26
Kiseto cha kumkoma Yesu
Mlk 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoh 11:45-53
Yesu viyamambukize kuwafundiza mbuli zino zose, kawalongela wanahina zake, “Kamba vimujuwile zahabita siku mbili kokuwa na nyimwili nyimwili ya Pasaka, abaho Mwana wa Munhu kogogigwa muladi yawambigwe mumsalaba.”
Abaho wakulu wa walava nhosa na wavele waiting'hana hamoja mna uluhelengo lwa Mkulu wa walava nhosa, yakemigwe Kayafa. Na wakala kiseto wamgoge Yesu kinyelegezi abaho wamkome. Walonga, “Lakini seketutende avo kipindi cha nyimwili nyimwili ya Pasaka, buleavo wanhu woding'huka.”
Yesu kobakigwa mavuta ako Betania
Mlk 14:3-9; Yoh 12:1-8
Yesu kakala Betania mng'anda ya Simoni, munhu yakalile na utamu wa dikulu. Yesu viyakalile koja, mtwanzi imoja kamcholela na nyhupa ya alabasita imemile mavuta gonung'hila goya ga bei ng'hulu, kamgidila Yesu mdipala. Wanahina viwonile avo wagevuzika. Wauza, “Unanzi gani uno?” “Mavuta gano gahauzigwe kwa bei ng'hulu na zisente wahagweleligwe wakiwa!”
10 Yesu kajuwa kiwakalile wolonga, avo kawalongela, “Habali momgaza mtwanzi ino? Niye kanitendela mbuli inogile. 11 Wanhu wakiwa mokala nao siku zose, lakini honda mukale na niye siku zose. 12 Viyakalile yonigidila mavuta mulukuli lwangu, kalutanda lukuli lwangu kwa kuzikigwa. 13 Avo nowalongeleni ukweli, kokose konda ipetigwe Mbuli Inogile mwiisi, kino kiyatendile mtwanzi ino cholongigwa, avo wanhu womkumbuka.”
Yuda kotogola kumuhinduka Yesu
Mlk 14:10-11; Luk 22:3-6
14 Abaho imoja wa wanahina longo na wabili yakemigwe Yuda Isikaliote kachola kwa wakulu wa walava nhosa. 15 Kawauza, “Monigwaa sente ngapi nahamuhinduka Yesu kumwenu?” Avo wampetela sente malongo madatu wamgwaa. 16 Kusongela aho Yuda kazahila nzila ya kumwika Yesu mmakono gao.
Yesu koja lujo lwa Pasaka na wanahina zake
Mlk 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Yoh 13:21-30
17 Mna isiku ya ichanduso ya Nyimwili nyimwili ya Magate hagageligwe Usasu, wanahina wamcholela Yesu wamuuza, “Kolonda tukutandile kwahi lujo lwa Pasaka?”
18 Yesu kawalongela, “Choleni kunadibuga kwa munhu imoja, na mumulongele, ‘Mfundiza kolonga, saa yangu ivika, niye na wanahina zangu todeng'helela Pasaka mng'anda yako.’ ”
19 Wanahina watenda kamba Yesu viyawalongele, walutanda lujo lwa Pasaka.
20 Viivikile ichungulo, Yesu na wanahina zake longo na wabili wakala hasi waje. 21 Viwakalile woja Yesu kawalongela, “Nowalongela ukweli, imoja wenu konihinduka.”
22 Wanahina zake wanyawanyawa, wasonga kumuuza, imoja imoja, “Mndewa, kolonga niye?”
23 Yesu kawedika, “Ija yozanhika tonge mbakuli hamoja na niye ayo yonda yanihinduke. 24 Mwana wa Munhu kofa kamba Maandiko Gang'alile vigolonga, lakini kogaya munhu ija yomuhinduka Mwana wa Munhu! Yahanogile ng'hani kamba munhu ayo sambi yavumbuke.”
25 Yuda, ayo yonda yamuhinduke Yesu, kamuuza, “Mfundiza! Vino kolonga niye?”
Yesu kamwidika, “Ona, iyo gweye kamba viulongile.”
Lujo lwa Mndewa
Mlk 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Kol 11:23-25
26 Viwakalile woja, Yesu kasola gate, kamgwaa nhogolwa Mulungu, abaho kadibanzula, kawagwaa wanahina zake, kalonga, “Soleni muje, uno ulo lukuli lwangu.”
27 Abaho kasola kikasi cha divai, kamgwaa nhogolwa Mulungu, kawagwaa wanahina zake, kalonga, “Mose ing'wileni kikasi kino. 28 Ino ayo damu yangu ya lagano, ikwitika mbuli ya wengi muladi nzambi zao zigeligwe kumgongo. 29 Nowalongela, kusongela sambi honda ning'we kabili divai mbaka siku ija vondaning'we divai ya sambi na mweye Muundewa wa Tatangu.”
30 Abaho wemba lwila, wachola kuna Ulugongo lwa Mizeituni.
Yesu kolagula Petulo kombela
Mlk 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoh 13:36-38
31 Abaho Yesu kawalongela, “Kilo cha lelo mweye mose mokimbila na kundeka niiyeka, kwavija yandikigwa, Mulungu kalonga, ‘Nomtowa Msusilaji, na bumbila da ng'hondolo dopwililika.’ 32 Lakini nahazilibuka, nowalongolela kuchola Galilaya.”
33 Petulo kamwidika, “Hata kamba wose wahakuleka, niye sikuleka bule!”
34 Yesu kamulongela Petulo, “Nokulongela ukweli, kilo cha lelo, nzogolo yang'hali hana kwika konibela miyanza midatu.”
35 Petulo kamwidika, “Silonga avo bule, hata kamba nahafa na gweye!”
Na wanahina wayagwe walonga vivo.
Yesu kompula Mulungu ako Getisemane
Mlk 14:32-42; Luk 22:39-46
36 Abaho Yesu na wanahina zake kachola hanhu hokemigwa Getisemane, kawalongela, “Kaleni hano, niye nogenda haja kumpula Mulungu.” 37 Kawasola Petulo na wana wabili wa Zebedayo. Kasonga kona usungu na kunyunyuwala. 38 Ako kawalongela, “Usungu uli muumoyo wangu mkulu ng'hani wodaha kung'homa. Kaleni hano meso hamoja na niye.”
39 Abaho kachola hamwande kidogo, kaibwanha hasi, kampula Mulungu, “Tatangu, kamba yahadahika, unisegezele kikasi kino cha madununzo! Lakini siyo kamba vinilonda niye, ila viulonda gweye.”
40 Abaho kabwela kawavika waja wanahina zake wadatu wawasa, kamulongela Petulo, “Vino hamudahile kukala meso na niye hata saa dimoja? 41 Kaleni meso mumpule Mulungu sekemwingile mna ukugezigwa, moyo wa munhu wolonda kutenda ganogile, lakini lukuli lwaduhu nguvu.”
42 Kachola lwa kabili kumpula Mulungu, kalonga, “Tatangu, kamba haidahika kukisegeza kikasi kino cha madununzo mbaka niking'wile, viulonda gweye ilawilile.” 43 Viyabwelile kabili kawavika wanahina zake wawasa, kwavija meso gao gakala na utulo.
44 Abaho Yesu kawaleka kabili, kachola kampula Mulungu mwanza wa kadatu, kalonga mbuli zizija. 45 Kawabwelela wanahina zake kawauza, “Mung'hali muwasa na kubwihila? Loleni, kipindi cha Mwana wa Munhu kwikigwa mmakono ga wanhu wene nzambi kivika. 46 Lamukeni, tuchole! Loleni, munhu yonihinduka kavika!”
Yesu kogogigwa
Mlk 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoh 18:3-12
47 Yesu yang'hali kogendelela kulonga, imoja wa wanahina zake longo na wabili, yakemigwe Yuda Isikaliote kavika. Keza na lunhu lutumigwe na wakulu wa walava nhosa na wavele kuno wapapa mapanga na malungu. 48 Ayo yomuhinduka Yesu kawagwaa kilaguso, kawalongela, “Munhu yonda nimnonele ayo yummulonda. Mgogeni!”
49 Bahaja Yuda kamcholela Yesu kalonga, “Mfundiza, zihoze.” Abaho kamnonela.
50 Yesu kamwidika, “Mbwiga, tenda kikugalile!”
Abaho weza wamgoga Yesu, wamgodeka. 51 Imoja wa waja wakalile na Yesu, kasomola panga jake kamkanha digwiti msang'hanaji wa Mkulu wa walava nhosa. 52 Yesu kamulongela, “Bweza panga jako muna iyala, kwavija munhu yoyose yoitowa na miyage kwa panga kofa kwa panga. 53 Vino hamujuwile bule maza nilondile nahampulile Tatangu yanhaze, nayo bahobaho yahagalile mabumbila makulu kubanza longo na mabili ga wasenga wa kuulanga wanhaze? 54 Lakini golawililaze Maandiko Gang'alile golonga, yolondeka ilawilile?”
55 Abaho Yesu kalulongela ulunhu, “Mwiza kungoga na mapanga na malungu kamba vija nambavi? Kipindi chose ng'hala nifundiza Mng'anda ya Mulungu, lakini hamngogile bule. 56 Mbuli zino zitendeka muladi Maandiko Gang'alile gawandike watula ndagu wa Mulungu galawilile.”
Baho wanahina wose wamuleka wakimbila.
Yesu kamkitala
Mlk 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yoh 18:13-14, 19-24
57 Waja wamgogile Yesu wamgala mng'anda ya Kayafa, yakalile Mkulu wa walava nhosa, baho wafundiza Malagizo ga Musa na wavele waiting'hana hamoja. 58 Petulo kamkweleleza kwa kutali mbaka kuuluwa lwa Mkulu wa walava nhosa, kengila mgati kakala hamoja na wakalizi muladi yalole choni cholawilila. 59 Wakulu wa walava nhosa na wanhu wa mkitala cha Wayahudi wazahila usindila wa uvizi wamkome Yesu. 60 Wanhu wayagwe weza kulonga uvizi mbuli yake, lakini hawapatile mbuli yoyose. Abaho wanhu wabili walawilila, 61 walonga, “Munhu ino kalonga, ‘Noibomola Ng'anda ya Mulungu na kuizenga kabili kwa siku ndatu.’ ”
62 Mkulu wa walava nhosa kenuka kamulongela Yesu, “Kuduhu cha kuwedika kwa kitala choolava wanhu wano?” 63 Lakini Yesu kanyamala tuluu, Mkulu wa walava nhosa kamulongela, “Kwa twaga da Mulungu yeli mgima nolonda uiduile, tulongele kamba gweye kwa Kilisito Mkombola, Mwana wa Mulungu.”
64 Yesu kamwidika, “Ona, vivo viulonga. Lakini nowalongeleni wose, kulawa sambi momona Mwana wa Munhu kakala muukulu mwambu wa mkono wa kudila wa Mulungu yeli na udahi, kokwiza mna gamawingu ga kuulanga!”
65 Bahaja Mkulu wa walava nhosa kakidega kiwalo chake, kalonga, “Kaliga! Hatulonda usindila uyagwe? Mumuhulika viyaligile! 66 Mweye mogesaze?”
Awo wamwidika, “Kabananga, kolondeka yakomigwe.”
67 Abaho wamtemela mate mna ikihanga wamtowa, na wayagwe wamtowa ng'hofi. 68 Kuno wolonga, “Gweye Kilisito Mkombola lagula. Nani yakutowile?”
Petulo kombela Yesu
Mlk 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoh 18:15-18, 25-27
69 Petulo kakala yakalile mulubuga, msang'hanaji wa kitwanzi kamcholela, kamulongela, “Gweye vivija kukala hamoja na Yesu wa Galilaya.”
70 Lakini Petulo kabela haulongozi ha wose, kalonga, “Sikijuwile kiulonga.” 71 Viyakalile kolawa kunze ya umulango, ako kaiting'hana na msang'hanaji iyagwe wa kitwanzi kamona na kawalongela wanhu, “Munhu ino nayo kakala hamoja na Yesu wa Nazaleti.”
72 Petulo kabela kabili, kalonga, “Noiduila simjuwile munhu ino!”
73 Hamwande kidogo, wanhu wakalile wemile aho wamcholela Petulo wamulongela, “Kweli gweye vivija kwa imoja wao, kwavija ulonzi wako wolagusa kamba gweye kolawa Galilaya!”
74 Abaho Petulo kalonga, Mulungu kojuwa nolonga ukweli, niduiligwe nahalonga uvizi, “Simjuwile munhu ayo!”
Bahaja nzogolo keka 75 na Petulo kakumbuka mbuli ziyalongeligwe na Yesu, “Nzogolo yang'hali hana kwika konibela miyanza midatu.” Kachola kunze kalila kwa usungu.