22
Lusimo lwa zengele
Luk 14:15-24
Yesu kalonga nao kabili kwa simo, kawalongela, “Undewa wa kuulanga uigala na kija kilawilile kwa mndewa yamtandile mwanage wa kimbigalo zengele. Kawatuma wasang'hanaji zake wawalongele waja wagonekigwe weze kuna idizengele, lakini waja wagonekigwe walema kwiza. Avo kawatuma wasang'hanaji wayagwe kawalongela, ‘Walongeleni vino waja wagonekigwe kuna idizengele, zengele jangu niditanda, nyhinja ng'ombe wanonile, kila kinhu nimala kukitanda goya. Izoni kuna idizengele!’ Lakini waja wagonekigwe hawatongile bule, kila munhu kachola kuna isang'hano yake, imoja kumgunda wake, na iyagwe kuna ibiashala yake. Wayagwe wawagoga wasang'hanaji zake, wawatowa na kuwakoma. Mndewa kagevuzika ng'hani, avo kawatuma wakalizi zake wakawakome waja wawakomile wasang'hanaji zake na wadisome moto buga jao. Abaho kawakema wasang'hanaji zake na kawalongela, ‘Zengele jangu nimala kuditanda, lakini wanhu wagonekigwe kuna idizengele hawafaya kugonekigwa.’ Avo choleni kuna izinzila na munhu yoyose yonda mumone mumgoneke yeze kudizengele. 10 Avo wasang'hanaji wachola mna izinzila na wawagala wanhu wose wawavikile, wanogile na wehile, avo gati da zengele dimema wanhu.”
11 “Mndewa viyengile kuwalola wageni zake, kamona munhu imoja havalile kiwalo cha zengele. 12 Kamuuza, ‘Mbwigangu, kwingilaze muno kuno kuduhu kiwalo cha zengele?’ Lakini munhu ayo hamwidike bule. 13 Abaho mndewa kawalongela wasang'hanaji, ‘Mfungeni magulu na makono, mumwase kunze kudiziza ako kolila na kudafuna meno.’ ”
14 Yesu kamambukiza kwa kulonga, “Wagonekigwe wengi, lakini wasaguligwe wadodo.”
Mbuli ya kulipa kodi
Mlk 12:13-17; Luk 20:20-26
15 Mafalisayo walawanya wamkalila kiseto Yesu wamgoge kwa mbuli zake. 16 Wawatuma wanahina zao hamoja na wanhu wayagwe mna ikibumbila cha Helode. Walonga, “Mfundiza, tokujuwa gweye kwa munhu ulonga ukweli na kofundiza nzila za Mulungu mna ikweli. Humdumba munhu yoyose, kwavija hutonga ukulu wa munhu. 17 Tulongele, gweye kokonaze? Vino vinoga kulipa kodi kwa Mndewa wa Lumi hebu havinogile bule?”
18 Lakini Yesu kagajuwa magesa gao gehile, kawalongela, “Mweye mwa wanafiki, habali monigeza? 19 Ndagusileni isente imulipilaga kodi!”
Nao wamgalila isente. 20 Nayo kawauza, “Vino kihanga kino cha nani? Na twaga dino da nani?”
21 Nao wamwidika, “Va Mndewa wa Lumi.”
Abaho Yesu kawalongela, “Mgweleleni Mndewa wa Lumi vili va Mndewa wa Lumi, na mgweleleni Mulungu vili va Mulungu.”
22 Viwahulike avo, wakanganya, wamuleka wasegela.
Mbuli ya kuzilibuka kwa wafile
Mlk 12:18-27; Luk 20:27-40
23 Siku didija Masadukayo wayagwe wanhu wolonga kuduhu kuzilibuka wamcholela Yesu. 24 Walonga, “Mfundiza, Musa katulongela mbigalo yahafa yang'hali hanalela wana, ndugu yake kolondeka yamsole mgane ayo, muladi yalele nayo wana mbuli ya ndugu yake. 25 Hano kumwetu kukala na ndugu saba. Ija imkulu kasola mwehe na kafa halekile wana, na mdodo wake kamuhala mgane ayo. 26 Kinhu kikija kimulawilila mwana wa kabili, wa kadatu mbaka wose saba. 27 Ako kumwande, mtwanzi ija nayo kafa. 28 Mna isiku ya kuzilibuka wanhu wafile, mtwanzi ayo kokuwa wa nani? Kwavija wose saba wakala wamsolile.”
29 Yesu kawedika, “Mweye mopotela! Kwavija hamugajuwile Maandiko Gang'alile hebu udahi wa Mulungu. 30 Kwavija mna isiku ya kuzilibuka wanhu wafile, wanhu hawasola wala hawasoligwa wokuwa kamba wasenga wa kuulanga. 31 Lakini kwa mbuli ya kuzilibuka kwa wanhu, hamusomile kija kiyawalongele Mulungu? Kalonga, 32 ‘Niye na Mulungu wa Abulahamu, Mulungu wa Isaka, Mulungu wa Yakobo.’ Heyo heli Mulungu wa wanhu wafile, ila Mulungu wa wanhu wagima.”
33 Lunhu lwa wanhu viluhulike avo, lukanganya kwa mafundizo gake.
Lagizo kulu
Mlk 12:28-34; Luk 10:25-28
34 Mafalisayo viwahulike kamba Yesu kawatenda Masadukayo wanyamale tuluu, waiting'hana hamoja, 35 na imoja wao, kakala munhu yagajuwile goya Malagizo ga Musa, kamgeza Yesu kwa kumuuza, 36 “Mfundiza, mna Gamalagizo lagizo gani dili kulu?”
37 Yesu kamwidika, “ ‘Mnogele Mndewa Mulungu wako kwa moyo wako wose, kwa loho yako yose na kwa nzewele zako zose.’ 38 Dino ijo lagizo dili kulu na da ichanduso. 39 Da kabili doigala na dino, ‘Mnogele miyago kamba viuinogela mwenyego.’ 40 Malagizo gose ga Musa na mafundizo ga watula ndagu wa Mulungu gema mna gamalagizo gano mabili.”
Mbuli ya Kilisito Mkombola
Mlk 12:35-37; Luk 20:41-44
41 Mafalisayo viwaiting'hane hamoja, Yesu kawauza, 42 “Vino mweye mogesa choni kwa mbuli ya Kilisito? Mwanage nani?”
Wamwidika, “Mwanage Daudi.”
43 Yesu kawauza, “Habali Loho Yang'alile kamulongoza Daudi yamkeme, ‘Mndewa’? Kwavija kalonga, 44 ‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,
Kala hano mwambu wa mkono wangu wa kudila,
mbaka niweke hasi mmagulu gako wanhu wakwihile.’
45 Kamba Daudi komkema ‘Mndewa’, yokuwaze Kilisito yawe mwanage Daudi?”
46 Kuduhu munhu yamwidike, kulawa siku dijo na kugendelela kuduhu munhu yagezile kumuuza Yesu mbuli yoyose.