3
Yohana Mbatizaji kowapetela wanhu
Mlk 1:1-8; Luk 3:1-18; Yoh 1:19-28
Mna izisiku azo Yohana Mbatizaji keza kuluwala lwa Yudea, kasonga kuwapetela wanhu. Kawalongela, “Lekeni nzambi zenu kwavija Undewa wa kuulanga wammabehi!” Ayo Yohana, ayo munhu yalongigwe na mtula ndagu wa Mulungu Isaya,
“Munhu imoja kokema kuluwala,
‘Itandeni nzila ya Mndewa,
goloseni nzila yake yonda yabite!’ ”
Kiwalo cha Yohana kitendigwa kwa mibahila ya ngamiya, na kavala mkwiji wa ng'hwembe mkigudi chake. Lujo lwake lukala nzige na uki. Wanhu wamcholela kulawa Yelusalemu, na isi yose ya Yudea na kulawa isi zose zilihabehi na lwanda lwa Yolidani. Watogola hewo watenda nzambi na Yohana kawabatiza muulwanda lwa Yolidani.
Yohana viyawone Mafalisayo na Masadukayo wengi womwizila yawabatize, kawalongela, “Mweye mizoka nani yawalongele modaha kuikimbila nhaguso yonda igaligwe na Mulungu? Musang'hane gaja gonda galaguse muzileka nzambi zenu. Sekemugese kwa kulonga kamba Abulahamu heyo muhenga wetu. Nowalongela Mulungu kodaha kugasola mabwe gano na kugatenda lukolo lwa Abulahamu! 10 Shoka ikigwa goya kukanha mibiki mna gamasina. Kila mbiki uleka kulela matunda ganogile wokanhigwa na kwasigwa muumoto. 11 Niye nowabatiza mweye kwa mazi kulagusa muzileka nzambi zenu. Lakini yonda yeze kukisogo changu kowabatiza kwa Loho Yang'alile na kwa moto, heyo ni munhu mkulu kubanza nene, niye sifaya hata kupapa vilatu vake. 12 Ayo kana lungo lwa kubetela uhule mmakono gake. Nayo kousola uhemba wake na kuwika kudikanho, lakini koisoma imikumvi muumoto haufaga.”
Kubatizigwa kwa Yesu
Mlk 1:9-11; Luk 3:21-22
13 Mna izisiku azo Yesu kasegela kulawa Galilaya kachola kuna ulwanda lwa Yolidani yakabatizigwe na Yohana. 14 Lakini Yohana kalonda kumgomesa Yesu, kalonga, “Niye nolondeka nibatizigwe na gweye, habali wiza kumwangu?”
15 Yesu kamwidika, “Leka sambi iwe vivo kwavija kwakutenda vivo togatenda gaja gose golondigwa na Mulungu.” Avo Yohana katogola.
16 Bahaja Yesu viyabatizigwe, kalawa mgamazi, ulanga ugubuka, na kamona Loho wa Mulungu kohumuluka kamba huwa na kakala uchanha yake. 17 Abaho sauti ihulikigwa kulawa kuulanga ilonga, “Ino heyo mwanangu nimnogele, ninogezigwa nayo.”