27
Yesu kogaligwa kwa Pilato
Mlk 15:1; Luk 23:1-2; Yoh 18:28-32
Imitootondo, wakulu wa walava nhosa wose na wavele wakala kiseto cha kumkoma Yesu. Wamgodeka nzabi, wamulongoza na wamwika mmakono ga Pilato, mkulu wa isi ya Lumi.
Ifa ya Yuda
Sang'h 1:18-19
Yuda, ija yamuhinduke Yesu, viyonile Yesu katagusigwa, kona usungu kazibweza zisente malongo madatu kwa wakulu wa walava nhosa na wavele. Kawalongela, “Nhenda nzambi kwa kumuhinduka munhu yatendile ganogile yakomigwe!”
Lakini wao wamwidika, “Ajo jako wiiyeka, tweye twamduhu!”
Yuda kazasa zisente Mng'anda ya Mulungu kasegela, abaho kachola kaibota mwenyego kwa luzabi.
Wakulu wa walava nhosa wazidondola zisente walonga, “Malagizo getu gogomesa kuzika sente zino mna ikiya cha kwikila sente kili Mng'anda ya Mulungu, kwavija sente zino za damu.” Abaho waitogolela, wasola zisente wagula mgunda wa mulumba, uwe hanhu ha kuzikila wageni. Lekaavo mbaka lelo mgunda awo wokemigwa, “Mgunda wa Damu.”
Avo kilawilila kija kiyalongile mtula ndagu wa Mulungu Yelemia, “Wasola sente malongo madatu, sente ziwaitogolele wanhu wa Izilaeli kumulipa. 10 Wazigulila mgunda wa mulumba, kamba Mndewa viyanilagize.”
Pilato komuuza Yesu
Mlk 15:2-5; Luk 23:3-5; Yoh 18:33-38
11 Yesu kema haulongozi wa mkulu wa isi, nayo kamuuza, “Gweye kwa Mndewa wa Wayahudi?”
Yesu kamwidika, “Ona, vivo viulonga.” 12 Lakini wakulu wa walava nhosa na wavele viwamulavile vitala, Yesu hawedike mbuli.
13 Avo Pilato kamuuza, “Vino gweye huhulika vitala vose viwolonga kumwako?”
14 Lakini Yesu hedike mbuli yoyose, na mkulu ayo kakanganya ng'hani.
Yesu kotagusigwa yafe
Mlk 15:6-15; Luk 23:13-25; Yoh 18:39-19:16
15 Yahavikaga Nyimwili nyimwili ya Pasaka mkulu wa isi komfungulila mfungwa imoja, wamulondile wanhu. 16 Mna ikipindi acho kukala na mfungwa imoja yajuwike ng'hani, twaga jake Balaba. 17 Avo lunhu lwa wanhu viluiting'hane, Pilato kawauza, “Molonda nimfungulile nani? Balaba hebu Yesu yokemigwa Kilisito Mkombola?” 18 Pilato kajuwa goya kamba Wayahudi wamgela Yesu mmakono gake, kwavija wamonela migongo.
19 Pilato viyakalile mna ikigoda cha nhaguso, mwehe wake kamtumila usenga, “Sekeumtendele chochose munhu ayo hatendile gehile, kwavija nigaya ng'hani mzinzozi mbuli yake.”
20 Lakini wakulu wa walava nhosa na wavele, waluding'hula lunhu lwa wanhu lumpule Pilato yamfungulile Balaba na kumkoma Yesu. 21 Pilato kaluuza kabili lunhu luja, “Mna iwano wabili molonda nimfungulile nani?”
Wamwidika, “Balaba!”
22 Pilato kawauza, “Nhende choni kwa Yesu yokemigwa Kilisito Mkombola?”
Wamwidika, “Muwambe mumsalaba!”
23 Pilato kawauza, “Vino katenda kinhu gani kihile?”
Lakini wao wagendelela kukemelela, “Muwambe mumsalaba!”
24 Pilato viyone hadaha kutenda mbuli yoyose, na wanhu wasonga kuding'huka, kasola mazi, kasunha makono gake mgameso ga lunhu luja, kalonga, “Niye namduhu kwa damu ya munhu ino, ajo jenu wenyego!”
25 Lunhu lose lwa wanhu lwidika, “Damu yake ikale uchanha yetu na uchanha mwa wanetu!”
26 Pilato kamfungulila Balaba, abaho kalagiza Yesu yatoigwe mbalati na kamgela mmakono gao yawambigwe mumsalaba.
Wakalizi womzeha Yesu
Mlk 15:16-20; Yoh 19:2-3
27 Abaho wakalizi wa Pilato wamgala Yesu mng'anda ya Mndewa, na wakalizi wose wamzunguluka. 28 Wamvula viwalo vake na wamvaza kiwalo cha undewa. 29 Waluka ngata ya miba waika mdipala jake, na mkongoja mumkono wake wa kudila. Abaho wamfugamila kwa kumzeha, walonga “Mwinyi, Mndewa wa Wayahudi!” 30 Abaho wamtemela mate na wasola umkongoja wamtowa towa nao mdipala. 31 Viwamambukize kumzeha, wamvula ikiwalo cha undewa wamvaza viwalo vake. Abaho wamgala yawambigwe mumsalaba.
Yesu kowambigwa mumsalaba
Mlk 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoh 19:17-27
32 Viwakalile wochola, wamting'hana munhu imoja mwenekae wa Kilene, twaga jake Simoni, wakalizi wamnanahiza yaupape msalaba wa Yesu. 33 Wavika hanhu hokemigwa Goligota, fambulo jake, “Hanhu ha Fumvu da Pala”. 34 Wamgwaa Yesu divai ihanganyigwe na kinhu kili usungu, lakini viyailanzile, kalema kung'wa.
35 Wamuwamba Yesu mumsalaba, waigolela viwalo vake kwa kubwanha simbi. 36 Abaho wakala hasi womkaliza. 37 Uchanha ya msalaba wake wakika kibao chandikigwe kilamuso cha kutagusigwa kwake, “Ino ayo Yesu, Mndewa wa Wayahudi.” 38 Abaho wawawamba wabavi wabili hamoja na Yesu, imoja mwambu wa mkono wake wa kudila na iyagwe mwambu wa kumoso.
39 Wanhu wakalile wobita watigisa mapala gao na kumuliga Yesu. 40 Walonga, “Hambe gweye kulonga koibomola Ng'anda ya Mulungu na kuizenga kabili kwa siku ndatu! Lelo humuluka mumsalaba uikombole mwenyego kamba gweye kwa Mwana wa Mulungu!”
41 Vivija wakulu wa walava nhosa na wafundiza Malagizo ga Musa na wavele wamzeha Yesu. 42 Walonga, “Kawakombola wayagwe, lelo hadahile vilihi kuikombola mwenyego! Vino ino siyo Mndewa wa wanhu wa Izilaeli? Lelo yahahumuluka mumsalaba tomtogola! 43 Kamtamanila Mulungu na kalonga kamba heyo Mwana wa Mulungu. Lelo lekeni tulole kamba Mulungu komuhonya!”
44 Vivija na waja wabokaji wawambigwe hamoja na Yesu, wamuliga.
Ifa ya Yesu
Mlk 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoh 19:28-30
45 Viivikile saa sita imisi isi yose ikala igubikigwe na ziza totolo, ziza dijo dikala kwa masaa madatu. 46 Viivikile saa tisa imisi Yesu kalila kwa sauti ng'hulu, “Eloi Eloi lama sabakitani?” Fambulo jake, “Mulungu wangu, Mulungu wangu, habali kundeka?”
47 Lakini wanhu wayagwe wemile aho viwahulike, walonga, “Komkema Eliya!” 48 Bahaja munhu imoja kakimbila kasola dodoki, kadivabika mwiidivai, kadinanika mulubiki kamgwaa Yesu yadifonze.
49 Abaho wanhu wayagwe walonga, “Mulekeni, tulole kamba Eliya kokwiza kumkombola!”
50 Abaho Yesu kalila kabili kwa sauti ng'hulu, kafa.
51 Bahaja panziya da Ng'anda ya Mulungu digola gati da Ng'anda ya Mulungu na hanhu hong'ala ng'hani, didegeka mhande mbili, kulawa uchanha mbaka hasi. Isi itigisika na mibwe itulika. 52 Mapanga gafunhuka na wanhu wengi wa Mulungu wakalile wafile wazilibuka. 53 Walawa mna gamapanga, na Yesu viyazilibuke wachola Yelusalemu kudibuga ding'alile, na wanhu wengi wawona.
54 Mkulu wa wakalizi na wakalizi wakalile womkaliza Yesu, viwayone isi yotigisika na mbuli ziyagwe zilawilile, wadumba ng'hani na kulonga, “Kweli ino kakala Mwana wa Mulungu!”
55 Baho kukala na watwanzi wengi, womulola kwa kutali. Watwanzi awo wakala womkweleleza Yesu kulawa Galilaya na wamtaza. 56 Mna iwao kakala Malia Magidalena, Malia mamao Yakobo na Yusufu na mwehe wa Zebedayo.
Kuzikigwa kwa Yesu
Mlk 15:42-47; Luk 23:50-56; Yoh 19:38-42
57 Viivikile ichungulo, keza munhu imoja tajili mwenekae wa Alimataya, twaga jake Yusufu, nayo vivija kakala mwanahina wa Yesu. 58 Kamcholela Pilato, kampula lukuli lwa Yesu, Pilato kalagiza yagweleligwe. 59 Yusufu kalusola ulukuli, kaluzingiliza sitili ya sambi, 60 na kalwika mdipanga jake mwenyego da sambi yadisongole mdibwe. Abaho kabimbilisa dibwe kulu kadigubika mmulomo wa dipanga kasegela. 61 Malia Magidalena na Malia iyagwe wakala aho wodilola dipanga.
Wakalizi hana dipanga
62 Imitondo yake, ikala siku ya Kubwihila, wakulu wa walava nhosa na Mafalisayo wachola kwa Pilato. 63 Wamulongela, “Go mkulu, tomkumbuka, munhu ija cha uvizi viyakalile mgima kalonga, ‘Zahavika siku ndatu nozilibuka.’ 64 Avo lagiza panga jake dikalizigwe mbaka siku ya kadatu, muladi wanahina zake sekewachole kulwiba ulukuli, abaho wawalongele wanhu kamba kazilibuka. Avo uvizi uno waikimambukizo wokwiha ng'hani kubanza uja wa ichanduso.”
65 Pilato kawalongela, “Soleni wakalizi, mkadikalize dipanga kamba vimulonda.”
66 Avo wasegela wadikaliza dipanga na wakanda kilaguso mna idibwe na wawaleka wakalizi wadikalize.