabili, imoja yakale mwambu wa mkono wako wa kudila na iyagwe mwambu wa mkono wako wa kumoso muundewa wako.”
22 Yesu kawedika, “Hamkijuwile kinhu kimpula, vino modaha kuking'wela kikasi cha madununzo chonda niking'wele niye?”
Wamwidika, “Todaha.”
23 Yesu kawalongela, “Kweli moking'wela kikasi changu, lakini naduhu udahi wa kusagula nani yakale mwambu wa mkono wangu wa kudila hebu wa kumoso. Hanhu aho wekiligwa wanhu wasaguligwe na Tatangu.”
24 Baho wanahina longo viwahulike avo, wawagevuzikila ng'hani Yakobo na Yohana. 25 Yesu kawakema wose hamoja kawalongela, “Mojuwa kamba wakulu wa wanhu wa mwiisi wowalanguliza kwa nguvu, na wakulu wao wana udahi. 26 Lakini haili vivo kumwenu. Munhu yoyose yolonda kuwa munhu mkulu, yawe msang'hanaji wa wose, 27 na munhu yolonda kuwa wa ichanduso, yawe mtumwa wa wose. 28 Kamba vija Mwana wa Munhu, hezile kusang'hanilwa, lakini keza kuwasang'hanila na kuulava ugima wake kwa kuwakombola wanhu wengi.”
Yesu kowahonya wasuwameso wabili
Mlk 10:46-52; Luk 18:35-43
29 Yesu na wanahina zake viwakalile wosegela kudibuga da Yeliko, lunhu lwa wanhu lumkweleleza. 30 Wanhu wabili wasuwameso wakalile kumgwazo wa inzila, viwahulike Yesu kobita, wasonga kukemelela, “Mwana wa Daudi! Tonele bazi!”
31 Lunhu lwa wanhu luwakomhokela luwalongela wanyamale. Lakini wagendelela kukemelela ng'hani, “Mwana wa Daudi! Tonele bazi!”
32 Yesu kema kawakema kawauza, “Molonda niwatendele choni?”
33 Wamwidika, “Go mkulu, tolonda kulola!”
34 Yesu kawonela bazi kawakwasa meso gao, bahaja wadaha kulola, nao wamkweleleza.