21
Yesu kokwingila Yelusalemu kwa ng'henze
Mlk 11:1-11; Luk 19:28-40; Yoh 12:12-19
Yesu na wanahina zake viwavikile Yelusalemu, wachola Betifage kuna Ulugongo lwa Mizeituni. Baho kawatuma wanahina zake wabili wamulongolele, kawalongela, “Gendeni kuna ikijiji kili kuulongozi wenu, aho momvika mhunda kafungigwa na mwanage kumgwazo. Wafunguleni mungalile hano. Munhu yoyose yahawauza, mulongeleni, Mndewa kowalonda, nayo kowaleka wachole.”
Gano gatendeka muladi kiyalongile mtula ndagu wa Mulungu kilawilile,
“Dilongele buga da Sayuni,
Lola, mndewa wako kokwiza!
Muhole na kakwela mhunda na
mwanage mhunda.”
Avo wanahina wachola watenda vivija viyawalongele Yesu watende. Wamgala ija imhunda na mwanage, watandika viwalo vao mmigongo wa waja iwamhunda, na Yesu kakwela uchanha. Lunhu lwa wanhu lwanzanza viwalo vao mnzila kuno wayagwe wabena mibunho na kuyanzanza mnzila muladi yabite. Wanhu wakalile kukisogo na kuulongozi wa Yesu wakemelela,
“Yatogoligwe mwana wa Daudi!
Mulungu yamtambikile ija yokwiza kwa twaga da Mndewa!
Mulungu yatogoligwe!”
10 Yesu viyengile Yelusalemu, wanhu wose wa kudibuga wading'huka na waiuza, “Ino ayo nani?”
11 Lunhu lwa wanhu lwidika, “Ino ayo Yesu, mtula ndagu wa Mulungu kolawa Nazaleti mwiisi ya Galilaya,”
Yesu kokwingila Mng'anda ya Mulungu
Mlk 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoh 2:13-22
12 Yesu kengila Mng'anda ya Mulungu, kawawinga wanhu wose wakalile wogula na kuchuuza vinhu. Kazibidula meza za wanhu wakalile wovunja sente na vigoda va wanhu wakalile wochuuza njiwa. 13 Kawalongela, “Yandikigwa mna Gamaandiko Gang'alile, ‘Ng'anda yangu yokuwa kae ya kupulila.’ Lakini moitenda mhango ya wabavi!”
14 Wasuwameso na wanhu mbetembete wamcholela Yesu kuna Ing'anda ya Mulungu, nayo kawahonya. 15 Wakulu wa walava nhosa na wafundiza Malagizo ga Musa wagevuzika viwonile mbuli za unzonza ziyakalile yotenda Yesu na wana viwakalile wokemelela Mng'anda ya Mulungu, “Yatogoligwe Mwana wa Daudi!” 16 Avo wamuuza Yesu, “Vino kohulika viwolonga wana wano?”
Yesu kawedika, “Mhulika, hamugasomile gaja Gamaandiko Gang'alile golonga, ‘Muwafundiza wana na ving'hele kulava nhogolwa inogile.’ ”
17 Yesu kawaleka na kachola Betania kunze ya buga, kawasa kuko.
Yesu kouduila mbiki
Mlk 11:12-14; 11:20-24
18 Imitootondo, Yesu viyakalile kobwela mna idibuga, kakala na nzala. 19 Behi na nzila kawona mbiki wa mtini kaucholela, yalole kamba kodaha kupata tunda jojose, lakini honile kinhu ila majani gaiyeka. Avo kaulongela, “Sekeulele matunda ng'o!” Bahaja mbiki awo unyala gogodaa.
20 Wanahina zake viwonile avo wakanganya ng'hani, waiuza, “Habali mbiki uno wa mtini unyala himahima?”
21 Yesu kawedika, “Nowalongeleni ukweli kamba mwahatogola na kuleka kunyawanyawa, modaha kutenda kamba kija kinitendile kwa mbiki uno wa mtini. Siyo kino kiiyeka, lakini modaha kukilongela kigongo kino, ‘Ng'oka ukayase mbahali,’ na yokuwa vivo. 22 Kamba mwahatogola, mobokela chochose chonda mupule.”
Mbuli ya udahi wa Yesu
Mlk 11:27-33; Luk 20:1-8
23 Yesu kengila Mng'anda ya Mulungu, na viyakalile kofundiza, wakulu wa walava nhosa na wavele wamwizila wamuuza, “Vino kotenda gano gose kwa udahi wa nani? Nani yakugwelele udahi uno wa kutenda gano?”
24 Yesu kawedika, “Nowauza mbuli imoja munilongele, na niye nowalongeleni kwa udahi wa nani notenda gano. 25 Nongeleni, vino udahi wa Yohana wa kubatiza ulawa kwahi? Ulawa kwa Mulungu hebu ulawa kwa wanhu?”
Wasonga kuilongela, “Twahalonga ulawa kwa Mulungu, kotuuza, ‘Habali hamumtogole Yohana?’ 26 Lakini twahalonga, ‘Ulawa kwa wanhu,’ towadumba wanhu kwavija wose wamtogola Yohana kamba mtula ndagu wa Mulungu.” 27 Avo wamwidika Yesu, “Hatujuwile.”
Abaho Yesu kawalongela, “Na niye siwalongela bule notenda gano kwa udahi wa nani.”
Lusimo lwa wana wabili
28 “Mweye mogesaze? Munhu imoja kakala na wana wabili, kachola kwa ija mwana imkulu kamulongela, ‘Mwanangu, lelo chola ukasang'hane kumgunda wa mizabibu.’ 29 Nayo kamwidika, ‘Sichola bule.’ Lakini kumwande kidogo kagimbula na kuchola. 30 Abaho tata ija kachola kwa mwana iyagwe kamulongela mbuli iija. Nayo kamwidika, ‘Ona tata nochola,’ lakini hacholile bule. 31 Avo nani mna iwana waja wabili yatendile kija kiyalondile tatao?”
Wamwidika, “Ija mwana imkulu.”
Avo Yesu kawalongela, “Nowalongeleni wabokela kodi na wagoni wowalongolela kwingila mna Undewa wa Mulungu. 32 Kwavija Yohana Mbatizaji keza kuwalagusila nzila inogile, na mweye hamumtogole lakini wabokela kodi na wagoni wamtogola. Vivija na mweye vimonile avo, hamulekile nzambi zenu na kumtogola.”
Lusimo lwa walimaji mumgunda wa mizabibu
Mlk 12:1-12; Luk 20:9-19
33 Yesu kalonga, “Tegelezeni lusimo luyagwe, kukala na munhu imoja mwene mgunda kahanda mizabibu mumgunda wake, kazungulusila lwigo, kahimba hanhu ha kukamila zabibu, kazenga lingo na kawakodisha walimaji. Abaho kafunga mwanza kachola isi ya kutali. 34 Msimu wa kubawa zabibu viuvikile, kawatuma wasang'hanaji zake kwa waja walimaji wamgalile zabibu kulawa mumgunda wake. 35 Walimaji waja wawagoga wasang'hanaji awo, imoja wamtowa, iyagwe wamkoma, na iyagwe wamtowa mabwe. 36 Kawatuma kabili wasang'hanaji wayagwe, wengi kubanza waja waichanduso, walimaji awo wawatendela vivija. 37 Kukimambukizo kamtuma mwanage, kalonga, ‘Ino womtegeleza kwavija mwanangu.’ 38 Lakini walimaji viwamonile mwanage, wailongela, ‘Ino ayo muhazi lekeni tumkome na tusole uhazi wake!’ 39 Avo wamgoga na wamwasa kunze ya umgunda na wamkoma.”
40 Yesu kawauza, “Vino munhu mwene mgunda yaheza kowatenda choni waja walimaji?”
41 Wamwidika, “Kowakoma walimaji wose wehile na kowakodisha wanhu wayagwe mgunda awo, nao womgolela zabibu mumsimu wa kubawa zabibu.”
42 Yesu kawalongela, “Hamusomile mna Gamaandiko Gang'alile,
‘Dibwe wadilemile wazengaji,
sambi digalamuka dibwe kulu kubanza gose.
Mbuli ino itendigwa na Mndewa
nayo yotukanganya.’ ”
43 Yesu kengeza kulonga, “Avo nowalongeleni ukweli, Undewa wa Mulungu wobokigwa kumwenu na wogweleligwa wanhu wolela matunda ganogile. 44 Munhu yoyose yonda yaikwale mdibwe ajo kobeneka beneka na munhu donda dimulagalile domuhonda tipitipi.”
45 Wakulu wa walava nhosa na Mafalisayo viwahulike simo azo wajuwa kamba kakala kowalonga hewo. 46 Avo wazahila nzila ya kumgogela, lakini waludumba lunhu lwa wanhu, kwavija wamtogola Yesu kakala mtula ndagu wa Mulungu.