28
Yesu kozilibuka
Mlk 16:1-10; Luk 24:1-12; Yoh 20:1-10
Viimalile siku ya Kubwihila, siku ya jumapili, Malia Magidalena na Malia ija iyagwe waidamuka wachola kudilola dipanga. Bahaja isi ikala yotigisika ng'hani, na msenga wa kuulanga wa Mndewa kahumuluka kuulanga, kadibimbilisa idibwe hamgwazo, na kadikalila. Kaoneka kamba lumwesa, na viwalo vake vikala vizelu chuwee. Wakalizi wamdumba ng'hani avo wakala wogwaya, wakala kamba wanhu wafile.
Msenga wa kuulanga kawalongela iwatwanzi, “Sekemudumbe, kwavija nojuwa momzahila Yesu yawambigwe mumsalaba. Kahaduhu hano, kazilibuka kamba viyalongile. Izoni mulole hanhu hawamwikile. Choleni himahima mkawalongele wanahina zake, ‘Yesu kazilibuka kulawa kwa wafile na kowalongolela kuchola Galilaya, kuko momona!’ Uno awo usenga wangu kumwenu.”
Avo watwanzi waja wasegela himahima kudipanga, kuno wodumba na kudeng'helela, wakimbila kuwalongela wanahina zake.
Bahaja Yesu kawating'hana, kawalamusa, “Zihozeni.” Wamcholela wamgoga magulu gake, wamtambikila. 10 Yesu kawalongela, “Sekemudumbe. Choleni mkawalongele ndugu zangu wachole Galilaya, kuko wonyona.”
Usenga wa wakalizi
11 Watwanzi waja viwakalile mnzila, wakalizi wayagwe wachola kudibuga na kuwalongela wakulu wa walava nhosa kila kinhu kilawilile. 12 Wakulu wa walava nhosa viwaiting'hane hamoja na wavele waitogolela mbuli, wawagwaa waja iwakalizi sente nyingi. 13 Wawalongela, “Longeni, wanahina zake weza ikilo kulwiba ulukuli vimukalile muwasile. 14 Avo mkulu wa isi yahaihulika mbuli ino, tweye tolonga nayo, na mweye hamwingila mna dizumozumo.”
15 Avo wakalizi wazisola zisente na watenda kamba viwalongeligwe. Avo mbuli ino ayo yenele kwa Wayahudi mbaka lelo.
Yesu kowalawilila wanahina zake
Mlk 16:14-18; Luk 24:36-49; Yoh 20:19-23; Sang'h 1:6-8
16 Abaho wanahina longo na imoja wachola kukigongo mwiisi ya Galilaya, ako kuyawalongele Yesu wachole. 17 Viwamonile, wamtambikila, kuno wayagwe wanyawanyawa. 18 Yesu kawezila, kawalongela, “Nigweleligwa udahi wose wa kuulanga na mwiisi. 19 Avo gendeni mkawatende wanhu wa isi zose wawe wanahina zangu, muwabatize kwa twaga da Tata na Mwana na Loho Yang'alile, 20 na muwafundize wagoge kila kinhu kiniwalagizeni, naniye nokuwa hamoja na mweye siku zose mbaka kukimambukizo cha isi.”